ประธานสาขา

ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน
Asst.Prof.Dr.Nathabha Nathayanawin

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.คมชวัชร์ พสูริจันทร์แด

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.กชกร ชิตท้วม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.มนัสวี ศรีราชเลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ยุทธนา อัมระรงค์