ผศ.โยธิน พลประถม ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์
อ.บุตรี เทพทอง
ผศ.เชิดศิริ นิลผาย
อ.ณัฐจิต อ้นเมฆ
ผศ.ฌาน ปัทมะ พลยง
อ.พิมพร พลดงนอก