แผนการเรียน

3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
SC 01004ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-1)
SC 19111พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
SC 01007เคมี 13(3-0-6)
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-1)
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
SC 19131การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
SC 12002เคมีอินทรีย์พื้นฐาน3(2-2-5)
SC 19201เคมีวิเคราะห์สำหรับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
SC 19203จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
SC 19232กฎหมายและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
SC 01002แคลคูลัสเบื้องต้น3(3-0-6)
SC 19202ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
SC 19212นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
SC 19213ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
SC 19233การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 19301สถิติเบื้องต้นสำหรับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
SC 19314ภาษาอังกฤษสำหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
SC 19321การป้องกันและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5)
SC 19322การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน3(2-2-5)
SC 19336การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน3(2-2-5)
SC 190….วิชาเลือกเฉพาะด้าน3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 19302เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
SC 19334การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
SC 19335การศึกษาภาคสนามทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)
SC 19337ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
SC 190….วิชาเลือกเฉพาะด้าน3
SC 190….วิชาเลือกเฉพาะด้าน3
………………วิชาเลือกเสรี3
รวม19 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 19438ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
SC 19441สัมมนาและเทคนิคการสื่อความหมายทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
SC19442การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
SC 19451เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1(0-2-1)
………………วิชาเลือกเสรี3
รวม11 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 19452สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6(640)
รวม6 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 19438ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
SC19441สัมมนาและเทคนิคการสื่อความหมายทางสิ่งแวดล้อม1(0-3-1)
SC19442การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
SC19453เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1(0-2-1)
………………วิชาเลือกเสรี3
รวม11 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 19454การศึกษาอิสระ3(3-0-6)
SC 19455ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(350)
รวม6 หน่วยกิต

 785 total views,  1 views today

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes