• จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

  • โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไวิในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ1) ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

32

หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังดับ

 

23

หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา

 

9

หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7

หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

6

หน่วยกิต

(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา

 

1

หน่วยกิต

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

101

หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน

ไม่น้อยกว่า

13

หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

42

หน่วยกิต

2.3) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

46

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเสือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

1) หมวดวิชาศึกษาท้วไป

ไม่น้อยกว่า

32

หน่วยกิต

1.1)วิชาศึกษาท้วไปบังคับ

ไม่น้อยกว่า

23

หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา

 

9

หน่วยกิต

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

 

3(2-2-5)

Thai for Communication

 

 

 

9111102 ภาษาบังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

 

3(2-2-5)

English for Communication

 

 

 

9111103 ภาษาบังกฤษใน

 

 

3(2-2-5)

ชีวิตประจำวิน

English in Everyday Use

 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสิงคมศาสตร์

7 หน่วยกิต

3(3-0-6)

9121101

ทักษะชีวิต

Life Skills

9121102

สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

Thai and Global Society in 21st Century

3(3-0-6)

9121103

ความเป็นพลเมือง

Active Citizenship

1(1-0-2)

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6 หน่วยกิต

9131101

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

3(2-2-5)

ชีวิตประจำวน

Science and Technology in Everyday Use

9131102                   ทักษะการเรียนรู้และแก้ป้ญหาเชิงคณิตศาสตร์                   3(2-2-5)

Learning and Problem Solving Skills in Mathematic

(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                   1     หน่วยกิต

9141101                   กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต                                               1(0-2-1)

Physical Activities for Life

 

  • วิชาศึกษาท้วไปเลอก ไม่น้อยกว่า             9 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                                     ไม่น้อยกว่า             3 หน่วยกิต

9112101

ภาษาและว่ฒนธรรมลาว

Lao Language and Culture

3(2-2-5)

9112102

ภาษาและว่ฒนธรรมพม่า

Burmese Language and Culture

3(2-2-5)

9112103

ภาษาและว่ฒนธรรม

เวียดนาม

Vietnamese Language and Culture

3(2-2-5)

9112104

ภาษาและว่ฒนธรรมเขมร

Cambodian Language and Culture

3(2-2-5)

9112105

ภาษาและจัฒนธรรมมลายู

Malay Language and Culture

3(2-2-5)

9112106

ภาษาและจัฒนธรรมจีน

Chinese Language and Culture

3(2-2-5)

9112107

ภาษาและจัฒนธรรมญี่ปุ่น

Japanese Language and Culture

3(2-2-5)

9112108

ภาษาและจัฒนธรรมเกาหลี

Korean Language and Culture

3(2-2-5)

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

9122201

การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ

Modern Management and Leadership

3(3-0-6)

9122202

การสื่อสารในชีวิตประจำจัน

Communications in Everyday Use

3(3-0-6)

9122204

ความสุขแห่งชีวิต

3(3-0-6)

 

Happiness of Life

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

9132201

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์

Information Technology and Social Media

3(2-2-5)

9132202

เทคโนโลยีสื่อดิจิทํลในชีวิตประจำจัน

3(2-2-5)

Digital Media Technology in Everyday Use

9132203

9132204

เทคโนโลยีเพื่อการพ้ฒนาที่ยั่งยืน

Technology for Sustainable Development

สุขภาพและความงาม

Health and Aesthetics

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ไม่น้อยกว่า

101 หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน

ไม่น้อยกว่า

13 หน่วยกิต

2100201

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

English for Work

3(2-2-5)

2100202

การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ

Information Design for presentation

2(2-0-4)

2100203

กฎหมายในชีวิตประจำวน

Law in daily life

2(2-0-4)

2100204

ทํกษะภาษาสู่อาเซียน

ASEAN Language Skills

2(1-2-3)

9122203

สุนทรียะทางศิลปกรรม

Aesthetics of Fine and Applied Arts

3(3-0-6)

2121103

ประวํตศาสตร์และทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป็ไทย

History and Theory of Thai Dance

3(3-0-6)

2121104

ประวํตศาสตร์และทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป็

สากล

3(3-0-6)

2.2) วิชาเฉพา

ะด้าน                                            ไม่น้อยกว่า

42 หน่วยกิต

2121203

ทํกษะนาฏยศิลป็ไทย1

Thai Dance Skill 1

3(2-2-5)

2121204

ทํกษะนาฏยศิลป็ไทย 2

Thai Dance Skill 2

3(2-2-5)

2121205

ระบำเบ็ดเตล็ด

General Thai Classical Dance

3(2-2-5)

2121206

การแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏยศิลป็ไทย

3(2-2-5)

Costumes for Thai Cultural Performance

 

2121207

นาฏยศิลป็พื้นเมือง

Thai Folk Dance

3(2-2-5)

2121208

บัลเลต์ 1

Ballet 1

3(2-2-5)

2121209

บัลเลต์ 2

Ballet 2

3(2-2-5)

2121210

แจ๊สดานซ์ 1

Jazz Dance 1

3(2-2-5)

2121211

แจ๊สดานซ์ 2

Jazz Dance 2

3(2-2-5)

2121212

โมเดิร์นดานซ์ 1

Modern Dance 1

3(2-2-5)

2121213

การออกแบบนาฏยศิลป็ไทย 1

Thai dance choreography 1

3(2-2-5)

2121214

การออกแบบนาฏยศิลป็สากล 1

Western dance choreography 1

3(2-2-5)

2121215

การเต้นเบื้องต้น

Basic dance

3(2-2-5)

2121216

นาฏยศิลป็สมัยนิยม

Trends in Western Dance

3(2-2-5)

2121217

นาฏยศิลป็เพื่อออกงานสังคม

Dance for sociability

3(2-2-5)

2121218

นาฏยศิลป็เพื่อบุคลิกภาพ

Dance for improve personality

3(2-2-5)

2121306

ทํกษะนาฏยศิลป็ไทย 3

Thai Dance Skill 3

3(2-2-5)

2121307

ทํกษะนาฏยศิลป็ไทย4

3(2-2-5)

Thai Dance Skill 4

 

2121308

รำหน้าพาทย์

Na Paat

3(2-2-5)

2121309

รำฉุยฉาย

Chui Chai

3(2-2-5)

2121310

โมเดิรํนดานซ์ 2

Modern Dance 2

3(2-2-5)

2121311

โมเดิรํนดานซ์ 3

Modern Dance 3

3(2-2-5)

2121312

แจ’สดานซ์ 3

Jazz Dance 3

3(2-2-5)

2121313

นาฏยศิลป็สำหรับเชียร์ลีดดิ้ง

Dance for Cheerleading

3(2-2-5)

2121314

การวิจัยทางด้านนาฏยศิลป็ไทย

Thai Dance in research

3(2-2-5)

2121315

การวิจัยทางด้านนาฏยศิลป็สากล

Western Dance in research

3(2-2-5)

2121316

การสร้างเครื่องแต่งกายทางด้านนาฏยศิลป็ไทย

Create Costumes for Thai Cultural

Performance

3(2-2-5)

2121317

การสร้างเครื่องแต่งกายทางด้านนาฏยศิลป็สากล

Creative Costumes for Western Dance

3(2-2-5)

2121318

การออกแบบนาฏยศิลป็ไทย 2

Thai dance choreography 2

3(2-2-5)

2121319

การออกแบบนาฏยศิลป็สากล 2

Western dance choreography 2

3(2-2-5)

2121320

อตลกษณ์นาฏยศิลป็

Identity in Dance

3(2-2-5)

2121321

นาฏยภิรัฒน์

3(2-2-5)

 

2121322

การวิจารณ์ภาพยนตร์

Criticism in Film

3(2-2-5)

2121323

ปรัชญาพื้นฐานนาฏยศิลป็

Basic Philosophy in Dance

3(3-0-6)

2121405

รำเดี่ยวมาตรฐาน

Solo

3(2-2-5)

2121406

บัลเลต์ 3

Ballet 3

3(2-2-5)

2.3) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

46 หน่วยกิต

2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                   ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

2121101

การเคลื่อนไหวเบื้องต้นในนาฏยศิลป็

Basic Movement for Dance

3(2-2-5)

2121102

นาฏยศิลป็ไทยเบื้องต้น

Basic for Thai Dance

3(2-2-5)

2121201

พื้นฐานการวิจัยและการเขียนรายงานทางด้าน นาฏยศิลป็

Introduction for dance research

3(2-2-5)

2121202

หลักสำคํญของการสร้างสรรค์ผลงานทางดำน นาฏยศิลป็

Principles of Creative Dance

3(2-2-5)

2121301

การแต่งหน้าเพื่อการแสดง

Stage Make up

3(2-2-5)

2121302

นาฏยศิลป็อาเซียน

ASEAN Dance

3(2-2-5)

2121303

หลักและวิธีการจัดการแสดงงานนาฏยศิลป็

Principles and Dance Management

3(2-2-5)

2121304

เทคโนโลยีในนาฏยศิลป็

3(2-2-5)

 

 

2121305 นาฏยศิลป็เพื่อชุมชุน

3(2-2-5)

Dance for Community

2121402 สัมมนานาฏยศิลป็

Seminar in Dance

2121403 ภาษาลังกฤษสำหรับนาฏยศิลป็

English Language for Dance

2121404 การลัดการธุรกิจนาฏยศิลป็

Dance Business Management

(2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

2121401 นาฏยศิลป็นิพนธ์

Thesis in Dance

(2.3.3) ประสบการณ์ภาคสนาม

5(2-6-10)

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

2121407 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนาฏยศิลป็                               5(0-300-0)