สาขาภาษาไทย (ค.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2565) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยได้นำมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร    หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้        กลยุทธ์การสอน และประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์   หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ คือ  เป็นผู้นำในการใช้ภาษาของชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม  โดยใช้การเรียนรู้ภาษาไทย  ทั้งในแง่ของศาสตร์และศิลป์  เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
  2. ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษาและวรรณกรรมไทย 
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์อักษร
  4. นักเขียน
  5. ผู้ประกาศ-พิธีกร
  6. นักพูด/เขียนสร้างแรงบันดาลใจ
  7. นักวิชาการด้านธนบุรีศึกษา

ปริญญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai

คณะ/ภาควิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข่าวรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2—— สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.thติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัยhttps://link.bsru.ac.th/9uc

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน——ยกเลิก Work From Home สายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการตามปกติให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (Onsite) ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข——ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สู่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวน..นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565สู่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวน..นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 📲 ดาวน์โหลด Application ได้ที่ระบบ Android https://link.bsru.ac.th/bsruappandroidระบบ iOS https://link.bsru.ac.th/bsruappiosและลงทะเบียนเข้าใช้งาน Application โดยใช้Username : รหัสนักศึกษา เช่น

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕
หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.รอบเช้า : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรีรอบบ่าย : คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมณ ห้องประชุม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-คณะครุศาสตร์-วิทยาลัยการดนตรี รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.-คณะวิทยาการจัดการ-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมายเหตุ

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #เครื่องแบบชุดพิธี#เครื่องแบบชุดนักศึกษาปกติ#ร่วมรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบสร้างวินัยประจำตน Cr. สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนผ่าน : https://bit.ly/3NqJAMN.*** ก่อนวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565——สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565.ตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/2565-3-Interview-sp——ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ดังนี้ ๑. นายธงชัย ชำนาญการ ๒. นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์ ๓. นายจักรกฤษ แก้วฉลาด ๔. นายจีรพัฒน์ ตาดทรัพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และ ระดับภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลการแข่งขันประกวดกลอนระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดีกับ นายราม แสงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) เข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากคุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2—— สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.thติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัยhttps://link.bsru.ac.th/9uc