หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานาฏยศิลป์

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25511741103644
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Dance

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์ )
ชื่อย่อภาษาไทย ศป.บ. (นาฏยศิลป์ )
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts (Dance)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.F.A. (Dance)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนิสิตนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย


ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักแสดงศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์
นักออกแบบท่ารำ ท่าเต้น ทางด้านนาฏยศิลป์
ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านนาฏยศิลป์
นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์