• หลักสูตร
  • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                         ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต

        1.1) บังคับ                                                                         20  หน่วยกิต

        1.2) เลือก                                                     ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต

        1.3) บังคับเลือก                                             ไม่น้อยกว่า      1  หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า  108  หน่วยกิต

        2.1) วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                             25  หน่วยกิต

        2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ          30  หน่วยกิต

        2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    ไม่น้อยกว่า     53  หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                             ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                         ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                                       20  หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                3  หน่วยกิต

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
 King’s Philosophy Towards Local Development 

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                              6  หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                2  หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3  หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Business 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         6  หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement 
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy Skills 

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                                  ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                3  หน่วยกิต

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                             3  หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life 
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Spanish Language in Daily Life 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                3  หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3  หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability 
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข                3(3-0-6)
 Working Happily 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         3  หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก                                         ไม่น้อยกว่า      1  หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                1  หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า  108  หน่วยกิต

    ให้นักศึกษาเรียนวิชาในแต่ละกลุ่มตามเงื่อนไขของแต่ละกลุ่มรายวิชา

2.1 พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                         25   หน่วยกิต    

     บังคับเรียนทุกรายวิชา

SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
 Basic Mathematics 
SC 01004ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
 Physics 1 
SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-1)
 Physics Laboratory 1 
SC 01007เคมี 1  3(3-0-6)
 Chemistry 1 
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-1)
 Chemistry Laboratory 1 
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
 Biology 1 
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
 Biology Laboratory 1 
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
 English for Scientists 
SC 12301  ชีวเคมี3(3-0-6)
 Biochemistry 
SC 12201เคมีอินทรีย์3(3-0-6)
 Organic Chemistry 
SC 12202ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1(0-3-1)
 Organic Chemistry Laboratory 

              2.2 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     บังคับเรียนทุกรายวิชา                                                                     30   หน่วยกิต  

SC 23101อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน                 3(3-0-6)
 Basic Occupational Health and Safety 
SC 23202อนามัยสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 Environmental Health 
SC 23203วิทยาการระบาด3(3-0-6)
 Epidemiology 
SC 23204สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์3(3-0-6)
 Health Education and Behavior Science    
SC 23205โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการควบคุมป้องกันโรค3(3-0-6)
 Communicable, Non-Communicable Disease and Disease Control and Prevention 
SC 23306กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 Public Health and Environmental Laws 
SC 23307การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
 Occupational Health and Safety Management 
SC 23308ชีวสถิติ2(1-2-3)
 Biostatistics 
SC 23335การปฐมพยาบาล3(2-2-5)
 First Aid 
SC 23409วิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1(0-3-1)
 Research in Occupational Health and Safety 
SC 23410ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(450)
 Internship in Occupational Health and Safety 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            

     ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชากลุ่มนี้                                ไม่น้อยกว่า    53     หน่วยกิต

             กลุ่มอาชีวอนามัย 
บังคับเรียนทุกรายวิชา                                                                   10   หน่วยกิต
SC 23214สรีรวิทยาในการทำงาน                   3(2-2-5)
 Work Physiology 
SC 23316พิษวิทยาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
 Occupational Health and Safety Toxicology 
SC 23321โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม3(3-0-6)
 Occupational Diseases and Control   
SC 23425สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1(0-3-1)
 Occupational Health and Safety Seminar 
             กลุ่มสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
เลือกเรียนในรายวิชากลุ่มนี้                                               ไม่น้อยกว่า    12    หน่วยกิต
SC 23212สุขศาสตร์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
 Industrial Hygiene 
SC 23315การยศาสตร์3(3-0-6)
 Ergonomics   
SC 23320การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้าน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม3(2-2-5)
 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
SC 23322การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม2(1-2-3)
 Industrial Ventilation 
SC 23426การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย1(160)
 Internship in Industrial Hygiene  and Safety 
SC 23331มลพิษสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 Environmental Pollution 
             กลุ่มความปลอดภัย 
เลือกเรียนในรายวิชากลุ่มนี้                                               ไม่น้อยกว่า    11    หน่วยกิต
SC 23317กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย3(3-0-6)
 Industrial Process and Hazard           
SC 23323การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย                      3(2-2-5)
 Fire Prevention and Control 
SC 23427การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม           3(2-2-5)
 Industrial Risk Assessment and Management 
SC 23428การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย2(1-2-3)
 Storage of Chemicals and Hazardous Materials 
SC 23333ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า    3(2-2-5)
 Electrical Safety 
SC 23334ความปลอดภัยในการจราจรและขนส่ง3(3-0-6)
 Traffic and Transport Safety 
             กลุ่มวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีการควบคุมทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
เลือกเรียนในรายวิชากลุ่มนี้                                                ไม่น้อยกว่า    8    หน่วยกิต
SC 23213หลักวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
 Principle of Engineering for Occupational Health and Safety 
SC 23318วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
 Industrial Safety Engineering 
SC 23319ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2(1-2-3)
 Construction Safety 
SC 23332อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล3(3-0-6)
 Personal Protective Equipment 
             กลุ่มกฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ 
บังคับเรียนทุกรายวิชา                                                                     6    หน่วยกิต
SC 23211กฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน            3(3-0-6)
 Fundamental of Occupational Health, Safety and Work Environment Laws            
SC 23429มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 National and International Standard for Quality, Environment and Safety Management 
            กลุ่มสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บังคับเรียนทุกรายวิชา                                                                     6    หน่วยกิต
SC 23324จิตวิทยาอุตสาหกรรม3(3-0-6)
 Industrial Psychology 
SC 23430การสื่อสารองค์กรและการอบรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย3(3-0-6)
 Corporate Communication and Occupational Health and Safety Training    

.

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                             ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้