หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 ปรัชญา

“บัณฑิตพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน”