3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.1.1) บังคับ 3 หน่วยกิต

2.1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ 39 หน่วยกิต

2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน(พื้นฐานคณะ)  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)           3 หน่วยกิต 

HU 00301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  3(3-0-6) 

2.1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

         และศิลปกรรม (เลือก) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

HU 00201 ชีวิตวิถีใหม่ 3(3-0-6) 

HU 00202 ภาพยนตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(3-0-6) 

HU 00203 พลเมืองอาเซียนในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 

HU 00204 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

HU 00205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ 3(3-0-6) 

HU 00206 ภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

    HU 00207 ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์                     3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     78 หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)                   39 หน่วยกิต

ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์ กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา                กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย และกลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม            มีรายวิชา ดังนี้

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 13101หลักภาษาไทยThai Language Grammar3(3-0-6)
HU 13102การพูดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตSpeaking for Improving Life Quality3(2-2-5)
HU 13103การส่งสารและรับสารอย่างสร้างสรรค์Creative Message Expressive and Receptive3(2-2-5)
HU 13104ภาษาศาสตร์ภาษาไทยThai Language Linguistics3(3-0-6)
HU 13105การอ่านวิเคราะห์และตีความAnalytical and Interpretative Reading3(3-0-6)
HU 13106ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมศึกษากับบริบททางสังคมLanguage, Literature, Cultural Studies and Social Context3(3-0-6)
HU 13201การเขียนเชิงวิชาการAcademic Writing3(2-2-5)
HU 13202วรรณกรรมร่วมสมัยContemporary Literature3(3-0-6)
HU 13203เรื่องเล่าฝั่งธนบุรี Story in Thonburi3(3-0-6)
HU 13301วรรณกรรมเอกของไทยMasterpieces of Thai Literature3(3-0-6)
HU 13302คติชนวิทยาFolklore3(2-2-5)
HU 13303วรรณกรรมวิจารณ์Literary Criticism3(3-0-6)
HU 13401การวิจัยทางภาษาไทยResearch in Thai Language3(2-2-5)

        2.2.2) วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์ กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา                กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย และกลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม            

กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 39 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 13204ภาษาอังกฤษสำหรับภาษาและวรรณกรรมไทยEnglish for  Thai Language and Literature3(3-0-6)
HU 13205ภาษากับกระบวนการนำเสนอภาพความคิด Language and Presenting Process of Image of Thought3(3-0-6)
HU 13206 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยForeign Languages in Thai language3(3-0-6)
HU 13207วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยEvolution of Thai Language Textbook3(3-0-6)
HU 13304ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นLocal language and Culture3(3-0-6)
HU 13305วัจนกรรมในบริบทสังคมไทย Speech Acts in Thai Social Context3(3-0-6)
HU 13306การเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ Writing for Development of Organizational Work3(2-2-5)
HU 13307ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม The Art Cultural Tourism Language Usage3(2-2-5)
HU 13308ศิลปะการใช้ภาษาในงานพิธีและผู้ประกาศข่าว Art of Language Usage for Ceremonies and Newsreader3(2-2-5)
HU 13309ภาษาไทยธุรกิจThai Business Language  3(2-2-5)
HU 13310ทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อใหม่Creative Communication Skills Through New Media3(2-2-5)
HU 13311การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังในสื่อใหม่ Development of Reading and Listening Skills in New Media3(2-2-5)
HU 13312การเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์ Creative Non-Fiction Writing3(2-2-5)
HU 13313การแต่งและการอ่านบทร้อยกรองไทย Writing and Reading Thai Poetry3(2-2-5)
HU 13314ภาษาวรรณศิลป์Aesthetic Language3(3-0-6)
HU 13315วรรณกรรมการแสดงกับสหสื่อ Performing Literature with Intermediality3(3-0-6)
HU 13316ภาษาและวรรณกรรมกับภูมิปัญญาไทย  Language and Literature with Thai Wisdom3(3-0-6)
HU 13317วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา Religious and Conventional Traditional Literature3(3-0-6)
HU 13318ภาษากับวัฒนธรรมไทยThai Language and Culture 3(3-0-6)
HU 13319ไทยคดีศึกษาสำหรับการศึกษาภาษาและวรรณกรรมThai Studies  for Language and Cultural Studies3(3-0-6)
HU 13320ภาษาและวรรณกรรมในวัฒนธรรมประชานิยม  Language and Literature in Popular Culture3(3-0-6)
HU 13402การสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม Cross Cultural Language Communication3(3-0-6)
HU 13403การใช้ภาษากับกฎหมายและจริยธรรมในสื่อใหม่Language Usage with Laws and Ethics in New Media3(3-0-6)
HU 13404ภาษากับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ Language and Personality Development for Profession3(2-2-5)
HU 13405ทักษะการสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อใหม่Content Building Skills in New Media3(2-2-5)
HU 13406เรื่องเล่าเพื่อการพัฒนาสังคม  Story for Social Development3(3-0-6)
HU 13407วรรณกรรมรัชกาลที่ 9 Literary Works of King Rama IX3(3-0-6)
HU 13408วรรณกรรมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)Literary Works of Somdet Chaophraya Borom Maha Sri Suriwongse (Chuang Bunnag) 3(3-0-6)
HU 13409วรรณกรรมนิราศ Niras Literature3(3-0-6)
HU 13410ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ Thai Language as Foreign Language3(2-2-5)

         2.2.3) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 13411การฝึกประสบการณ์วิชาชีพInternship5(450)

2.3.4) กลุ่มสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 13321การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาPreparation for Co-operative Education1(0-2-1)
HU 13412สหกิจศึกษาCo-operative Education6(540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้