คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
 The King’s Philosophy Towards Local Development

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกร สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 

สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก3(3-0-6)
 Dynamics of Thai and Global Society 

พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 

คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง สร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก

Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมี วิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่าน เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูล ผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา เขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา ลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษา ลาวอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life 

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Spanish Language in Daily Life 

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา สเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต การกำหนดเป้าหมายชีวิต การสร้างเสริม สุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development; self-development for living

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่าง บุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอด ชีวิต

Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Business 

การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมื อทางธุรกิจ สมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการ ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability 

การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ ความมั่นคง ทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
 Working Happily 

เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร องค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมี คุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement 

ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการ คิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น เพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี

Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self- development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy Skills 

เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และ การทำงาน

Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 

รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอ สินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับ การโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและ ภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 

ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำ เบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช การเต้นรำ พื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเอง และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐม พยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 

หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ๊ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษย สัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip- hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

2) หมวดวิชาเฉพาะ

MS 12101หลักนิเทศศาสตร์ Principles of Communication Arts3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร บทบาทและ หน้าที่ของการสื่อสาร ประวัติและวิวัฒนาการของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร บริบทของการสื่อสารในยุค ดิจิทัล ต่อบุคคลและสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ General knowledge in communication, definitions; elements; communication process; communication roles and responsibility; communication history and development; communication theories; the context of communication in the digital age towards individuals and society on the basic of ethics and code of conduct of the communication science profession
MS 13101หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ Principles of Photography for Communication Arts3(2-2-5)
พื้นฐานของการถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์ทั้งด้านแนวคิดและทักษะ   การถ่ายภาพเล่าเรื่อง การใช้กล้องและอุปกรณ์ การกำกับแสงสีในการถ่ายภาพ การสร้างมุมมอง การเลือกใช้มุมกล้อง การจัด องค์ประกอบเกณฑ์การเลือกใช้ภาพ การสื่อความหมาย มารยาทและจรรยาบรรณในการถ่ายภาพ Basic principles in photography in terms of concept and skill; storytelling through photography; how to use camera and equipments; selecting and directing light and color in photography; selecting perspective and angle; composition; criteria in photo selection and criticism; photography etiquette
MS 12102ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ English for Communication Arts3(3-0-6)
พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนและฝึกฝนการใช้ ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์ในงานภาพยนตร์  วิทยุโทรทัศน์  การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อใหม่
Improving skills in listening, speaking, reading, writing, studying grammar, vocabulary, idiom; practice using English in the communication arts of filmworks, television radio, advertising, public relations and new media
MS 11103ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ Art for Communication Arts3(2-2-5)
ความหมายและความสำคัญของศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐาน การวิเคราะห์ ตีความศิลปะ ในงานนิเทศศาสตร์ การออกแบบงานศิลปะร่วมกับสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศาสตร์ Definition and significance of arts; basic composition; art analyzing; interpreting in communication arts applying with various types of media to create communication arts
MS 13102ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ Thai Language for Creativity3(3-0-6)
การใช้ภาษาไทยอย่างมีกลวิธีผ่านทักษะการคิด วิเคราะห์ ตีความ จับประเด็น  ลักษณะของ ภาษาที่ใช้สื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในระดับปัจเจกไปจนถึงระดับสื่อมวลชน ความสัมพันธ์ระหวาง ภาษาและการนำเสนอความคิดและเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทักษะการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างมีจรรยาบรรณ Thai language usage that has strategiesthrough analytical thinking and interpretation skills; the nature of the use of verbal communication at the individual level to the mass media level; the relationship between language and the presentation of ideas and content in different way through communication a skills correctly, appropriately, creatively and with ethical references
MS 11201การสื่อสารการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Communication3(3-0-6)
ความหมาย  ความสำคัญ  ลักษณะของการตลาด  การตลาดดิจิทัลและการสื่อสารการตลาด ดิจิทัล กระบวนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับ การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
Definition; significance; characteristics of marketing; digital marketing and digital marketing communication; digital marketing communication process; digital marketing communication tools; creating content for digital marketing communication
MS 14201การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ Research for Communication arts3(2-2-5)
แนวทางแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ทางสังคมด้านนิเทศศาสตร์ ความสำคัญของงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ แนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหา ในการวิจัย การวางแผนงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัย การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ Guideline for seeking knowledge fact from social phenomena in communication science; importance of communication research; basic concepts in research; research type; formulation of research problem; research planning; research method; data analysis; technique for presenting research results; ethics and code of conduct of research; practice in writing the research project in communication science
MS 14301กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ Laws and Ethics for Communication Arts3(3-0-6)
ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารตามหลักรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับงานนิเทศ ศาสตร์ Philosophy of law; right and freedom of communication according to the constitution; communication law; ethics; code of conduct; social responsibility for communication arts

วิชาบังคับ

MS 14101หลักการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
 Principle of Digital Content Communication 
ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ ประเภทการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การคิดแบบสร้างสรรค์ บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ กระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ จริยธรรมจรรยาบรรณ ของนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
Definition, formats, characteristics and  types  of  digital  content communication; creative thinking on digital platforms; content creators; processes of content creation; code of ethics for content communicator
MS 14102การสื่อสารด้วยภาพ3(2-2-5)
 Photography Communication 
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะ บทบาทของการสื่อสารด้วยภาพ บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เทคนิคกระบวนการถ่ายภาพเล่าเรื่อง การปรับปรุงภาพถ่ายด้วยแอปพลิเคชัน จริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสารด้วยภาพบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ การประยุกต์ความรู้กับ การนำไปใช้ผลิตสื่อบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Definition, significance, types, characteristics and roles of photography communication on digital platforms; techniques of storytelling in photography; photo editing on applications; code of ethics for photography communication on digital platforms and social media; applying and implementing knowledge to produce media on digital platforms
MS 14103จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
 Psychology for Communication 
ความหมาย ความสำคัญ จิตวิทยากับการสื่อสารของมนุษย์ การรับรู้ของบุคคล 5 องค์ประกอบ หลักจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จิตวิทยาสีกับการสื่อสาร การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ
Definition and significance of psychology and human communication; 5 components of personal perception; principles of psychology for daily life; color psychology; applying psychology for different communication contexts
MS 14202การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
 Writing for Creative Digital Content 
หลักการเขียนด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์กับกลุ่มเป้าหมาย การเขียนข่าว การบรรยายสรุป การเขียนบทความ การฝึกทักษะการเขียนการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อนำเสนอบนสื่อ ดิจิทัล อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
Principle of writing for digital content communication and target audience; news writing; briefing; article writing; practice of writing skills for digital content communication to be presented on digital media with social responsibility
MS 14203ศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล3(2-2-5)
 Art of Storytelling in Digital Media 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อ เทคนิค การออกแบบการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดคอนเทนต์เรื่องเล่าในสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์กลวิธีในการเขียน และการเล่าเรื่องที่ปรากฏบนสื่อดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Principle and concept of digital communication; formats of transmedia storytelling; design techniques for storytelling and conveying storytelling content on digital media; analysis of writing and storytelling strategies on digital media for applying on digital platforms
MS 14204การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก3(2-2-5)
 Infographic Design 
หลักการรับรู้และการสร้างสรรค์งานทางด้านสื่อดิจิทัลด้วยภาพ การสรุปข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก การฝึกทักษะการสร้างอินโฟกราฟิก
Principle of perception and creation of digital media using graphics; summarizing information; presenting information through infographics; practicing skills in creating infographics
MS 14205การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม3(3-0-6)
 Audience Analysis on Digital Platform 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ สารสนเทศทางการตลาด จิตวิทยากับผู้รับสาร มุมมองผู้รับสารในสังคม  การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  การ ออกแบบสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Knowledge and comprehension on analysis; marketing information; psychology and audience; audience’s perspectives in the society; communicating with target audiences; persuasive communication process; designing messages to reach target audiences on the digital platform
MS 14206การออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์3(2-2-5)
 Lifestyle Content Design 
เทคนิคและกระบวนการออกแบบการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การฝึกทักษะการสื่อสาร ดิจิทัลคอนเทนต์ รูปแบบการนำเสนอด้านอาหาร การท่องเที่ยว แฟชั่น เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอ บนสื่อดิจิทัล
Techniques and design processes of digital content communication; practice of skills in communicating lifestyle content design regarding food, tourism, fashion, technology and products to be presented on digital media
MS 14302ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 13(3-0-6)
 English for Digital Content Communication 1 
ศัพท์เฉพาะ สำนวนการเขียน รูปแบบประโยคพื้นฐานที่ใช้ในงานการสื่อสารดิจิทัล คอนเทนต์ การให้ข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล รูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Technical terms, written expressions and basic sentences used in digital content communication; giving information; gathering and collecting
MS 14303ปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์สำหรับดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
 Creative Design Workshop for Digital Content 
หลักการเบื้องต้นของการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การออกแบบกราฟิก ด้วยเวคเตอร์ ทฤษฎีสี เทคนิคการออกแบบ และการสร้างงานด้วยเทคนิคบนดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์
Fundamentals of creative design using software package; vector graphics for design; color theories; design techniques and producing works using techniques on digital platforms without copyright infringement
MS 14304การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม3(2-2-5)
 Content Creation on Digital Platform 
หลักการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การจัดการคอนเทนต์ การผลิตสื่อ ปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อ การนำเสนอ การประเมินคอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Principles of content creation; content management; media production; media creation practices; presentation and evaluation of content on digital platforms
MS 14305การจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
 Digital Content Communication Management 
ความหมาย ความสำคัญของการจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ ประเด็น และปัญหาภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ ดำเนินการจัดการการสื่อสาร การวัดประสิทธิผล โดยเน้นกรณีศึกษา
Definition and Significance of Digital Content Communication Management; Problem Analysis; Situation; Issues and Crisis Situations Problem that effects to Image and Strategic Planning; Communication Management’s Operation; Evaluation of the Effectiveness by focusing on cases study
MS 14306บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
 Personality for Digital Content Communicator 
ความหมาย ความสำคัญของบุคลิกภาพ การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับนัก สื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพ การนำเสนอตัวตนตามคาแรคเตอร์ที่กำหนดบน แพลตฟอร์มออนไลน์
Definition and Significance of Personality; Suitable Traits Development for Digital Content Communicators; Personality Development Practicing; Personal Characteristics Presentation on Online Platform
MS 14307การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการประกอบธุรกิจ3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Business 
แนวคิด ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การ จัดการทางบัญชีและการเงิน จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ เทคนิคการผลิตคอนเทนต์เพื่อบูรณา การตลาด ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ
Concept; Theory of Entrepreneurial, Entrepreneurial Opportunities Seeking; Business Locating; Accounting and Financing Management; Ethics and Laws for Business; Content Creating Techniques for Integrated Marketing; Entrepreneurial practicing

วิชาเลือก

MS 14104เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการในสำนักงาน3(2-2-5)
 Information Technology for Office Management 
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานในสำนักงาน การสืบค้นข้อมูล การสรุปข้อมูล การสร้าง สื่อนำเสนอต่อที่ประชุม การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การใช้อุปกรณ์ในสำนักงาน
Uses of office suite; information searching; summarizing; creating media presentation for a meeting; personal information management; uses of office equipment
MS 14207การสื่อสารแบรนด์3(3-0-6)
 Brand Communication 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารแบรนด์ การสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัล การสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการ องค์ประกอบแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การสร้างตัวตนแบรนด์ สื่อและ วิธีการสื่อสารแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์
Fundamentals of brand communication; brand communication in digital era; integrated marketing communication; brand components; branding strategy; creating a brand identity; media and approaches to communicate a brand with target audiences; laws related to brand communication
MS 14308การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ3(3-0-6)
 Digital Content Communication for Corporate 
ความรู้เบื้องต้นทฤษฎีการสื่อสารองค์การ บริบทแวดล้อมองค์การ รูปแบบการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์การ การใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารองค์การ การเป็นผู้ตอบคำถามบนดิจิทัล แพลตฟอร์มในนามองค์การ กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสารองค์การ
Fundamentals of corporate communication theory; context of organization; models of internal and external communication; uses of digital media for corporate communication; being a respondent on behalf of organization; laws and ethics for corporate communication
MS 14309การสื่อสารกับพหุวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัล3(3-0-6)
 Multicultural Communication in Digital Society 
ความหมาย ความสำคัญ บทบาท อิทธิพล ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม พลวัตของการติดต่อสื่อสาร ผลกระทบของวัฒนธรรมท่ีมี ต่อการสื่อสาร จริยธรรมและปัญหาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมขององค์การและโลกเสมือนจริงบนดิจทัล แพลตฟอร์ม
Definition, significance and roles of cultural differences in society; intercultural and multicultural communication; communication dynamic; ethics and problems of intercultural communication in organizations and virtual society on digital platforms
MS 14310พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
 Digital Content Consumer Behavior 
ความหมาย ความสำคัญ บทบาท พฤติกรรมผู้บริโภคคอนเทนต์ จิตวิทยาการสื่อสาร ผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค กลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภค การสื่อสารคอนเทนต์ตราสินค้า พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภค ฝึกปฏิบัติกระบวนการสืบค้นข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Definition, significance and roles of content consumer behavior; consumer psychology and communication; factors influencing consumers; consumer access strategy; content for brand communication; digital media usage behavior of consumers; practicing fact-finding processes; analysis of consumer information on digital platforms
MS 14311สื่อดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสังคม3(3-0-6)
 Digital Media for Social Movement 
กระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อการพัฒนา แนวทางการรณรงค์ การกำหนดประเด็นปัญหา ทางสังคม การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
Paradigm of communication development; campaign guidelines; social problem determination; digital content communication with social responsibility
MS 14312การดำเนินธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม3(2-2-5)
 Conducting Business on Digital Platform 
แนวโน้มสถานการณ์ธุรกิจสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน แนวคิดการดำเนินธุรกิจ การจัดการ แหล่งทุน การเชื่อมโยง แนวคิดการสื่อสารการตลาด การนำเสนองานด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการและการดำเนินธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Business trends on current digital media; business concept; funding resource management; connecting marketing communication concept; presentation of a digital content communication project; practicing entrepreneurship and business operation on digital platforms
MS 14313การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อชุมชน3(2-2-5)
Digital Content Communication for Local Community
ความหมาย วิธีการ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาชุมชน โครงสร้างทางสังคม พลวัตของ ชุมชนเพื่อการสื่อสารเรื่องราวของชุมชน การสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชน กระบวนการสื่อสารดิจิทัล คอนเทนต์เพื่อชุมชน
Definition, approaches and concept of community study; social structures; community dynamics for communicating community’s story; communication of community’s identity; processes of content communication for community
MS 14314การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Local Product 
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการสื่อสารเพื่อผลิตภัณฑ์ วิธีการในการสื่อสารคอนเทนต์ ด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น สร้างสรรค์สื่อแบบผสมผสานให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ ตลาดออนไลน์ การนำเสนอ ประเมินผลการสื่อสารและจรรยาบรรณในการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Definition, approaches and concept of communication for product; approaches to communicate marketing content related to local product; creating suitable multimedia to push a product towards online market; presentation; communication evaluation and ethics for communication related to a product
MS 14315การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสุขภาพ3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Health 
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการสื่อสารสุขภาพ การสร้างความตระหนักรู้ การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสุขภาพ การวิเคราะห์ผลกระทบการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสุขภาพ
Definition, significance and concept of health communication; raising awareness; digital content design for healthcare; analyzing impacts of digital content communication for healthcare
MS 14316การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสารแบรนด์3(2-2-5)
 Product Photography for Brand Communication 
การจัดองค์ประกอบ คู่สีกับการถ่ายภาพ การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพนิ่งในแสงธรรมชาติ และสตูดิโอสำหรับผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพแฟชั่น การตกแต่งภาพถ่าย การเล่าเรื่องด้วยภาพ การสื่อสาร แบรนด์ผลิตภัณฑ์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Composition; complementary colours and photography; natural and studio lighting for product photography; fashion photography; photo editing; storytelling photography; brand communication on digital platforms
MS 14402ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 23(3-0-6)
 English for Digital Content Communication 2 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 14302 ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 1
ฝึกปฏิบัติการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนสำหรับงานการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ในการโน้มน้าวใจผู้รับสาร การนำเสนอการสื่อสารคอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 Prerequisite: MS 14302 English for Digital Content Communication 1 
Practicing listening, speaking, reading and writing skills for digital content communication to motivate target audiences ; presentation of content communication on digital platforms
MS 14403การสัมมนาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
 Seminar in Digital Content Communication 
การวางแผนการจัดสัมมนา ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาเพื่อการวิเคราะห์ประเด็นด้าน การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียน แนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการสัมมนา การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
Seminar planning; practicing seminar arrangement to analyze issues on digital content communication and related careers; lesson learned; solutions for seminar on digital content communication
MS 14404การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Tourism 
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดการสื่อสารการท่องเที่ยว การเล่าเรื่อง การนำเสนอ การประเมินการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการท่องเที่ยว
Definition; significance and concept of tourism communication; storytelling; evaluation; digital content communication for tourism to be applied in tourism management
MS 14405การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อธุรกิจการบริการ3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Service Business 
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการสื่อสารเพื่อธุรกิจการบริการ องค์ประกอบและ ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ การเล่าเรื่อง การนำเสนอ การประเมินการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อ ธุรกิจบริการ
Definition; significance and concept of service business; elements and types of hospitality service; storytelling; presentation; evaluation; digital content communication for service business
MS 14406การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ3(2-2-5)
 Photography for Tourism and Service Business 
หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพ ทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ นอกสถานที่ การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสำหรับใช้ในการผลิตคอนเทนต์ การคัดเลือกและการนำเสนอภาพถ่าย เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ
Principles of photography including still and motion pictures; practicing outdoor photography; creating photographs for content production; selecting and presenting photographs for tourism and hospitality business
MS 14407การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Environment 
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด สารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อม การเล่าเรื่อง การนำเสนอ การประเมินการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม ฝึกการนำเสนอคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการ เขียน การเล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอ การเผยแพร่คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Definition, significance and concept of environment communication; storytelling; presentation; evaluation; digital content communication for environment; practices of content presentation for environment through writing; storytelling through a VDO clip; publicizing content on digital platforms
MS 14408การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการกีฬา3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Sports 
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด สารสนเทศเพื่อการกีฬา การเล่าเรื่อง การนำเสนอ การประเมินการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการกีฬา ฝึกการนำเสนอคอนเทนต์เพื่อการกีฬาผ่านการเขียน การเล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอ การเผยแพร่คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Definition, significance and concept of sports communication; storytelling; presentation; evaluation; digital content communication for sports; practices of content presentation for sports through writing; storytelling through a VDO clip; publicizing content on digital platforms

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

MS 14401โครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
 Special Project in Digital Content Communication 
กระบวนการจัดโครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์   การใช้สื่อกับกลุ่มเป้าหมาย ดิจิทัลคอนเทนต์ ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงการพิเศษอย่างสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
Procedures of special   project in digital  content communication; implementation of media with digital content’s target audiences; practicing special project operations creatively with social responsibility
MS 10401การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
 Preparation for Internship in Communication Arts 
การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและ โอกาสของการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านนิเทศศาสตร์
Preparation for Internship in cognition of characteristics and occupational occasion in workspace; self-development in knowledge, skill, attitude, motivation; basic knowledge necessary for operating in communication arts workplace
MS 10402การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ Internship in Communication Arts3(450)
 รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 10401 การเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ ธุรกิจเอกชน การนำความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง การจัดให้มีการปฐมนิเทศ รายละเอียด การฝึกงานและจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ตลอดจน วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การเขียนบัณฑิตนิพนธ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Required course: MS 10401 Preparation for Internship in Communication Arts
Internship in government agencies, public enterprises or private sector by applying both theoretical and practical knowledge in the real situation; providing orientation in detailed internship and post-training to discuss and conclude problems on communication arts together with problem solving; writing thesis from the professional experiences
 แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
MS 10403เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
 Preparation for Co-operative Education in Communication Arts 
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา  ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ เทคนิคการเขยน โครงงาน หรือผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน
The concepts of co-operative education; process of cooperative education; regulations of co-operative education; basic knowledge of writing the application forms and letters; preparing for job Interview; personality and selecting entrepreneur; enhancing professional skills and ethics; techniques for writing project reports or making media, writing academic reports and presentations
MS 10404สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์6(640)
 Co-operative Education in Communication Arts 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 10403 เตรียมสหกิจศึกษาด้าน นิเทศศาสตร์
การออกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์    การทำ โครงงานหรือผลงาน การทำรายงานสรุป และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน Required course: MS 10403 Preparation for Co-operative Education in Communication Arts
Co-operative education workout related in communication arts field; making project or work, field experience summery report writing and presentation