3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

  Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

  Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ      การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

  Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ         การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ       การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม                               ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability                    to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

  การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

  Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

  เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

  Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

  ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม       การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

  เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

  Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

  รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

  Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

  Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

  History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz,      Hiphop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

(2.1) วิชาแกน (พื้นฐานคณะ)

HU 00301ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครรงาน3(3-0-6)
English for Job Application    

การอ่านประกาศรับสมัครงาน การแนะนำตนเอง การเขียนประวัติย่อ การทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน การเขียนจดหมายและอีเมลสมัครงาน การใช้เว็บไซต์                      และแอปพลิเคชันหางาน การนัดหมายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสัมภาษณ์งาน

Reading job announcements; selfintroduction; writing a resume; creating                an eportfolio; filling in job application forms; writing job application letters and emails; using job search websites and applications; making appointments and preparations for job interviews; personality development and etiquette for job interviews

HU 00201ชีวิตวิถีใหม่3(3-0-6)
New normal lifestyle

ความรู้ในวิถีการดำรงอยู่ของมนุษย์และการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ในสังคมไทยอย่างสมดุลในมิติของสังคมผู้สูงอายุ เพศวิถี พฤติกรรมการบริโภค การอยู่ร่วมกับธรรมชาติในวิถีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ กระบวนการพัฒนาจริยธรรมในชีวิตวิถีใหม่

Knowledge of life survival and adaptation to a new normal lifestyle; balancing the new normal lifestyle in Thai society in various dimensions: elderly, sexuality, consumption behavior, coexistence with nature and environmental conservation, and process of ethical development

HU 00202ภาพยนตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม3(3-0-6)
Film and Social Change    

ความสัมพันธ์ของภาพยนตร์ในบริบทของสังคมปัจจุบัน อิทธิพลของสื่อภาพยนตร์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การวิเคราะห์ภาพยนตร์ด้วยแนวคิดทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     การรู้เท่าทันสารในงานภาพยนตร์

Relationship of films in the current context of society; the influence of film                on social change; film analysis with humanities and social sciences theories; media literacy               in film making

HU 00203พลเมืองอาเซียนในศตวรรษที่ 213(3-0-6)
ASEAN Citizen in 21st Century

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน                           ความเป็นพหุสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาและวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในอาเซียน การสร้างความตระหนักรู้         จิตสำนึก และบทบาทของการเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในศตวรรษที่ 21

Basic information of ASEAN member countries; cooperation of the ASEAN community; multiculturalism of society and culture; problems and crises occurring in ASEAN; raising awareness, consciousness and role of socially responsible ASEAN citizenship in the 21st century

HU 00204การพัฒนาบุคลิกภาพ3(3-0-6)
Personality Development

หลักทฤษฎีการใช้ศิลปะการแสดงในการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก ฝึกทักษะปฏิบัติ ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยศิลปะการแต่งหน้า การทำผม การแต่งกาย มารยาททางสังคม และฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร

Theories of performing art to develop the personality and manner; practice of good image reinforcement through makeup, hairdressing and dressing; socializing manners, communicative skill practice

HU 00205ภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์3(3-0-6)
English for Online Content Creation

คำศัพท์ ชนิดของประโยค รูปกาลที่ใช้บรรยายสภาพและการกระทำทั่วไป การสรุปความ             การอ้างอิงแหล่งที่มา  วัฒนธรรมและความหลากหลายในการสื่อสารภาษาอังกฤษและสัญญะบนโลกออนไลน์ การสัมภาษณ์ การนำเสนอด้วยบทความสั้น อินโฟกราฟิกส์ วล็อก เป็นภาษาอังกฤษ

Vocabulary; types of sentences; simple tenses; summarizing; source accreditation; cultures and diversity in online English communication and semiotic meaning; conducting               an interview; presentation in English via short article, infographic, and vlog

HU 00206ภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่3(3-0-6)
Thai Language in Modern Media

ความหมายและประเภทของสื่อสมัยใหม่ ความสำคัญของการศึกษาภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่ บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยกับพลวัตของภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่  ลักษณะภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่                 การวิเคราะห์และตีความภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่ วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่ การรู้เท่าทันการใช้ภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่ การบูรณาการ การใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อสมัยใหม่ 

Meaning and category of modern media; importance of Thai language studies            in modern media; Thai cultural and social context with dynamic of Thai language in modern media; characteristics of Thai language in modern media; analysis and interpretation of Thai language in modern media; culture of Thai language usage in modern media; Thai language usage literacy skills in modern media; creative integration of Thai language usage in modern media

HU 00207ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ 3(3-0-6)
Digital Content Entrepreneur

การประกอบการดิจิทัล แนวทางการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ ประเภทของการประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวางกลยุทธ์การนำเสนอ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลคอนเทนต์ การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ระบบการเงินและการจัดจำหน่ายบนตลาดผลงานสร้างสรรค์                  ในระบบออนไลน์

Digital content entrepreneurship; approach of being digital content entrepreneur; types of digital content; product analysis and strategy for presentation; creating the digital content products; proposing business development plan; financial system and distribution                  in the online creative market

(2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 

HU 13101 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) Thai Language Grammar

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษาไทย วิวัฒนาการของการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง       คำ วลี และประโยค การใช้ภาษาตามหลักภาษาไทย

Fundamental knowledge of Thai language grammar; development of Thai grammar studies; sound, word, phrase and sentence system; language usage according to Thai language grammar 

HU 13102 การพูดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)

Speaking for Improving Life Quality

ความหมายของการพูด ความสำคัญของการพูด จุดประสงค์ของการพูด ประเภทของการพูด มารยาทของการพูด หลักการพูดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดเพื่อนำเสนองาน       การพูดจรรโลงใจ การพูดสุนทรพจน์ การพูดถ่ายทอดความรู้ การพูดเพื่อธุรกิจการค้า

Definition of speaking; importance of speaking; aims of speaking; types of speaking; speaking etiquette; speaking principal for improving life quality; speaking for expressing opinions;  speaking for presentation; speaking for inspiring, delivering speaking, speaking as lecturer through contemporary media; speaking for business

HU 13103 การส่งสารและรับสารอย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

Creative Message Expressive and Receptive

หลักการสื่อสารและจริยธรรมในการสื่อสาร การพัฒนาทักษะการส่งสารและรับสาร การส่งสารและรับสารอย่างมีวิจารณญาณ การส่งสารและรับสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งสารและรับสาร               อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อ การวิเคราะห์ การประเมินค่าสารและสื่อ

Principle and ethics of communication; development of receptive and expressive skills; messages sending and receiving critically; messages sending and receiving for improving life quality; creative massages sending and receiving through media; massage and media analysis and evaluation

HU 13104 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6)

Thai Language Linguistics

พื้นฐานภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ สรีรสัทศาสตร์ สัทอักษรไทย ระบบเสียงในภาษาไทย โครงสร้างพยางค์ คำ วลี และประโยคในภาษาไทย

Fundamental Linguistics; linguistic theory; articulatory phonetics; Thai phonetic alphabets; sound system in Thai language; structure of syllables, words, phrases and sentences in Thai language    

HU 13105 การอ่านวิเคราะห์และตีความ 3(3-0-6)

Analytical and Interpretative Reading

ความหมายและความสำคัญ แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับการวิเคราะห์และตีความ            การวิเคราะห์และตีความองค์ประกอบของวรรณกรรม และตัวบทอื่น การวิเคราะห์และตีความกลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการแต่งในวรรณกรรมและตัวบทอื่น

Definition of analytical and interpretative reading; importance of analytical and interpretative reading; concepts and approaches of analytical and interpretative reading; analysis and interpretation of literary compositions and other contexts; analysis and interpretation of language usage techniques, composing techniques and other contexts 

HU 13106 ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมศึกษากับบริบททางสังคม 3(3-0-6)

Language, Literature, Cultural Studies and Social Context

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท บทบาท คุณค่า และลักษณะของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมศึกษา พัฒนาการด้านรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดของภาษา วรรณกรรมไทยสมัยต่าง ๆ วรรณกรรมไทยกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมศึกษา

Definition, importance and genre, role, value and characteristics of Thai language, literature and cultural studies; development of forms, contents, and concepts of Thai language; literature in each period; Thai literature with social context and cultural studies

HU 13201 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)

Academic Writing

ความหมายและลักษณะการเขียนเชิงวิชาการ รูปแบบและประเภทงานเขียนเชิงวิชาการ           การเลือกเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การใช้ภาษา     ในงานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ การเขียนบทความเชิงวิชาการ การเผยแพร่ผลงาน         ทางวิชาการในรูปแบบงานเขียนผ่านสื่อ

Definition and characteristics of academic writing; forms and types of academic writing; topic choice; plotting; observation and data collecting; data analysis and synthesis; language usage in academic writing; references in academic writing; writing academic article; academic writing publication through media

HU 13202 วรรณกรรมร่วมสมัย 3(3-0-6)

Contemporary Literature

                     ความหมาย รูปแบบ เนื้อหา และพัฒนาการของวรรณกรรมร่วมสมัย แนววิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัย คุณค่าและบทบาทวรรณกรรมร่วมสมัย วรรณกรรมร่วมสมัยกับสังคม

Definition, forms, contents and development of contemporary literature; analyzing approaches of contemporary literature; value and role of contemporary literature; contemporary literature and social

HU 13203 เรื่องเล่าฝั่งธนบุรี 3(3-0-6)

Story in Thonburi 

เรื่องเล่าฝั่งธนบุรี ประวัติศาสตร์ธนบุรี วรรณกรรมสมัยธนบุรี ลักษณะเด่น เนื้อหา ภาษา วรรณศิลป์ แนวคิด คุณค่า และอิทธิพลต่อสังคมและการเมือง  แนวทางการศึกษาเรื่องเล่าฝั่งธนบุรี

Story in Thonburi: History of Thonburi; literature in Thonburi period; characteristics, contents, languages, art of literature; concepts, values, and effects on society and politics; study approaches of story in Thonburi

HU 13301 วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)

Masterpieces of Thai Literature

          ลักษณะสำคัญของวรรณกรรมเอกของไทย ประวัติ เนื้อหา และคุณค่าของวรรณกรรมเอกของไทย วรรณกรรมเอกสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมเอกที่ได้รับการยกย่อง แนวทางการศึกษาวรรณกรรมเอกของไทย

Characteristics of masterpieces of Thai literature; history, content and value of masterpieces of Thai Literature; masterpieces in Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin period; praised masterpieces; Thai literature study approaches

HU 13302 คติชนวิทยา   3(2-2-5)

Folklore

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา ระเบียบวิธีการศึกษาทางคติชนวิทยา การเก็บข้อมูลภาคสนาม จริยธรรมของนักคติชน คติชนประเภทถ้อยคำ ประเพณีพื้นบ้าน วัตถุวัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้าน                 แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคติชน

Fundamental knowledge of folklore; folklore study methods; fieldwork data collecting methods; ethics of folklorist; verbal, local traditions, material culture and local art folklore; concepts and theories for folklore data analysis

HU 13303 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6)

Literary Criticism

ความหมายและความสำคัญของการวิจารณ์ ความเป็นมาของการวิจารณ์      วรรณกรรมไทย ทฤษฎีและหลักการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมไทยคัดสรร การฝึกวิจารณ์วรรณกรรม การนำเสนอการวิจารณ์วรรณกรรมในรูปแบบลายลักษณ์

Definition and importance of criticism; history of Thai literary criticism; theories and principals of literary criticism; study of selected Thai literary criticism; practice of literary criticism; presentation of literary criticism in written form

HU 13401 การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)

Research in Thai Language 

การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา การเลือกข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ทฤษฎีทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย

Study and research in Thai language, literature and folklore; data selection; data collection; data analysis; language, literature and folklore theory usage; research report writing; research article writing and presentation of research result 

HU 13204 ภาษาอังกฤษสำหรับภาษาและวรรณกรรม ไทย 3(3-0-6)

English for Thai Language and Literature

           ความหมายและความสำคัญของภาษาอังกฤษสำหรับภาษาและวรรณกรรมไทย ศัพท์เฉพาะทางภาษาและวรรณกรรมไทย ภาษาอังกฤษในบทความทางภาษาและวรรณกรรมไทย เพลง ข่าว ภาพยนตร์ วรรณกรรม  ภาพเล่าเรื่อง และการ์ตูน การนำเสนอทางภาษาและวรรณกรรมไทย

Definition and importance of English for Thai language and literature; terms about Thai language and literature; English in article about Thai language and literature, songs, news, films, literature, memes and cartoon; Thai language and literature presentation

HU 13205 ภาษากับกระบวนการนำเสนอภาพความคิด 3(3-0-6)

Language and Presenting Process of Image of Thought

                     มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษา แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนำเสนอภาพความคิด ความสำคัญของภาษาในกระบวนการนำเสนอภาพความคิด ความสัมพันธ์ของภาษาในกระบวนการนำเสนอภาพความคิด กลวิธีทางภาษาในกระบวนการนำเสนอภาพความคิด การวิเคราะห์กระบวนการนำเสนอภาพความคิดในสังคมไทย

Concept of Language; concept of presentation Process of image of thought; importance of language in presentation Process of image of thought; relation of language in presentation process of image of thought; language techniques presentation process of image of thought; analysis of presentation process of image of thought

HU 13206 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)

Foreign Languages in Thai language

                    หลักการพิจารณาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร                          และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ปรากฏในภาษาไทย  บทบาทและความสำคัญของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงเสียงและความหมาย ลักษณะของการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย                อิทธิพลภาษาต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย

Principles for consideration of foreign languages in Thai, Pali, Sansakrit, Khmer and other languages appearing in Thai language; roles and importance of foreign languages in Thai language; Changes of sounds and meaning; characteristics of foreign word borrowing used in Thai language; influence of foreign languages on Thai literature

HU 13207 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6)

Evolution of Thai Language Textbook

                     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบเรียน ประวัติและวิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ แนวทางการนำแบบเรียนภาษาไทยไปใช้ในการเรียนการสอน การสร้างแบบเรียนภาษาไทยและการสร้างแบบเรียนออนไลน์

Fundamental knowledge about textbook; history and evolution of Thai language textbook in Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattakosin period; approaches of applying textbook to teaching; making of Thai language textbook and online textbook

HU 13304 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)

Local language and Culture

ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น ลักษณะของภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาถิ่นและภาษามาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นและวรรณกรรมเอก ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น

Definition, importance and value of local language and culture; characteristics of local language and culture in Central, North, Northeast and South region; relation between local and standard language; relation between local and masterpieces of literature; local language and culture as legacy of local wisdom

HU 13305 วัจนกรรมในบริบทสังคมไทย 3(3-0-6)

Speech Acts in Thai Social Context

                     ความหมายของวัจนกรรม  แนวคิดเกี่ยวกับวัจนกรรม  ความสำคัญของวัจนกรรมในชีวิตประจำวัน  กลวิธีทางภาษาของวัจนกรรมในบริบทสังคมไทย มารยาทการสื่อสารร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสันติ        การตีความในบริบทสังคมไทย

Definition of speech act; concept of speech act; importance of speech act in daily life; language techniques of speech act in Thai social context; peaceful communicational etiquette with others; interpretation in Thai social context

HU 13306 การเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ 3(2-2-5)

Writing for Development of Organizational Work

ระเบียบและงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ ประเภท รูปแบบ การใช้ภาษาราชการ  คำกล่าวในพิธี การเขียนจดหมายต่าง ๆ การเขียนประมวลบันทึกข้อมูล การเขียนรายงานการประชุมและการบรรยายสรุป การเขียนโครงการ การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน

Regulation and correspondence work; writing principal for official correspondence; types; forms; official language usage in ceremony; processing writing for records, writing for letters; writing for minute of meeting and lecture summary; writing for plans; writing for work summarizing report

HU 13307 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)

The Art of Cultural Tourism Language Usage

                     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทของสื่อเพื่อการท่องเที่ยว              เชิงวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของภาษาที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ศัพท์ศิลปกรรมไทย               ศัพท์วัฒนธรรมไทย ภูมินาม ตำนานพื้นบ้าน ศิลปะการใช้ภาษาพูดเพื่อการนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ศิลปะการใช้ภาษาเขียนเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี

Fundamental knowledge of cultural tourism; types of media for cultural tourism; language characteristics in relation with cultural tourism; Thai art terms; Thai cultural terms; toponym; urban myths; art of spoken language for guiding cultural tourism sightseeing; art of written language for guiding cultural tourism sightseeing in Thonburi

HU 13308 ศิลปะการใช้ภาษาในงานพิธีและผู้ประกาศข่าว 3(2-2-5)

Art of Language Usage for Ceremonies and Newsreader

                     หลักการปฏิบัติงานของพิธีกรและผู้ประกาศข่าว การเตรียมข้อมูล การประเมินข้อมูลข่าวสาร การจัดทำเนื้อหา การจัดทำบท การใช้เสียง การพัฒนาบุคลิกภาพและลีลา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน การนำเสนอเนื้อหาสำหรับการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล การนำเสนอในบทบาทพิธีกร การนำเสนอในบทบาทผู้ประกาศข่าว การเตรียมตัวและการฝึกปฏิบัติในเชิงวิชาชีพ

principles for master of ceremonies and newsreader; information preparation; information evaluation; content creation; voice usage; personality and style development; tentative problem solving; art of language usage for mass communication field; content presentation for digital communication; presentation as a role  of master of ceremony; presentation as a role of newsreader; preparation and professional practice

HU 13309 ภาษาไทยธุรกิจ  3(2-2-5)

Business Thai Language

ความสำคัญของภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ลักษณะของภาษาไทยธุรกิจ             ทักษะการสื่อสารในองค์กรทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประชุม                  การเขียนรายงานการประชุม การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

Importance of communicational business Thai language; characteristics of business Thai language; listening, speaking, reading and writing skills in organization; fundamental knowledge about meeting; minute of meeting writing; advertisement; public relations

HU 13310 ทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อใหม่ 3(2-2-5)

Creative Communication Skills Through New Media

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร ทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ หลักการสื่อสารและหลักจริยธรรมในการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ การวิเคราะห์ การตีความ การประเมินค่าสารในสื่อใหม่

Concept and communication theory; creative receptive and expressive skills; communication principles and ethics through new media communication; analysis, interpretation, evaluation of messages in new media

HU 13311 การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังในสื่อใหม่ 3(2-2-5)

Development of Reading and Listening Skill in New Media

การอ่านและการฟังภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การอ่านและการฟังข่าว โฆษณา สารคดี บทความ วรรณกรรม ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ การอ่านและการฟังจับใจความ วิเคราะห์ ประเมินค่า และการรู้เท่าทันสาร การพัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคมไทย

Reading and Listening Thai language skills in daily life; reading and listening news, advertisement, non-fiction, article, literature in published media, electronic media and online media; reading and listening for main idea, analyzing, evaluating and media literacy; development of associative thinking skills of languages, culture and Thai society

HU 13312 การเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

Creative Non-Fiction Writing

ความหมาย  ลักษณะ และประเภทของการเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบ  หลักเกณฑ์        และกลวิธีการสร้างเรื่องเล่า การเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี

Definition; characteristics and genre of creative non-fiction writing; forms, principals and storytelling techniques; creative non-fiction writing about culture of Thonburi

HU 13313 การแต่งและการอ่านบทร้อยกรองไทย 3(2-2-5)

Writing and Reading Thai Poetry

                     พัฒนาการด้านรูปแบบ ลักษณะและศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ 
การฝึกแต่งบทร้อยกรองไทย  หลักและกลวิธีการอ่านบทร้อยกรองไทย การฝึกอ่านบทร้อยกรองไทย

Development of forms, characteristics and art of writing each genre of Thai poetry; Thai poetry composing practice; principals and techniques of Thai poetry reading; Thai poetry reading practice

HU 13314 ภาษาวรรณศิลป์ 3(3-0-6)

Aesthetic Language

ความหมายและความสำคัญของภาษาวรรณศิลป์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษาวรรณศิลป์ ขนบวรรณศิลป์ในวรรณกรรมไทย ภาษาวรรณศิลป์ด้านเสียง คำและความหมาย การวิเคราะห์ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

Definition and importance of aesthetic language; concept and theory of aesthetic language in Thai literature; aesthetic language in terms of sound; word and definition; analysis of aesthetic language in genres of literature

HU 13315 วรรณกรรมการแสดงกับสหสื่อ 3(3-0-6)

Performing Literature with Intermediality

          ความหมาย และความสำคัญ ลักษณะเฉพาะ คุณค่าและบทบาทของวรรณกรรมการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมการแสดงกับสังคมในสื่อที่หลากหลาย การวิพากษ์วรรณกรรมการแสดง

Definition and importance; characteristics, value and role of performing literature; relation between performing literature and society in various media; performing literature criticism

HU 13316 ภาษาและวรรณกรรมกับภูมิปัญญาไทย  3(3-0-6)

Language and Literature with Thai Wisdom

                     ภูมิปัญญาไทยและการสืบทอด แนวคิดจากภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรม คุณค่า บทบาทและหน้าที่ของภาษาและวรรณกรรมในภูมิปัญญาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับภาษาและวรรณกรรมไทย ภูมิปัญญาไทยในบริบททางสังคม

Thai wisdom and transformation; concepts from Thai wisdom; Thai wisdom in creation of language and literature; value, role and mission of language and literature in Thai wisdom; relation between Thai wisdom and language and literature; Thai wisdom in social context

HU 13317 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา 3(3-0-6)

Religious and Conventional Traditional Literature

                     ความหมาย ความสำคัญ  ลักษณะ เนื้อหา แนวคิด วรรณศิลป์ บทบาทหน้าที่ทางสังคมและการเมือง วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนาเรื่องสำคัญ แนวทางการศึกษาวรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา

Definition, importance, characteristics, contents, concepts, art of literature, role in society and politics; important religious and conventional traditional literature; study approaches of important religious and conventional traditional literature

HU 13318 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)

Thai Language and Culture

ความสำคัญของภาษากับวัฒนธรรม ลักษณะทางภาษาที่สัมพันธ์กับความเชื่อ วิถีชีวิตและประเพณี ภาษากับการสืบทอดวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยที่สะท้อนจากวรรณกรรม คุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในบริบททางสังคม

Importance of language and culture; language characteristics related with beliefs; life styles and traditions; language and cultural transformation; Thai culture reflected from literature; value of language and culture; relation between language and culture in social context

HU 13319 ไทยคดีศึกษาสำหรับการศึกษาภาษาและวรรณกรรม 3(3-0-6)

Thai Studies for Language and Cultural Studies

แนวคิดเกี่ยวกับไทยคดีศึกษา ทรัพยากรและพื้นที่ศึกษา รากฐานสังคมไทย องค์ความรู้เกี่ยวกับไทยคดีศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม       การบูรณาการองค์ความรู้ไทยคดีศึกษากับภาษาและวรรณกรรม

Concepts of Thai studies; source and field of study; Thai society background; knowledge about Thai studies in historical dimension, social sciences, religions and beliefs; wisdom legacy, arts and culture; Thai studies knowledge integration with language and literature

HU 13320 ภาษาและวรรณกรรมในวัฒนธรรมประชานิยม  3(3-0-6)

Language and Literature in Popular Culture

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยม แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษาวิจัยภาษาและวรรณกรรมในบริบทร่วมสมัย ภาษาไทยในวัฒนธรรมประชานิยม เรื่องเล่าร่วมสมัยในวัฒนธรรมประชานิยม      และวรรณกรรมไทยในวัฒนธรรมประชานิยม อิทธิพลวัฒนธรรมประชานิยมต่อภาษาและวรรณกรรมไทย    ร่วมสมัย

Fundamental knowledge about popular culture; concepts, theory for language and literature study in contemporary context; Thai language in popular culture; contemporary story and Thai literature in popular culture; impact of popular culture on contemporary Thai language and literature

HU 13321 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)

Preparation for Co-operative Education

การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา การหาสถานประกอบการ และการจัดเตรียมทำโครงงานภาษาไทยเพื่ออาชีพ

Preparation before co-operative education; finding organization and preparation of Thai language for profession project  

HU 13402 การสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

Cross Cultural Language Communication

                     ความหมายและบทบาทของการสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม ทฤษฎีการสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม ลักษณะพื้นฐานทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาในบริบทข้ามวัฒนธรรม อิทธิพลที่ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม กระบวนการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่และการปรับตัว อุปสรรคและประสิทธิภาพของการสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม 

Definition and role of cross cultural language communication; cross cultural communication theory; basic characteristics of verbal and non-verbal language in cross cultural context; impacts affecting cross cultural language communication; process of experiencing and adjusting to new culture; problems and effectiveness of cross cultural language communication

HU 13403 การใช้ภาษากับกฎหมายและจริยธรรมในสื่อใหม่ 3(3-0-6)

Language Usage with Laws and Ethics in New Media

ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของภาษาในสื่อใหม่ ค่านิยมการใช้ภาษา  ผลกระทบของการใช้ภาษา  การใช้ภาษาตามข้อบังคับกฎหมายอาญา กฎหมายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ภาษาในสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม

Definition, importance and characteristics of language in new media; effects of language usage; language usage according to criminal law; computer and internet related law; cieative and ethical language usage in new media

HU 13404 ภาษากับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)

Language and Personality Development for Profession

                     ความสำคัญของภาษากับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพ จิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ การใช้ภาษาเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การฝึกมารยาทในการเข้าสังคม

Importance of language and personality development; personality development appropriate for professions; personality psychology; language usage for relationship building in organization; social etiquette practice

HU 13405 ทักษะการสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อใหม่ 3(2-2-5)

Content Building Techniques for Online New Media

หลักการและทฤษฎีในการสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จริยธรรมในการสร้างเนื้อหาในสื่อใหม่ การสร้างความน่าเชื่อถือในเนื้อหา การใช้ภาษาและการสร้างเรื่องเล่า การนำเสนอเนื้อหาในสื่อใหม่ กรณีศึกษาบุคคลผู้ได้รับความนิยมในสื่อใหม่

Principals and Theory of content building; target group analysis; ethics of content building in new media; credibility building of content; language usage and story making; content presentation in new media; influencer study in new media

HU 13406 เรื่องเล่าเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)

Story for Social Development

ความหมายและความสำคัญของเรื่องเล่า เรื่องเล่าในมิติของวัฒนธรรมศึกษา คุณค่าและบทบาทของเรื่องเล่า ทฤษฎีการพัฒนากับบริบททางสังคม การสร้างมูลค่าเพิ่มของเรื่องเล่าเพื่อการพัฒนาสังคม

Definition and importance of story; story in cultural study dimension; values and role of story; developing theory and social context; value adding of story for social development

HU 13407 วรรณกรรมรัชกาลที่ 9 3(3-0-6)

Literary Works of King Rama IX

พระราชประวัติ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์ พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์ อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย การสร้างสรรค์วรรณกรรมรัชกาลที่ 9 ในสื่อสมัยใหม่

Biography; royal words; royal guidance and literary works of King Rama IX; forms; contents; concepts and composition techniques; remarkable aptitude of art of literature; effect to Thai society; creation of literary works of King Rama X in modern media

HU 13408 วรรณกรรมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 3(3-0-6)

Literary Works of Somdet Chaophraya Borom Maha Sri Suriwongse        

                    (Chuang Bunnag)

                     ประวัติชีวิตและผลงานสำคัญของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)           ด้านวรรณกรรมแปล รูปแบบ เนื้อหา การประกอบสร้างภาพแทนทางสังคมและวัฒนธรรม สุนทรียภาพ               ในวรรณกรรมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

Biography and important works of Somdet Chaophraya Borom Maha Sri Suriwongse (Chuang Bunnag) in translated literature; forms, content, social and cultural representative construction; aesthetics in Literary Works of Somdet Chaophraya Borom Maha Sri Suriwongse 

HU 13409 วรรณกรรมนิราศ 3(3-0-6)

Niras Literature

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะเฉพาะ ขนบของวรรณกรรมนิราศ พัฒนาการของวรรณกรรมนิราศ วรรณกรรมนิราศเรื่องสำคัญ วรรณกรรมนิราศเกี่ยวกับฝั่งธนบุรี แนวทางการศึกษาวรรณกรรมนิราศ

Definition, importance, characteristics and conventions of Niras literature, development of Niras literature; important Niras literature; Niras literature about Thonburi; study approaches of Niras literature

HU 13410 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5)

Thai Language as Foreign Language

ความหมาย ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทฤษฎีการเรียนรู้            และการถ่ายทอดภาษาที่สอง ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาศาสตร์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้และการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ

Definition, importance of Thai language as foreign language; learning theory and teaching second language; listening, speaking, reading and writing skills; linguistic of Thai language as second language; learning and teaching Thai culture; problem of Thai language usage from foreigners

HU 13411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450)

Internship

      การเตรียมความพร้อมในการทำงาน การใช้เทคโนโลยีในสำนักงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน จริยธรรมและวัฒนธรรมในองค์กร การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะภาษาไทย การเขียนบัณฑิตนิพนธ์ การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         

Preparation for work; technology usage in office; personality development and problem solving skills at work; ethics and culture in organization; work related to Thai language; report writing; public presentation of internship result

HU 13412 สหกิจศึกษา 6(540)

Co-operative Education

การปฏิบัติงานด้านภาษาไทยเพื่ออาชีพในสถานประกอบการ การจัดทำโครงงาน รายงาน และการนำเสนอผลงาน โดยมีสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศเป็นผู้ควบคุมดูแล Thai language work for professions in organization; making of project; report and presentation under advice of organization and supervising lecturer