จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 หน่วยกิต

2.2) วิชาแกนการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 49   หน่วยกิต

2.3) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

สาขาวิขาแบ่งออกเป็น 3 แขนงวิชาโดยให้นักศึกษาเลือกเพียง 1 แขนงวิชาดังนี้

2.3.1) แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ

2.3.1.1) บังคับ 18 หน่วยกิต

2.3.1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2.3.2) แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า

2.3.2.1) บังคับ 18 หน่วยกิต

2.3.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2.3.3) แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์

2.3.3.1) บังคับ 18 หน่วยกิต

2.3.3.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2.4) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

    2.1) วิชาแกนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   9 หน่วยกิต

ET 01101หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม1(1-0-2)
Principles of Industrial Workshop Practice
ET 02101ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
Industrial Workshop Practice
ET 03101คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน3(3-0-6)
Fundamental Engineering Mathematics
ET 04201ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์3(3-0-6)
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมEnglish for Engineering and Industrial Technology

    2.2) วิชาแกนการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 49 หน่วยกิต

ET 31101การเขียนแบบวิศวกรรมการผลิต2(0-4-2)
Manufacturing Engineering Drawing
ET 31102การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม2(0-4-2)
Industrial Computer Programming
ET 31103การจัดการวิศวกรรมการผลิตและการดำเนินงาน3(2-2-5)
Production and Operations Engineering Management
ET 31104การจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์3(3-0-6)
Logistics Engineering Management
ET 31105คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบการผลิต2(0-4-2)
Computer Aided Manufacturing Drawing 
ET 31106ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น1(1-0-2)
Fundamental Industrial Electricity
ET 31107ปฏิบัติการไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น2(0-4-2)
Fundamental Industrial Electricity Laboratory
ET 31201สถิติวิศวกรรม3(3-0-6)
Engineering Statistics
ET 31202โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
Software for Industry
ET 31203กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม1(1-0-2)
Manufacturing Processes for Industry
ET 31204ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม2(0-4-2)
Manufacturing Processes for Industry Laboratory
ET 31205ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม1(1-0-2)
Information Systems for Industrial Logistics

ET 31206ปฏิบัติการระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม2(0-4-2)
Information Systems for Industrial Logistics Laboratory
ET 31207ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
English for Industrial Presentation  
ET 31208การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม1(1-0-2)
Engineering Quality Control
ET 31209ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม2(0-4-2)
Engineering Quality Control Laboratory
ET 31210เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม3(3-0-6)
Engineering Economics
ET 31211การจัดการวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Inventory Management 
ET 31301การศึกษางานเชิงวิศวกรรม3(2-2-5)
Engineering Work Study
ET 31302การจัดการขนส่งทางอุตสาหกรรม3(2-2-5)
Industrial Transportation Management
ET 31303ระบบการผลิตอัตโนมัติ1(1-0-2)
Manufacturing Automation System
ET 31304ปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ2(0-4-2)
Manufacturing Automation System Laboratory
ET 31401สัมมนาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์2(0-4-2)
Production and Logistics Engineering Management Seminar

        2.3) วิชาเฉพาะด้าน   30 หน่วยกิต

2.3.1) แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ

  2.3.1.1) บังคับ 18 หน่วยกิต

ET 31305การวิจัยการดำเนินงาน3(2-2-5)
Operations Research
ET 31306การวางแผนการผลิตและควบคุม3(3-0-6)
Production Planning and Control
ET 31307การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  1(1-0-2)
Continuous Improvement Process and Quality Management
ET 31308ปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  2(0-4-2)
Continuous Improvement Process and Quality Management Laboratory
ET 31309การบริหารคุณภาพโดยรวม 3(3-0-6)
Total Quality Management
ET 31310การจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน1(1-0-2)
Lean Production Engineering Management
ET 31311ปฏิบัติการจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน2(0-4-2)
Lean Production Engineering Management Laboratory
ET 31312โครงงานวิจัยการจัดการผลิตและคุณภาพ 11(0-2-1)
Production and Quality Management Research Project 1
ET 31404โครงงานวิจัยการจัดการผลิตและคุณภาพ 22(0-4-2)
Production and Quality Management Research Project 2

2.3.1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ET 31313การจัดการประกันคุณภาพอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Quality Assurance Management
ET 31314การออกแบบผังโรงงานและสิ่งสนับสนุนการผลิต3(3-0-6)
Plant and Facility Design
ET 31315การจัดการบำรุงรักษาทางวิศวกรรม3(3-0-6)
Maintenance  Engineering Management
ET 31316การตรวจสอบและการรับรองคุณภาพ3(3-0-6)
Auditing and Quality Certification
ET 31317การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม3(3-0-6)
Technology and Innovation Management
ET 31318การจัดการวิศวกรรมความปลอดภัย3(3-0-6)
Safety Engineering Management
ET 31319การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Strategic Management

2.3.2) แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า

  2.3.2.1) บังคับ 18 หน่วยกิต

ET 31320การจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Warehouse Management
ET 31321การออกแบบผังคลังสินค้าและสิ่งสนับสนุน3(3-0-6)
Warehouse and Facility Design
ET 31322แบบจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการคลังสินค้า1(1-0-2)
Simulation Modeling for Warehouse Management
ET 31323ปฏิบัติการแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการคลังสินค้า2(0-4-2)
Simulation Modeling for Warehouse Management Laboratory
ET 31324การจัดการวิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ3(3-0-6)
Material Handling Engineering Management
ET 31325ระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า1(1-0-2)
Automation System for Warehouse Management
ET 31326ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า2(0-4-2)
Automation System for Warehouse Management Laboratory
ET 31327โครงงานวิจัยการจัดการคลังสินค้า 11(0-2-1)
Warehouse Management Research Project 1
ET 31405โครงงานวิจัยการจัดการคลังสินค้า 22(0-4-2)
Warehouse Management Research Project 2

2.3.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ET 31317การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม3(3-0-6)
Technology and Innovation Management
ET 31328การจัดหาสำหรับงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Procurement for Industry 
ET 31329การจัดการอุปสงค์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
Demand Management for Industrial Logistics
ET 31330การบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
Packaging for Industrial Logistics
ET 31331การจัดการวิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับคลังสินค้า3(3-0-6)
Safety Engineering Management for Warehouse
ET 31332วิศวกรรมคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
Value Engineering for Industrial Logistics
ET 31333การจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ย้อนกลับ3(3-0-6)
Reverse Logistics Engineering Management

2.3.3) แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์

  2.3.3.1) บังคับ 18 หน่วยกิต

ET 31334การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านโลจิสติกส์3(3-0-6)
Big Data Analysis for Logistics
ET 31335อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับโลจิสติกส์3(2-2-5)
Internet of Things for Logistics
ET 31336ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์1(1-0-2)
Geographical Information System for Logistics 
ET 31337ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์2(0-4-2)
Geographical Information System for Logistics Laboratory
ET 31338แบบจำลองสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์3(2-2-5)
Modeling for Logistics Engineering
ET 31339การวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม1(1-0-2)
Enterprise Resource Planning for Industry
ET 31340ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม2(0-4-2)
Enterprise Resource Planning for IndustryLaboratory
ET 31341โครงงานวิจัยการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 11(0-2-1)
Digital Logistics Management Research Project 1
ET 31406โครงงานวิจัยการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 22(0-4-2)
Digital Logistics Management Research Project 2

2.3.3.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ET 31317การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม3(3-0-6)
Technology and Innovation Management
ET 31332วิศวกรรมคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
Value Engineering for Industrial Logistics
ET 31342การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์3(2-2-5)
Logistics Information System Analysis and Design 


ET 31343การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับโลจิสติกส์3(2-2-5)
Data Communication and Network Security for Logistics
ET 31344หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับโลจิสติกส์3(2-2-5)
Robotics and Artificial Intelligence for Logistics
ET 31345การจัดการระบบฐานข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์3(3-0-6)
Database System Management for Logistics
ET 31346เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับโลจิสติกส์3(2-2-5)
Blockchain Technology for Logistics

2.4) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                                                     7      หน่วยกิต

เลือกเรียนแผนการเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้    

          2.4.1) แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ET 31402เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education in Production and Logistics Engineering Management
ET 31407สหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์        6(640)
Cooperative Education in Production and Logistics Engineering Management
          2.4.2) แผนการเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ET 31403เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์1(0-2-1)
Preparation for Internship in Production and Logistics Engineering Management
ET 31408การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิต       6(640)และโลจิสติกส์
Internship in Production and Logistics Engineering Management

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้