ประวัติสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ เดิมในนามโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 โดยใช้หลักสูตรจากส่วนกลางของสภาสถาบันราชภัฏ โดยได้ผลิตบัณฑิตในสายงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวน 17  รุ่น หรือรวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันปีการศึกษา 2563 เป็นจำนวน  21 รุ่น โดยดำเนินการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบัน ได้พัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

 1,205 total views,  1 views today

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes