แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
HU 13101หลักภาษาไทย3(3-0-6)
HU 13102การพูดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต3(2-2-5)
HU 13103การส่งสารและรับสารอย่างสร้างสรรค์3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
HU 13104ภาษาศาสตร์ภาษาไทย3(3-0-6)
HU 13105การอ่านวิเคราะห์และตีความ3(3-0-6)
HU 13106ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมศึกษากับบริบททางสังคม3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
HU 13201การเขียนเชิงวิชาการ3(2-2-5)
HU 13202วรรณกรรมร่วมสมัย3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)6 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
HU….วิชาแกนคณะ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3(3-0-6)
HU….วิชาแกนคณะ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(3-0-6)
HU 13203เรื่องเล่าฝั่งธนบุรี 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)3 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 00301ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน3(3-0-6)
HU 131301วรรณกรรมเอกของไทย3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 13302คติชนวิทยา3(2-2-5)
HU 13303วรรณกรรมวิจารณ์3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 13401การวิจัยทางภาษาไทย3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)12 หน่วยกิต
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 13411การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5(450)
รวมจำนวนไม่น้อยกว่า5  หน่วยกิต

แผนการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 13401การวิจัยทางภาษาไทย3(2-2-5)
HU 13321การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)12 หน่วยกิต
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
HU 13412สหกิจศึกษา6(540)
รวมจำนวนไม่น้อยกว่า6  หน่วยกิต