ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
SC 01007เคมี 1  3(3-0-6)
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-1)
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
SC 01004ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-1)
SC 12201เคมีอินทรีย์3(3-0-6)
SC 12202ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1(0-3-1)
SC 23101อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน                 3(3-0-6)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE xxxxxวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE xxxxxวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
SC 12301  ชีวเคมี3(3-0-6)
SC 23202อนามัยสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
SC 23203วิทยาการระบาด3(3-0-6)
SC 23204สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์3(3-0-6)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE xxxxxวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033xxวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
SC 23205โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการควบคุมป้องกันโรค3(3-0-6)
SC 23306กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
SC 23212สุขศาสตร์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
SC 23213หลักวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
SC 23214สรีรวิทยาในการทำงาน                   3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 23335การปฐมพยาบาล3(2-2-5)
SC 23211กฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน3(3-0-6)
SC 23315การยศาสตร์3(3-0-6)
SC 23316พิษวิทยาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
SC 23317กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย3(3-0-6)
SC 23318วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
SC 23319ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2(1-2-3)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 23307การบริหารงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย3(3-0-6)
SC 23308ชีวสถิติ2(1-2-3)
SC 23320การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้าน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม3(2-2-5)
SC 23321โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม3(3-0-6)
SC 23322การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม2(1-2-3)
SC 23323การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย                      3(2-2-5)
SC 23324จิตวิทยาอุตสาหกรรม3(3-0-6)
xxxxxเลือกเสรี3
รวม22 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 23409วิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1(0-3-1)
SC 23425สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1(0-3-1)
SC 23426การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย1(160)
SC 23427การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม           3(2-2-5)
SC 23428การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย2(1-2-3)
SC 23429มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
SC 23430การสื่อสารองค์กรและอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
xxxxxเลือกเสรี3
รวม17 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 23410ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(450)
รวม3(450) หน่วยกิต