รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25521741103331

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Production and Logistics Engineering Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อส.บ. (การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Production and Logistics Engineering Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ind.Tech. (Production and Logistics Engineering Management)

วิชาเอก : เลือกเรียนได้ 1 แขนงวิชาฯเท่านั้น

1)แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ

2)แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า

3)แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์

จำนวนหน่วยกิต :   ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต