3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

2.1) วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 25 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

              และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

    ให้นักศึกษาเรียนวิชาในแต่ละกลุ่มตามเงื่อนไขของแต่ละกลุ่มรายวิชา

2.1 พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                   25   หน่วยกิต

     บังคับเรียนทุกรายวิชา

SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Basic Mathematics
SC 01004ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
Physics 1
SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
Physics Laboratory 1
SC 01007เคมี 1   3(3-0-6)
Chemistry 1
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 1   1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
SC 01010ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
Biology 1
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
Biology Laboratory 1
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
English for Scientists
SC 12301   ชีวเคมี3(3-0-6)
Biochemistry
SC 12201เคมีอินทรีย์3(3-0-6)
Organic Chemistry
SC 12202ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory

              2.2 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

     บังคับเรียนทุกรายวิชา                                                                     30   หน่วยกิต

SC 23101อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน                  3(3-0-6)
Basic Occupational Health and Safety
SC 23202อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Health
SC 23203วิทยาการระบาด3(3-0-6)
Epidemiology
SC 23204สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์3(3-0-6)
Health Education and Behavior Science    
SC 23205โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการควบคุมป้องกันโรค3(3-0-6)
Communicable, Non-Communicable Disease and Disease Control and Prevention
SC 23306กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Public Health and Environmental Laws
SC 23307การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
Occupational Health and Safety Management
SC 23308ชีวสถิติ2(1-2-3)
Biostatistics
SC 23335การปฐมพยาบาล3(2-2-5)
First Aid
SC 23409วิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1(0-3-1)
Research in Occupational Health and Safety 
SC 23410ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(450)
Internship in Occupational Health and Safety

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            

     ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชากลุ่มนี้                                 ไม่น้อยกว่า    53     หน่วยกิต

            กลุ่มอาชีวอนามัย
บังคับเรียนทุกรายวิชา                                                                   10   หน่วยกิต
SC 23214สรีรวิทยาในการทำงาน                    3(2-2-5)
Work Physiology
SC 23316พิษวิทยาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
Occupational Health and Safety Toxicology
SC 23321โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม3(3-0-6)
Occupational Diseases and Control   
SC 23425สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1(0-3-1)
Occupational Health and Safety Seminar
            กลุ่มสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
เลือกเรียนในรายวิชากลุ่มนี้                                               ไม่น้อยกว่า    12    หน่วยกิต
SC 23212สุขศาสตร์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Hygiene
SC 23315การยศาสตร์3(3-0-6)
Ergonomics
SC 23320การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม3(2-2-5)
Industrial Hygiene Sampling and Analysis
SC 23322การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม2(1-2-3)
Industrial Ventilation
SC 23426การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย1(160)
Internship in Industrial Hygiene  and Safety
SC 23331มลพิษสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Environmental Pollution
            กลุ่มความปลอดภัย
เลือกเรียนในรายวิชากลุ่มนี้                                               ไม่น้อยกว่า    11    หน่วยกิต
SC 23317กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย3(3-0-6)
Industrial Process and Hazard           
SC 23323การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย                       3(2-2-5)
Fire Prevention and Control
SC 23427การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม            3(2-2-5)
Industrial Risk Assessment and Management
SC 23428การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย2(1-2-3)
Storage of Chemicals and Hazardous Materials
SC 23333ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า3(2-2-5)
Electrical Safety
SC 23334ความปลอดภัยในการจราจรและขนส่ง3(3-0-6)
Traffic and Transport Safety
            กลุ่มวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีการควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เลือกเรียนในรายวิชากลุ่มนี้                                                ไม่น้อยกว่า    8    หน่วยกิต
SC 23213หลักวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
Principle of Engineering for Occupational Health and Safety 
SC 23318วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Safety Engineering
SC 23319ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2(1-2-3)
Construction Safety
SC 23332อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล3(3-0-6)
Personal Protective Equipment
            กลุ่มกฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
บังคับเรียนทุกรายวิชา                                                                     6    หน่วยกิต
SC 23211กฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน             3(3-0-6)
Fundamental of Occupational Health, Safety and Work Environment Laws            
SC 23429มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
National and International Standard for Quality, Environment and Safety Management
            กลุ่มสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บังคับเรียนทุกรายวิชา                                                                     6    หน่วยกิต
SC 23324จิตวิทยาอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Psychology
SC 23430การสื่อสารองค์กรและการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
Corporate Communication and Occupational Health and Safety Training    

.

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้