สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่
1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการปรับลด
หน่วยกิตลงจากหลักสูตรเดิม รวมถึงการปรับรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

ปริญญา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
Bachelor of Communication Arts Program in Digital Content Communication

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sciences

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
Digital Content Communication

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ
ผู้ประกอบการบนเครือข่ายออนไลน์
นักสร้างสรรค์คอนเทนต์บนสื่อดิจิทัล
ตำแหน่งงานด้านการสื่อสาร การตลาด หรือธุรกิจสื่อ
ผู้ดูแลการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ
นักออกแบบสื่อดิจิทัล
นักสื่อสารการตลาด
ตำแหน่งงานทางราชการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์การ สื่อสารสาธารณะ ฝ่ายฝึกอบรม
ประสานงานภาครัฐและเอกชน

แผนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 [TCAS64] รอบที่ 2 Quota ทั่วไป
22 กุมภาพันธ์ 2021

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 [TCAS64] รอบที่ 2 Quota ทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 25…
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%
27 มกราคม 2021

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษาและครอบครัวในการลดภาระค่าใช้จ่าย
มาเรียนกับเรา
15 มกราคม 2021

มาเรียนกับเรา

หากต้องการความมั่นคงในการหางาน หลักสูตรเราออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งงานขององค์กรใหญ่ทั้งภาครัฐ เอกชนและวิสาหกิจ และหากต้องการทักษะ หลักสูตรเราพัฒนาผู้เรียนเป็นได้ทั้ง YOUTUBER, Admin Page Content หรืออาชีพอิสระอื่นๆ ก็ทำได้นะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม

Break Into Project #LastStandProject_2020
14 มกราคม 2021

Break Into Project #LastStandProject_2020

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
23 กุมภาพันธ์ 2020

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ