รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  • ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • คณะ/ภาควิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
  • สาขาวิชา : นาฏยศิลป์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25511741103644

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Dance

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์ )

ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : ศป.บ. (นาฏยศิลป์ )

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Dance)

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Dance)

3.วิชาเอก : ไม่มี

4.จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต