คำอธิบายรายวิชา

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่blundstoneprezzi maisenzashop marellaabiti blaineharmont von-dutch lecosonnenschirm marellaoutlet marellaoutlet gabssaldi legioiedigea tatacalzature ynotsaldi fracominasaldi andcamiciesaldi borsalamilanesaน บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม       พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

  Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

  Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

  Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ      การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม           ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability         to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

  การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

  Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่       ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น     การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน       ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

  เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม         การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค        การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

  Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

  ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

  เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

  Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

  รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

  Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม               ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

  Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช          การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

  History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง    มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

SC 01001 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Basic Mathematics 
ร้อยละและอัตราส่วน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ความน่าจะเป็น สมการและระบบสมการ  เวกเตอร์และเมทริกซ์
Percentage and ratio; relation and function; exponential and logarithm; probability; equation and system of equations; vector and matrix
SC 01002แคลคูลัสเบื้องต้น 3(3-0-6)
Basic Calculus
เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์
Geometry analysis; limit and continuity of functions; derivative of functions; application of derivatives; integration

SC 01007เคมี 13(3-0-6)
Chemistry 1
อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลายและของแข็ง อุณหพลศาสตร์ เคมีจลน์ พลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids, solutions and solids; chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry; petroleum and polymer
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมี 1
Safety in laboratory; chemistry laboratory apparatus and their uses; experiments associated with chemistry 1
SC 01010ชีววิทยา 13(0-3-6)
Biology 1
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Properties of organisms; organization of organisms; scientific method; chemical in organisms; cell and metabolism; structure and function of plant and animal; immune system; genetics and DNA technology; evolution of organisms; biodiversity; ecology and behavior of organisms
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
Biology Laboratory 1
กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาชีววิทยา 1
Microscopy and operating in accordance with the contents of Biology 1
SC 01004ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
Physics 1
ความหมายทางฟิสิกส์ สเกลาร์และเวคเตอร์ การวัดและหน่วยวัด เคลื่อนที่แบบต่างๆ แรง งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล  คลื่น สมบัติเชิงแสงและการมองเห็น เสียง สมบัติเชิงกลของสาร ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต  แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่
Physics meaning; scalar; vector; measurement and units; motions; force; work and energy; momentum; equilibrium; optical and visual properties; sound; mechanical properties of the matter; kinetic theory of gas; fluid; thermodynamics; static electricity; electric magnetic; atom physics; nuclear physics; modern physics
SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-1)
Physics Laboratory 1
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์ 1 อย่างน้อย 10 การทดลอง
Laboratory in physics 2 coherent theory, at least 10 trials
SC 12002เคมีอินทรีย์พื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental of Organic Chemistry
ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อและการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมีพื้นฐาน หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ อะลิฟาติกและอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน อีเทอร์ ฟีนอล แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน สารชีวโมเลกุลพื้นฐาน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภาคทฤษฎี 
Types of organic compounds; Nomenclature and structure writing of organic compounds; Basic stereochemistry; Functional groups of organic compounds; Physical properties and basic chemical reactions of organic compounds such as aliphatic and aromatic hydrocarbons, ether, phenol, alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivatives, amine; Biomolecules, and laboratory experiments related to the lecture topics
SC19021การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ3(2-2-5)
Water Quality Analysis
การเก็บตัวอย่าง การรักษาคุณภาพน้ำตัวอย่าง การเตรียมสารเคมี การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การแปรผล การเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์มาตรฐาน ความรู้พื้นฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
Sampling; preservation of sample water quality; chemical preparation; water quality analysis; interpret results; comparison of results with water quality standards; fundamentals of the international organization for standardization ISO/IEC 17025
SC 19022การควบคุมมลพิษทางดิน 3(2-2-5)
Soil Pollution Control
กำเนิดและโครงสร้างดิน ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุและปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ดินเกิดมลพิษ  ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  การใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันแก้ไข  การควบคุมมลพิษในดิน
Origin and soil structure; definition of soil pollution; causes and problems of soil pollution; impact with environment; technology of protection amendment; soil pollution control
SC 19023การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
Air Pollution Control
พื้นฐานภาวะมลพิษทางอากาศ สารมลพิษทางอากาศและผลกระทบ อุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ
Air pollution basics; air pollutants and impacts; meteorology and dispersion model of air pollution; air pollution control systems; air quality measurement; air pollution control legislation
SC 19024การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 3(2-2-5)
Noise and Vibration Pollution Control
ชนิด คุณสมบัติ และกลไกการเกิดเสียงและความสั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  การตรวจวัดและการประเมินระดับเสียงและความสั่นสะเทือน การป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนภายในอาคารและอุตสาหกรรม การจราจร และแหล่งกำเนิดอื่น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน กรณีศึกษาTypes, properties, mechanisms of sound and vibration; laws relating to the management and control of noise and vibration pollution; measuring and evaluating noise and vibration levels; prevention and control of noise and vibration pollution within building and industries, traffic, other sources; mathematical models for noise and vibration pollution management; case studies
SC 19025การจัดการขยะมูลฝอย 3(2-2-5)
Solid Waste Management
แหล่งกำเนิด ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสุขอนามัย การเก็บรวบรวบรวม การคัดแยก และการเก็บขน ขยะมูลฝอย เทคโนโลยีและการจัดการขยะมูลฝอย การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ และแปรรูปขยะมูลฝอย นโยบายและกฎหมายของการจัดการขยะมูลฝอย การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
Origin, quantity and composition of solid waste and night soil; effects of solid waste and night soil on environment, health and sanitation; collection, sorting and transportation of solid waste; technology and management of solid waste; reducing, reusing and recycle of solid waste; policies and laws of solid waste management; calculating greenhouse gas emissions from related activities
SC 19026การจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5)
Hazardous Waste Management
แหล่งกำเนิด ประเภทของของเสียอันตราย ผลกระทบจากของเสียอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การเก็บรวบรวบรวม การคัดแยก และการขนส่งของเสียอันตราย เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย การลดปริมาณ และการนำของเสียอันตรายมาใช้ใหม่ กฎหมายการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
Origin, type of hazardous waste; effects of hazardous waste on environment and health; collection, sorting and transportation of hazardous waste; technology and management of hazardous waste; reduce and reuse of hazardous waste; law of hazardous waste management from industrial plant.
SC 19027การจัดการน้ำเสีย 3(2-2-5)
Wastewater Management
องค์ประกอบของน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียพื้นฐาน การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาและการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย การลดปริมาณน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด การนำน้ำเสียมาใช้ใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
Wastewater characteristics; physical, chemical, and biological wastewater treatment process; types of wastewater treatment systems; basis design wastewater treatment systems; controlling and maintenance wastewater treatment systems; problems, and solving wastewater treatment systems; wastewater minimization; water reclamation; laws relate to water pollution supervisor
SC 19031การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน3(3-0-6)
Sustainable City Environmental Management
แนวความคิดการจัดการเมืองยั่งยืน เมืองคาร์บอนต่ำ การวางผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานของเมืองยั่งยืน การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
Concept of sustainable city environmental management; low carbon city; urban planning; infrastructure of sustainable city; environmentally sustainable city assessment
SC 19032การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์3(3-0-6)
Strategic Environment Assessment
ที่มา และ แนวคิดหลักของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ขั้นตอนและเทคนิคการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ทั่วไป ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย  การกลั่นกรองโครงการ การกำหนดขอบเขตการศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล การพัฒนาทางเลือก การเสนอมาตรการป้องกัน การติดตามประเมินผล การจัดทำรายงานและตัดสินใจ กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
Background and key concepts of strategic environmental impact assessment; general procedures and techniques of strategic impact assessment; Thailand’s strategic environmental impact assessment system, screening, scoping, baseline data collection, analysis, and assessment, propose alternative, precautionary, monitoring, reporting; a case study in SEA projects
SC 19033การจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6)
Disaster Management
ความหมาย ประเภท และสถานการณ์ของภัยพิบัติธรรมชาติ สาเหตุและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ หลักการจัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
Definition categories and events of natural disaster; causes and effects of disasters; principle of disaster management; protection and disaster relief include integrating technology for disaster management
SC 19034เศรษฐกิจสีเขียว 3(3-0-6)
Green Economy
นิยาม ความหมายเศรษฐกิจสีเขียว ที่มาเทคโนโลยีสีเขียว การเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียวในปัจจุบัน  ประเทศไทยกับเศรษฐกิจสีเขียว : ด้านเกษตรและอาหาร พลังงานและวัสดุ  สุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรม ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจสีเขียวกับชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์นโยบายสีเขียว  ทิศทางเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Definition meaning of green economy; origin of green technology; green economy growth; green technology today; Thailand and green economy; agriculture and food, energy and materials, health and medicine, tourism service, industrial e-waste; local communities with green economic; green policy strategy; direction trend green economy with sustainable development
SC 19035หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(2-2-5)
Principles of Land Use
ความหมาย  ความสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  สภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การจำแนกตามความเหมาะสม  สมรรถนะที่ดิน  กิจกรรมการใช้ที่ดินในประเทศไทย  การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและที่ดิน ยุทธศาสตร์การใช้ที่ดิน  กฎหมายนโยบายที่ดิน  หลักการใช้ที่ดิน  การจัดการที่ดินของไทย
Meaning; importance of land use; land use in Thailand in the past and present; suitability classification; use capability classification; land use activities in Thailand; conservation of soil and land resources; land use strategy; land law policy; principles of land use; land management of Thailand
SC 19036การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง3(3-0-6)
Marine and Coastal Resources Management
ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คุณค่า ความสำคัญ และการใช้ประโยชน์ ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  นโยบายและการวางแผนจัดการในประเทศไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Definition of marine and coastal resource; significant important and usage; impact of human activity on marine and coastal environment; policy and planning in Thailand; conservation of marine and coastal resources
SC 19037การจัดการทรัพยากรนันทนาการ3(3-0-6)
Recreational Resources Management
ประเภทและความสำคัญของทรัพยากรนันทนาการ นันทนาการและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมและสถานที่นันทนาการ  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรนันทนาการ แนวทางการจัดการแหล่งนันทนาการประเภทสวนสาธารณะ สวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
Types and importance of recreational resources; recreation and environment; activities and recreational areas; principles of recreational resources conservation; guidelines management for urban parks, zoo parks, national parks, historical parks, science parks, and community attractions 
SC 19038การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า3(3-0-6)
Forest and Wildlife Management
ความหมาย ชนิด/ประเภท ความสำคัญ ประโยชน์ ปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิดป่าไม้ สาเหตุที่ป่าไม้และสัตว์ป่าลดจำนวน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และสัตว์ป่า แนวทาง หลักการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า นโยบายการอนุรักษ์และการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่าในประเทศไทย
Meaning, types, benefit, factors that affect to forest and wildlife reduced; laws related to forest and wildlife; principles of forest and wildlife management; conservation forest and wildlife management policies in Thailand
SC 19111พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Fundamentals of Environmental Science
ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม มิติสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาและสมดุลในธรรมชาติ ทรัพยากร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและหลักการบำบัด การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรแบบผสมผสาน
Definition and scope of environment; fundamental of environment; environmental dimension; ecology and nature balance; resources; environmental technology; principles and methods of natural conservation; environmental pollution and treatment principles; climate change; integrated resources management
SC 19131การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental Management
ความหมาย ประเภท ความสำคัญ สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการดิน น้ำ อากาศป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แร่ธาตุ และพลังงาน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Definition, types, importance and situation of natural resources and environment; sustainable development; principle of natural resources and environmental management; management guidelines for soil, water, air, forest, wildlife, marine and coastal resources, mineral and energy; management of natural resources and environment according to royal initiatives; local wisdom for natural resources and environmental management
SC 19201เคมีวิเคราะห์สำหรับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Analytical Chemistry for Environment
หลักการของเคมีวิเคราะห์ สถิติเบื้องต้น การเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์โดยน้ำหนักด้วยการตกตะกอน การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตรีดอกซ์ ความปลอดภัยเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสารเคมี และปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับสิ่งแวดล้อม
Principles of analytical chemistry; basic statistics; solution preparation; volumetric analysis; precipitation weight analysis; acid-base titration; precipitated titration; titration of complex compounds; redox titration; basic safety in environmental laboratories; chemical management; laboratory analytical chemistry for the environment
SC 19202ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Biochemistry for Environment
ความรู้พื้นฐานทางเคมีที่จำเป็นสำหรับชีวเคมี ความสำคัญและประโยชน์ของชีวเคมีต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และบทบาทของเอนไซม์ต่อสิ่งแวดล้อม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลเบื้องต้น มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต  การใช้ชีวเคมีประยุกต์กับสิ่งแวดล้อม
Basic chemistry necessary for biochemistry; importance and benefits of biochemistry to the environment; chemical reactions in living organisms; structure and biological function of biomolecules; enzymes and the role of enzyme to environment; basic metabolism of biomolecules; environmental pollution to biochemical of organisms system; application of biochemistry to technology of environment
SC 19203จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม Environmental Microbiology3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 01010 ชีววิทยา 1
การจำแนกประเภทของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทั้งในอากาศ ดิน และน้ำ บทบาทและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในหมุนเวียนธาตุอาหาร ประโยชน์และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ การบำบัดสารอินทรีย์มลพิษโดยใช้จุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ในการลดการปนเปื้อนของโลหะในสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อผลิตพลังงาน
Prerequisite course: SC 01010 Biology 1Classification of microbiology; microorganisms in the environment; air, soil and water; role and relationship of microorganisms in nutrient cycles; usage and application of microorganism for environmental restoration; wastewater treatment by microorganisms; treatment of organic pollutants by microorganisms; usage of microorganisms to reduce contamination of metals in environment; application of microorganism for energy production 
SC 19212นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Environmental Ecology
หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดทางนิเวศวิทยา การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การหมุนเวียนสารอาหาร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อระบบนิเวศ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล การประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม
Principles theory and concepts of ecology; energy flow in ecosystem; nutrients cycle; environment factors effect on life distribution; interactions of living organism; population; communities; effect of human activities on ecosystem; environmental management approach to restore the ecological balance; application of ecology to solve environmental problems
SC 19213ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Environmental Geography
แนวคิดพื้นฐานของระบบโลกและปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ความหมาย และขอบข่ายภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ภูมิลักษณ์พื้นผิวโลกและภูมิลักษณ์จากน้ำผิวดิน  น้ำใต้ดิน ลม ธารน้ำแข็ง และภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิอากาศ อุทกวิทยาลุ่มน้ำ ผลกระทบของมนุษย์และภัยพิบัติธรรมชาติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Basic concepts of the earth system and spatial interaction, meaning and scope of environmental geography; geomorphic process; surface landform and topographic agent,  surface water, ground water, wind, glacier and coastal landform; climatic characteristics; watershed hydrology; human force and natural disaster impacts on environmental problems; using geoinformatics, maps, satellite images and ecological spatial plan for natural resources and environmental management
SC 19232กฎหมายและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Law and Policy
แนวคิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยกฎหมาย  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนโยบายและแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ  การบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Legal concepts in enhancement and conservation of environmental quality; international environmental law; Thailand’s natural resource and environmental quality management planning and policy; acts and regulations for conservation and environmentally protected areas, environmental impact assessment, pollution control; enforcement of natural resources and environmental law
SC 19233การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Environmental Quality Monitoring
วิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  คุณภาพน้ำ   คุณภาพอากาศ  คุณภาพดิน  คุณภาพเสียง การวางแผนสำรวจข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์  การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม  การนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ
Methods; tools equipment use to survey and monitoring environmental quality; air quality, water quality, soil quality, sound quality; planning survey; sampling sample; preservation; analysis; assessment of environmental quality in field; presentation of data from the survey
SC 19301สถิติเบื้องต้นสำหรับสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Basic Statistics for Environment
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล และสรุปผล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสถิติพรรณนา สถิติอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์
Introduction to statistics in environmental research; random sampling; data collection; data analysis; interpret and summarize results; utilizing computer software packages for computation of descriptive statistics; inferential statistics; hypothesis testing; analysis of variance; regression and correlation analysis
SC 19302เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Environmental Chemistry
ความหมาย ขอบเขตของเคมีสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางเคมี สารมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน การแพร่กระจากสารมลพิษ ผลกระทบของสารมลพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบสารมลพิษเบื้องต้น
Definition, scope of environmental chemistry; chemical composition; air, water, and soil pollutants; spreading pollutants; effect of pollutants on health and environment; environmental chemistry laboratory; basic pollution monitoring
SC 19314ภาษาอังกฤษสำหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
English for Natural Resources and Environment
คำศัพท์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การอ่านและแปลบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากงานวิจัย การประชุมวิชาการ นโยบายสิ่งแวดล้อม การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตกลงระหว่างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
Environment terminology; reading and translation of English articles which relate to natural resources and environmental management from research, conference, environmental policy, international environment and climate change conferences, agreement, and other electronic media in current situation
SC 19321การป้องกันและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5)
Pollution Prevention and Control
แนวคิด หลักการการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการป้องกัน เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีการควบคุม และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำ อากาศ ดิน ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และเสียง การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
Concepts, principles of environmental pollution management; pollution prevention technology; clean technology; control technology and treatment of water, air, soil, solid waste, hazardous waste and noise; risk assessment of environment and health 
SC 19322การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน3(2-2-5)
Sustainable Consumption and Production
การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หลักการเทคโนโลยีสะอาด นโยบายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หลักการ ความสำคัญของการผลิต
การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ฉลากสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ องค์กร และในชีวิตประจำวัน
เมืองคาร์บอนต่ำ
Sustainable development; bio economy, circular economy, and green economy concepts; principles of clean technology; sustainable consumption and production policies; principles, importance of producing and consuming environmentally friendly products and services; sustainable procurement; environmental label; environmentally friendly products; carbon footprint of products, organization, and daily life; low carbon cities
SC 19334การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
แนวคิดและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพอนามัย การประเมินความเสี่ยง มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การจัดทำรายงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มิติทางด้านกฎหมาย สังคม และการเมือง การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาพิจารณ์ 
Concepts and environmental impact assessment; methods to assess the physical, biological, social, cultural, and health impacts; risk assessment; mitigation measures; report production, dissemination of the data to the public; legal, social, and political issue; public participation; public hearing 
SC 19335การศึกษาภาคสนามทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)
Field Study in Natural Resources and Environment
การจัดโครงการศึกษาภาคสนามทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม การเลือกพื้นที่ศึกษา การวางแผนออกภาคสนาม  การเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในภาคสนาม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล นำเสนอรายงานข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ศึกษา
Organizing field study project in natural resources and environment; field training; selection of study area; field planning environmental sampling; sampling use of environmental science; equipment in the field; data collection; data analysis; summary of results; discussion; presentation report on environmental conditions in the study area
SC 19336การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(2-2-5)
Energy Conservation and Management
ความสำคัญของพลังงานต่อชีวิต ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การใช้พลังงาน สถานการณ์  วิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์พลังงาน นโยบายพลังงาน วิธีการและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน การจัดการพลังงานของประเทศไทยที่ยั่งยืน
The importance of energy on life; socio-economic development; the use of energy; situation and the world’s energy crisis; impact of energy for the climate change and the environment; energy strategy; energy policy; method and technology of energy conservation; energy management system ISO 50001; sustainable for energy management in Thailand
SC 19337ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Geographic Information System for Natural Resources and Environmental Management
หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะและโครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การจัดทำแผนที่แสดงผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Principles of geographic information system (GIS); GIS technology components; GIS data types and structures; GIS software utilize for database management, data analysis, data display, map reporting; application of GIS in natural resources and environmental management
SC 19438ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Environmental Management System
โครงสร้างองค์กร การวางแผน  กิจกรรม  หน้าที่ความรับผิดชอบ  การปฏิบัติ  ขั้นตอนการดำเนินงาน  กระบวนการ  ทรัพยากรสำหรับการพัฒนา  การนำไปปฏิบัติ  การทำให้บรรลุ  การทบทวน  การรักษาไว้ซึ่งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ระบบมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Organizational structure; planning; activities; duties responsibilities; operations; operating procedures; processes; resources for development; implementation; fulfillment reviewing and maintaining environmental policy; EMS standards related to law; other relevant standard systems
SC 19441สัมมนาและเทคนิคการสื่อความหมายทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
Seminar and Environmental Interpretation Techniques
ค้นคว้าหาประเด็นน่าสนใจทางสิ่งแวดล้อม หรือหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อสารสนเทศต่าง ๆ ค้นคว้าสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ นำมารวบรวม เรียบเรียง  อภิปรายในรูปแบบการสัมมนา  ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อความหมายและถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม
Researching; interesting issues in the environment; interesting research topics in environmental science by using various information media; researching information from various sources and then collecting; compiling; discussing in the form of a seminar; using different techniques in communicating and transmitting environmental knowledge
SC 19442การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
Research and Research Ethics in Natural Resource and Environment
ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตั้งวัตถุประสงค์ วางแผนการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย นำเสนอการวิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
Literature reviews; statistical analysis; objectives; experimental design; methodology of research; research ethics; presentation on natural resources and environment research under advisor
SC 19451เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1(0-2-1)
Pre-Cooperative Education in Natural Resources and Environmental Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพใน การเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงานและ การนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีกระบวนการอบรมการเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
Principles and concepts relating to cooperative education; process and steps of undertaking cooperative education; protocols relating to cooperative education; basic knowledge and techniques for job application workplace selection, job application letter writing, communication skills and job interviews; basic knowledge necessary for undertaking cooperative education at workplace; building up self-confidence, entrepreneurial potential development; occupational health and safety in workplace; organizational culture, quality management systems at workplace. report writing and presentation techniques; personality development; workshop in preparation for pre-cooperative education at least 30 hours  
SC 19452สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6(640)
Cooperative Education in Natural Resources and Environmental Management
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 19451 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการทั้งภาครัฐหรือเอกชน เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของสถานประกอบการ  เป็นระยะไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสำเร็จการศึกษา
Prerequisite course: SC 19451 Pre-Cooperative Education in Natural Resources and Environmental ManagementPractice in natural resources and environmental management in government organization; consulting company; relevant field of environmental and natural resource management as a temporary full-time employee with certain responsibility; under assigned job supervisor who will advise the student during the entire period of the training, required at least 16 weeks; training will be also advised; followed up; evaluated systematically by advisor to assist students to gain direct experiences; realize their capacity; develop themselves before graduation
SC 19453เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1(0-2-1)
Preparation for Internship in Natural Resources and Environmental Management
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้เรื่องหลักการและแนวคิดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเลือกสถานประกอบการและตำแหน่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร จรรณยาบรรณวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ การเขียนผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ การนำเสนองาน โดยมีกระบวนการอบรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
Preparation before experience training in work place; principle and content of internship in environment; job and position selection; job application; job interview; personality development; corporate culture; ethic; job basic skill; writing a project; writing a scientific report; presentation; workshop in preparation for internship at least 30 hours  
SC 19454การศึกษาอิสระ3(3-0-6)
Independent Study 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบเรียงเป็นรายงานในหัวข้อที่สนใจภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาStudy; research; analyze literatures related to natural resources and environmental management; complied into a report on topic of interest under the supervisions of advisor
SC 19455ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(350)
Internship in Natural Resources and Environmental Management
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 19453 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดทำรูปเล่ม
Prerequisite course: SC 19453 Preparation for Internship in Natural Resources and Environmental ManagementProfessional practice for environmental management field in government agencies; private enterprises; not less than 350 hours present; write a report

3.1.6 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ชั้นปีที่รายละเอียด
1นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2นักศึกษามีความรู้เข้าใจจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม นักศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ทางสิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ
อย่างน้อย จำนวน  1 หลักสูตร 
3นักศึกษาสามารถประยุกต์ศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติตามสถานการณ์ปัจจุบัน นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนำมาสื่อสารได้นักศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ทางสิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ
อย่างน้อยจำนวน 1 หลักสูตร 
4นักศึกษาสามารถค้นคว้าและติดตามข้อมูลวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน ออกแบบ ดำเนินการวิจัย และการนำเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาสามารถประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการหรือพื้นที่ได้นักศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ทางสิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ
อย่างน้อยจำนวน 1 หลักสูตร

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนตำแหน่งทางวิชาการคุณวุฒิ(สาขาวิชา)สถานศึกษาและปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1นางสาวมาลี  ลิขิตชัยกุล3-1004-002XX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วท.บ.(เกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533
2นายสรายุทธ  คาน3-1014-022XX-XX-Xอาจารย์ปร.ด.(การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2534
3นางสาวอรพิมพ์ มงคลเคหา3-1014-007XX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร)วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
4นางสาวขนิษฐา หทัยสมิทธ์3-1104-011XX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543
5นางชยารัตน์  ศรีสุนนท์3-1015-019XXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)ปร.ด. (เทคโนโลยี)วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)วท.บ. (ประมง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก ง 

3.2.2 อาจารย์ประจำ

ลำดับที่ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนตำแหน่งทางวิชาการคุณวุฒิ(สาขาวิชา)สถานศึกษาและปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1นางสาวมาลี  ลิขิตชัยกุล3-1004-002XX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วท.บ.(เกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2543มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2533
2นายสรายุทธ  คาน3-1014-022XX-XX-Xอาจารย์ปร.ด.(การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2545มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2534
3นางสาวอรพิมพ์ มงคลเคหา3-1014-007XX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร)วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
4นางสาวขนิษฐา  หทัยสมิทธ์3-1104-011XX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม)วท.บ.(จุลชีววิทยา)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543
5นางชยารัตน์   ศรีสุนนท์3-1015-019XXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)ปร.ด. (เทคโนโลยี)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก จ 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

  จากความต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์วิชาชีพก่อนการทำงานจริง และต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลพิษเป็นอย่างดี ดังนั้น สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติการสหกิจศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะบูรณาการความรู้ด้านวิชาการกับการฝึกปฏิบัติงานในแหล่งวิทยาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการปฏิบัติการสหกิจศึกษาช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนในที่สาธารณะ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะต่าง ๆ และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม โดยมีอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำ

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1)  มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น

2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3)  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกประสบการณ์ได้

4)  มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

5)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย

4.2 ช่วงเวลา 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

แผนการเรียนสหกิจศึกษากำหนดให้จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพกำหนดให้ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 (มคอ.1) กำหนด โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเฉพาะด้านบังคับ กำหนดให้มี
กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต เพื่อให้มีการนำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัย หรือปัญหาพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสำหรับนักสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ในหลักสูตรจึงกำหนดให้มี รายวิชา การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิชาที่นำความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการ ฝึกในการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การค้นคว้าหาข้อมูล การวางแผนการทำวิจัย และรายงานวิจัย โดยเป็นวิชาที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์  ทั้งทางคณิตศาสตร์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตั้งวัตถุประสงค์ วางแผนการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย นำเสนอการวิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีจรรยาบรรณในการวิจัยและการนำเสนอข้อมูล

2) มีความสามารถในการวางแผนและดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย

3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย

4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

5) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล และจัดทำรูปเล่มบัณฑิตนิพนธ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

7) มีความสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

8) มีความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมายเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม

5.3 ช่วงเวลา 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

5.4 จำนวนหน่วยกิต

3(0-6-3)

5.5 การเตรียมการ 

1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังขึ้นปี 4 โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการฟังการนำเสนอหัวข้อวิจัย และรายงานการวิจัยของนักศึกษาปีที่ 4  

2) แนะนำวิธีการวิจัยทางงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้นักศึกษาตามความสนใจ

3) สอนกระบวนการวางแผนวิจัย ตั้งวัตถุประสงค์ ค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอหัวข้อวิจัย และนำเสนอรายงานวิจัย และจัดทำรูปเล่มวิจัย

5.6 กระบวนการประเมินผล  

แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน  โดยพิจารณาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

  1. คณะกรรมการสอบ (การนำเสนอหัวข้อและรายงานการวิจัย) ร้อยละ 40 
  2. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และรูปเล่มงานวิจัย ร้อยละ 60

 1,356 total views,  3 views today

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes