| |

โครงการอบรมเพื่อสะสมชั่วโมงสำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี

โครงการอบรมเพื่อสะสมชั่วโมงสำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
ชื่อหลักสูตร การรายงานทางการเงิน เรื่อง การรวมธุรกิจ
(ผ่านการอนุมัติจากสภาพวิชาชีพบัญชี โครงการละ 6.30 ชั่วโมง)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ชื่อหลักสูตร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายบัญชีฯและการแก้ไขข้อผิดพลาด
(ผ่านการอนุมัติจากสภาพวิชาชีพบัญชี โครงการละ 6.30 ชั่วโมง)

ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7 ชั้น 15)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดต่อ ผศ.สิริรักษ์ ศรีเสวก โทร.063-789-3566
ค่าสมัครเข้าร่วมหลักสูตร 1,000 บาท

Similar Posts