1. จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

  1. 1.1.2     โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไวิในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ1) ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาท้่วไปไม่น้อยกว่า32หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา 9หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์7หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1หน่วยกิต
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือกไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า101หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนไม่น้อยกว่า13หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า42หน่วยกิต
2.3) วิชาเอกไม่น้อยกว่า46หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า32หน่วยกิต
1.1)วิชาศึกษาทั่วไปบังคับไม่น้อยกว่า23หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา 9หน่วยกิต
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)
Thai for Communication   
9111102 ภาษาบังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)
English for Communication   
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English i n Everyday Use  3(2-2-5)
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสิงคมศาสตร์7 หน่วยกิต 3(3-0-6)
9121101ทักษะชีวิต Life Skills
9121102สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 Thai and Global Society in 21st Century3(3-0-6)
9121103ความเป็นพลเมือง Active Citizenship1(1-0-2)
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
9131101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Everyday Use3(2-2-5)

9131102                   ทักษะการเรียนรู้และแก้ป้ญหาเชิงคณิตศาสตร์                   3(2-2-5)

Learning and Problem Solving Skills in Mathematic

(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                   1     หน่วยกิต

9141101                   กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต                                               1(0-2-1)

Physical Activities for Life

  1. 1.2)    วิชาศึกษาท้วไปเลอก                              ไม่น้อยกว่า             9 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                                     ไม่น้อยกว่า             3 หน่วยกิต

9112101ภาษาและว่ฒนธรรมลาว Lao Language and Culture3(2-2-5)
9112102ภาษาและว่ฒนธรรมพม่า Burmese Language and Culture3(2-2-5)
9112103ภาษาและว่ฒนธรรม เวียดนาม Vietnamese Language and Culture3(2-2-5)
9112104ภาษาและว่ฒนธรรมเขมร Cambodian Language and Culture3(2-2-5)
9112105ภาษาและจัฒนธรรมมลายู Malay Language and Culture3(2-2-5)
9112106ภาษาและจัฒนธรรมจีน Chinese Language and Culture3(2-2-5)
9112107ภาษาและจัฒนธรรมญี่ปุ่น Japanese Language and Culture3(2-2-5)
9112108ภาษาและจัฒนธรรมเกาหลี Korean Language and Culture3(2-2-5)
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
9122201การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ Modern Management and Leadership3(3-0-6)
9122202การสื่อสารในชีวิตประจำจัน Communications in Everyday Use3(3-0-6)
9122204ความสุขแห่งชีวิต3(3-0-6)

Happiness of Life

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

9132201เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ Information Technology and Social Media3(2-2-5)
9132202เทคโนโลยีสื่อดิจิทํลในชีวิตประจำจัน3(2-2-5)

Digital Media Technology in Everyday Use

9132203 9132204เทคโนโลยีเพื่อการพ้ฒนาที่ยั่งยืน Technology for Sustainable Development สุขภาพและความงาม Health and Aesthetics3(3-0-6) 3(3-0-6)
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ไม่น้อยกว่า101 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนไม่น้อยกว่า13 หน่วยกิต
2100201ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English for Work3(2-2-5)
2100202การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ Information Design for presentation2(2-0-4)
2100203กฎหมายในชีวิตประจำวน Law in daily life2(2-0-4)
2100204ทํกษะภาษาสู่อาเซียน ASEAN Language Skills2(1-2-3)
9122203สุนทรียะทางศิลปกรรม Aesthetics of Fine and Applied Arts3(3-0-6)
2121103ประวํตศาสตร์และทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป็ไทย History and Theory of Thai Dance3(3-0-6)
2121104ประวํตศาสตร์และทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป็ สากล3(3-0-6)
2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                            ไม่น้อยกว่า42 หน่วยกิต
2121203ทํกษะนาฏยศิลป็ไทย1 Thai Dance Skill 13(2-2-5)
2121204ทํกษะนาฏยศิลป็ไทย 2 Thai Dance Skill 23(2-2-5)
2121205ระบำเบ็ดเตล็ด General Thai Classical Dance3(2-2-5)
2121206การแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏยศิลป็ไทย3(2-2-5)

Costumes for Thai Cultural Performance

2121207นาฏยศิลป็พื้นเมือง Thai Folk Dance3(2-2-5)
2121208บัลเลต์ 1 Ballet 13(2-2-5)
2121209บัลเลต์ 2 Ballet 23(2-2-5)
2121210แจ๊สดานซ์ 1 Jazz Dance 13(2-2-5)
2121211แจ๊สดานซ์ 2 Jazz Dance 23(2-2-5)
2121212โมเดิร์นดานซ์ 1 Modern Dance 13(2-2-5)
2121213การออกแบบนาฏยศิลป็ไทย 1 Thai dance choreography 13(2-2-5)
2121214การออกแบบนาฏยศิลป็สากล 1 Western dance choreography 13(2-2-5)
2121215การเต้นเบื้องต้น Basic dance3(2-2-5)
2121216นาฏยศิลป็สมัยนิยม Trends in Western Dance3(2-2-5)
2121217นาฏยศิลป็เพื่อออกงานสังคม Dance for sociability3(2-2-5)
2121218นาฏยศิลป็เพื่อบุคลิกภาพ Dance for improve personality3(2-2-5)
2121306ทํกษะนาฏยศิลป็ไทย 3 Thai Dance Skill 33(2-2-5)
2121307ทํกษะนาฏยศิลป็ไทย43(2-2-5)

Thai Dance Skill 4

2121308รำหน้าพาทย์ Na Paat3(2-2-5)
2121309รำฉุยฉาย Chui Chai3(2-2-5)
2121310โมเดิรํนดานซ์ 2 Modern Dance 23(2-2-5)
2121311โมเดิรํนดานซ์ 3 Modern Dance 33(2-2-5)
2121312แจ’สดานซ์ 3 Jazz Dance 33(2-2-5)
2121313นาฏยศิลป็สำหรับเชียร์ลีดดิ้ง Dance for Cheerleading3(2-2-5)
2121314การวิจัยทางด้านนาฏยศิลป็ไทย Thai Dance in research3(2-2-5)
2121315การวิจัยทางด้านนาฏยศิลป็สากล Western Dance in research3(2-2-5)
2121316การสร้างเครื่องแต่งกายทางด้านนาฏยศิลป็ไทย Create Costumes for Thai Cultural Performance3(2-2-5)
2121317การสร้างเครื่องแต่งกายทางด้านนาฏยศิลป็สากล Creative Costumes for Western Dance3(2-2-5)
2121318การออกแบบนาฏยศิลป็ไทย 2 Thai dance choreography 23(2-2-5)
2121319การออกแบบนาฏยศิลป็สากล 2 Western dance choreography 23(2-2-5)
2121320อตลกษณ์นาฏยศิลป็ Identity in Dance3(2-2-5)
2121321นาฏยภิรัฒน์3(2-2-5)
2121322การวิจารณ์ภาพยนตร์ Criticism in Film3(2-2-5)
2121323ปรัชญาพื้นฐานนาฏยศิลป็ Basic Philosophy in Dance3(3-0-6)
2121405รำเดี่ยวมาตรฐาน Solo3(2-2-5)
2121406บัลเลต์ 3 Ballet 33(2-2-5)
2.3) วิชาเอกไม่น้อยกว่า46 หน่วยกิต
2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                   ไม่น้อยกว่า36 หน่วยกิต
2121101การเคลื่อนไหวเบื้องต้นในนาฏยศิลป็ Basic Movement for Dance3(2-2-5)
2121102นาฏยศิลป็ไทยเบื้องต้น Basic for Thai Dance3(2-2-5)
2121201พื้นฐานการวิจัยและการเขียนรายงานทางด้าน นาฏยศิลป็ Introduction for dance research3(2-2-5)
2121202หลักสำคํญของการสร้างสรรค์ผลงานทางดำน นาฏยศิลป็ Principles of Creative Dance3(2-2-5)
2121301การแต่งหน้าเพื่อการแสดง Stage Make up3(2-2-5)
2121302นาฏยศิลป็อาเซียน ASEAN Dance3(2-2-5)
2121303หลักและวิธีการจัดการแสดงงานนาฏยศิลป็ Principles and Dance Management3(2-2-5)
2121304เทคโนโลยีในนาฏยศิลป็3(2-2-5)
2121305 นาฏยศิลป์เพื่อชุมชุน3(2-2-5)
Dance for Community
2121402 สัมมนานาฏยศิลป็ Seminar in Dance 2121403 ภาษาลังกฤษสำหรับนาฏยศิลป็ English Language for Dance 2121404 การลัดการธุรกิจนาฏยศิลป็ Dance Business Management (2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2121401 นาฏยศิลป็นิพนธ์ Thesis in Dance (2.3.3) ประสบการณ์ภาคสนาม5(2-6-10) ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2121407 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนาฏยศิลป์                               5(0-300-0)