ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
91XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ11 หน่วยกิต
21211XXวิชาแกน3 หน่วยกิต
2121102นาฏยศิลป์ไทยเบื้องต้น3(2-2-5)
รวม17
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
91XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ12 หน่วยกิต
21211XXวิชาแกน3 หน่วยกิต
2121101การเคลื่อนไหวเบื้องต้นในนาฏยศิลป์3(2-2-5)
รวม18
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
91XXXXXวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มภาษา)3 หน่วยกิต
21002XXวิชาแกน3 หน่วยกิต
2121201พื้นฐานการวิจัยและการเขียนรายงานทางด้าน
นาฏยศิลป์
3(2-2-5)
2121202หลักสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏยศิลป์
3(2-2-5)
21212XXวิชาเฉพาะด้าน9 หน่วยกิต
รวม21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
91XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)3 หน่วยกิต
91XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์)3 หน่วยกิต
21002XXวิชาแกน4 หน่วยกิต
21212XXวิชาเฉพาะด้าน9 หน่วยกิต
รวม19
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
2121301การแต่งหน้าเพื่อการแสดง3(2-2-5)
21213XXวิชาเฉพาะด้าน15 หน่วยกิต
XXXXXXXวิชาเลือกเสรี 13(x-x-x)
รวม21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
2121302นาฏยศิลป์อาเซียน3(2-2-5)
2121303หลักและวิธีการจัดการแสดงงานนาฏยศิลป์3(2-2-5)
2121304เทคโนโลยีในนาฏยศิลป์3(2-2-5)
2121305นาฏยศิลป์เพื่อชุมชน3(2-2-5)
21213XXวิชาเฉพาะด้าน6 หน่วยกิต
XXXXXXXวิชาเลือกเสรี 23(x-x-x)
รวม21
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
2121401นาฏยศิลป์นิพนธ์5(2-6-10)
2121402สัมมนานาฏยศิลป์3(2-2-5)
2121403ภาษาอังกฤษสำหรับนาฏยศิลป์3(2-2-5)
2121404การจัดการธุรกิจนาฏยศิลป์3(2-2-5)
21214XXวิชาเฉพาะด้าน3 หน่วยกิต
รวม17
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
2121407ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนาฏยศิลป์5(0-300-0)
รวม5