{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน——ยกเลิก Work From Home สายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการตามปกติให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (Onsite) ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข——ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน
——
ยกเลิก Work From Home สายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการตามปกติ
ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (Onsite) ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข
——
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญชวน..นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติ…

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.รอบเช้า : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรีรอบบ่าย : คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ : https://bit.ly/3QQe8KJสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕
หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
รอบเช้า : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี
รอบบ่าย : คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑
ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ : https://bit.ly/3QQe8KJ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 รอบเช้า เวลา 08.30 – 12…

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เครื่องแบบชุดพิธี เครื่องแบบชุดนักศึกษาปกติ ร่วมรณรงค์แ…

{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565——สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565.ตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/2565-3-Interview-sp——ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565
——
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
.
ตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/2565-3-Interview-sp
——
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนีกการเป็นผู้ให้

บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนีกการเป็นผู้ให้

{Announcement}สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้ยืมเพื…