หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ
การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25521741103454
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts Program in Digital Content Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) นศ.บ. (การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Communication Arts (Digital Content Communication)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Com.Arts (Digital Content Communication)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความรู้ในภาษาไทย  

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ
ผู้ประกอบการบนเครือข่ายออนไลน์
นักสร้างสรรค์คอนเทนต์บนสื่อดิจิทัล
ตำแหน่งงานด้านการสื่อสาร การตลาด หรือธุรกิจสื่อ
ผู้ดูแลการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ
นักออกแบบสื่อดิจิทัล
นักสื่อสารการตลาด
ตำแหน่งงานทางราชการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์การ สื่อสารสาธารณะ ฝ่ายฝึกอบรม
ประสานงานภาครัฐและเอกชน