สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่อยู่  อาคาร 9 ชั้น 8 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600
เบอร์ติดต่อ  02 473 700 ต่อ 3931