สมัครงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร Eco Eyes Village ประกาศหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์ โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร Eco Eyes Village เป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาด้านธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ได้พัฒนาพื้นที่กว่า 30 ไร่ ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ โดยจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จัดสัดส่วนพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสถานีการเรียนรู้ อาทิ ป่าฟื้นฟูที่ราบต่ำ ป่าสมุนไพรไทย ป่าไม้ประจำจังหวัด สวนไม้ผล แปลงผีเสื้อ แปลงนาสาธิตและพื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ และบูรณาการการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป

สามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ https://www.facebook.com/ecoeyesvillagenakhonnayok
หรือ Instagram : ecoeyesv
ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนี้
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา (Education Environmental Officer)

คุณสมบัติเบื้องต้น
· เพศชาย
· สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
· สามารถปฏิบัติงานทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงและขยายพันธ์ การวิเคราะห์ดิน การจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช รวมถึงงานวิจัยทางการเกษตรได้
· มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง
· มีความกระตือรือร้นและทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
· มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมออกแบบและตัดต่อ)
· มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี
· สามารถปฏิบัติงานภาคสนาม

ขั้นตอนการสมัคร
ส่งเอกสารสำหรับสมัครงานมาที่ E-mail : [email protected]
เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน (หากหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนจะมีผลต่อการพิจารณา)
· จดหมายสมัครงาน ระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้น ๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
· Resume
· หลักฐานการศึกษา
· รูปถ่าย
· หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
098 146 6989 (เบอร์สำนักงาน)
080 626 3473 (คุณพีรวัส)

ที่มา: facebook นักสิ่งแวดล้อม Environmentalist

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes