โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

(หลักสูตร 4 ปี)

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  1.1)    วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   23 หน่วยกิต
    (1) กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
    (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต
    (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
  1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
    (1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
  2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    99 หน่วยกิต
  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
        2.1.1) วิชาชีพครู   24 หน่วยกิต
    2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
        2.2.1) วิชาเอกบังคับ   42 หน่วยกิต
        2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต