รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  • ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
  • คณะ/ภาควิชา                     : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สาขาวิชา                           : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร           

    รหัสหลักสูตร               : 25511741103058

    ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

3. วิชาเอก                           : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต             :ไม่น้อยกว่า 144  หน่วยกิต