แผนการศึกษา

แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
ET 01101หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 02101ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31101การเขียนแบบวิศวกรรมการผลิต2(0-4-2)
ET 31102การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31103การจัดการวิศวกรรมการผลิตและการดำเนินงาน3(2-2-5)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
ET 03101คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน3(3-0-6)
ET 31104การจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์3(3-0-6)
ET 31105คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบการผลิต2(0-4-2)
ET 31106ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น1(1-0-2)
ET 31107ปฏิบัติการไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น2(0-4-2)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
ET 04201ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3(3-0-6)
ET 31201สถิติวิศวกรรม3(3-0-6)
ET 31202โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31203กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 31204ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31205ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 31206ปฏิบัติการระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม2(0-4-2)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
ET 31207ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางอุตสาหกรรม3(3-0-6)
ET 31208การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม1(1-0-2)
ET 31209ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม2(0-4-2)
ET 31210เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม3(3-0-6)
ET 31211การจัดการวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรม3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31301การศึกษางานเชิงวิศวกรรม3(2-2-5)
ET 31302การจัดการขนส่งทางอุตสาหกรรม3(2-2-5)
ET 31303ระบบการผลิตอัตโนมัติ1(1-0-2)
ET 31304ปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ2(0-4-2)
ET 31305การวิจัยการดำเนินงาน3(2-2-5)
ET 31306การวางแผนการผลิตและควบคุม3(3-0-6)
ET 31307การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  1(1-0-2)
ET 31308ปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  2(0-4-2)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31309การบริหารคุณภาพโดยรวม 3(3-0-6)
ET 31310การจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน1(1-0-2)
ET 31311ปฏิบัติการจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน2(0-4-2)
ET 31312โครงงานวิจัยการจัดการผลิตและคุณภาพ 11(0-2-1)
วิชาเลือกแขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ12
รวม19 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31401สัมมนาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ           โลจิสติกส์2(0-4-2)
ET 31402เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์1(0-2-1)
ET 31404โครงงานวิจัยการจัดการผลิตและคุณภาพ 22(0-4-2)
วิชาเลือกเสรี
รวม11 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31407สหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์6(640)
รวม6 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31401สัมมนาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์2(0-4-2)
ET 31403เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์1(0-2-1)
ET 31404โครงงานวิจัยการจัดการผลิตและคุณภาพ 22(0-4-2)
วิชาเลือกเสรี
รวม11 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31408การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์6(640)
รวม6 หน่วยกิต

3.1.4.2 แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
ET 01101หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 02101ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31101การเขียนแบบวิศวกรรมการผลิต2(0-4-2)
ET 31102การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31103การจัดการวิศวกรรมการผลิตและการดำเนินงาน3(2-2-5)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
ET 03101คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน3(3-0-6)
ET 31104การจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์3(3-0-6)
ET 31105คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบการผลิต2(0-4-2)
ET 31106ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น1(1-0-2)
ET 31107ปฏิบัติการไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น2(0-4-2)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
ET 04201ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3(3-0-6)
ET 31201สถิติวิศวกรรม3(3-0-6)
ET 31202โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31203กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 31204ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31205ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 31206ปฏิบัติการระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม2(0-4-2)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
ET 31207ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางอุตสาหกรรม3(3-0-6)
ET 31208การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม1(1-0-2)
ET 31209ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม2(0-4-2)
ET 31210เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม3(3-0-6)
ET 31211การจัดการวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรม3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31301การศึกษางานเชิงวิศวกรรม3(2-2-5)
ET 31302การจัดการขนส่งทางอุตสาหกรรม3(2-2-5)
ET 31303ระบบการผลิตอัตโนมัติ1(1-0-2)
ET 31304ปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ2(0-4-2)
ET 31320การจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรม3(3-0-6)
ET 31321การออกแบบผังคลังสินค้าและสิ่งสนับสนุน3(3-0-6)
ET 31322แบบจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการคลังสินค้า1(1-0-2)
ET 31323ปฏิบัติการแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการคลังสินค้า2(0-4-2)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31324การจัดการวิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ3(0-4-2)
ET 31325ระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า1(1-0-2)
ET 31326ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า2(0-4-2)
ET 31327โครงงานวิจัยการจัดการคลังสินค้า 11(0-2-1)
วิชาเลือกแขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า12
รวม19 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31401สัมมนาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ           โลจิสติกส์2(0-4-2)
ET 31402เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์1(0-2-1)
ET 31405โครงงานวิจัยการจัดการคลังสินค้า 22(0-4-2)
วิชาเลือกเสรี
รวม11 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31407สหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์6(640)
รวม6 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31401สัมมนาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์2(0-4-2)
ET 31403เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์1(0-2-1)
ET 31405โครงงานวิจัยการจัดการคลังสินค้า 22(0-4-2)
วิชาเลือกเสรี
รวม11 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31408การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์6(640)
รวม6 หน่วยกิต

3.1.4.3 แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
ET 01101หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 02101ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31101การเขียนแบบวิศวกรรมการผลิต2(0-4-2)
ET 31102การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31103การจัดการวิศวกรรมการผลิตและการดำเนินงาน3(2-2-5)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
ET 03101คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน3(3-0-6)
ET 31104การจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์3(3-0-6)
ET 31105คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบการผลิต2(0-4-2)
ET 31106ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น1(1-0-2)
ET 31107ปฏิบัติการไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น2(0-4-2)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
ET 04201ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3(3-0-6)
ET 31201สถิติวิศวกรรม3(3-0-6)
ET 31202โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31203กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 31204ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31205ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 31206ปฏิบัติการระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม2(0-4-2)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
ET 31207ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางอุตสาหกรรม3(3-0-6)
ET 31208การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม1(1-0-2)
ET 31209ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม2(0-4-2)
ET 31210เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม3(3-0-6)
ET 31211การจัดการวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรม3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31301การศึกษางานเชิงวิศวกรรม3(2-2-5)
ET 31302การจัดการขนส่งทางอุตสาหกรรม3(2-2-5)
ET 31303ระบบการผลิตอัตโนมัติ1(1-0-2)
ET 31304ปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ2(0-4-2)
ET 31334การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านโลจิสติกส์3(3-0-6)
ET 31335อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับโลจิสติกส์3(2-2-5)
ET 31336ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์1(1-0-2)
ET 31337ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์2(0-4-2)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31338แบบจำลองสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์3(2-2-5)
ET 31339การวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 31340ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 31341โครงงานวิจัยการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 11(0-2-1)
วิชาเลือกแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์12 
รวม19 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31401สัมมนาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ           โลจิสติกส์2(0-4-2)
ET 31402เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์1(0-2-1)
ET 31406โครงงานวิจัยการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 22(0-4-2)
วิชาเลือกเสรี
รวม11 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31407สหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์6(640)
รวม6 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31401สัมมนาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์2(0-4-2)
ET 31403เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์1(0-2-1)
ET 31406โครงงานวิจัยการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 22(0-4-2)
วิชาเลือกเสรี
รวม11 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 31408การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์6(640)
รวม6 หน่วยกิต