จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20หน่วยกิต
1.2) เลือกไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือกไม่น้อยกว่า1หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า91หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 24หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า60หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 42หน่วยกิต
2.2.2) เลือกไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพไม่น้อยกว่า7หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                     3 หน่วยกิต

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
 The King’s Philosophy Towards Local Development 

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                    6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                            2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Business 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement 
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy Skills 

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                 ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวช

า จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวช

าเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                     3 หน่วยกิต

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                    3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life 
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Spanish Language in Daily Life 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                            3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability 
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
 Working Happily 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก                             ไม่น้อยกว่า     1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวช

าใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวช

า) จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                            1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า91หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 24หน่วยกิต
MS 12101หลักนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
 Principles of Communication Arts 
MS 13101หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
Principles of Photography for Communication Arts
MS 12102ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
 English for Communication Arts 
MS 11103ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
 Arts for Communication Arts 
MS 13201ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Thai Language for Creativity 
MS 11201การสื่อสารการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
 Digital Marketing Communication 
MS 14201การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
 Research in Communication Arts 
MS 14301กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
 Laws and Ethics for Communication Arts 

2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                     ไม่น้อยกว่า    60 หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ                                                    42 หน่วยกิต

MS 14101หลักการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
 Principle of Digital Content Communication 
MS 14102การสื่อสารด้วยภาพ3(2-2-5)
 Photography Communication 
MS 14103จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
 Psychology for Communication 
MS 14202การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
 Writing for Creative Digital Content 
MS 14203ศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล3(2-2-5)
 Art of Storytelling in Digital Media 
MS 14204การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก3(2-2-5)
 Infographic Design 
MS 14205การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม3(3-0-6)
 Audience Analysis on Digital Platform 
MS 14206การออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์3(2-2-5)
 Lifestyle Content Design 
MS 14302ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  13(3-0-6)
 English for Digital Content Communication 1 
MS 14303ปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์สำหรับดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
 Creative Design Workshop for Digital Content 
MS 14304การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม3(2-2-5)
 Content Creation on Digital Platform 
MS 14305การจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
 Digital Content Communication Management 
MS 14306บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
 Personality for Digital Content Communicator 
MS 14307การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการประกอบธุรกิจ3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Business 

2.2.2) เลือก                                     ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

MS 14104เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการในสำนักงาน3(2-2-5)
 Information Technology for Office Management 
MS 14207การสื่อสารแบรนด์3(3-0-6)
 Brand Communication 
MS 14308การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับองค์การ3(3-0-6)
 Digital Content Communication for Corporate 
MS 14309การสื่อสารกับพหุวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัล3(3-0-6)
 Multicultural Communication in Digital Society 
MS 14310พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
 Digital Content Consumer Behavior 
MS 14311สื่อดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสังคม3(3-0-6)
 Digital Media for Social Movement 
MS 14312การดำเนินธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม3(2-2-5)
 Conducting Business on Digital Platform 
MS 14313การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อชุมชน3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Local Community 
MS 14314การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Local Product 
MS 14315การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสุขภาพ3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Health 
MS 14316การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสารแบรนด์3(2-2-5)
 Product Photography for Brand Communication 
MS 14402ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  23(3-0-6)
 English for Digital Content Communication 2 
MS 14403การสัมมนาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
 Seminar in Digital Content Communication 
MS 14404การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Tourism 
MS 14405การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อธุรกิจการบริการ3(2-2-5)
Digital Content Communication for Service Business
MS 14406การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ3(2-2-5)
 Photography for Tourism and Service Business 
MS 14407การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Environment 
MS 14408การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการกีฬา3(2-2-5)
 Digital Content Communication for Sports 
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                       7 หน่วยกิต
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
MS 14401โครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
 Special Project in Digital Content Communication 
MS 10401การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
 Preparation for Internship in Communication Arts 
MS 10402การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์3(450)
 Internship in Communication Arts 
 แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
MS 10403เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
 Preparation for Co-operative Education in Communication Arts 
MS 10404สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์6(640)
 Co-operative Education in Communication Arts