1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development   

 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

                  King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

                  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง     

                  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก           3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม       พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

                   Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก

                   Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication       

                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

                   Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

                  หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

                  Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

                  ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์      

                  Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively               

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

                  ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์ 

                  Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

                  ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์

                 Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์

                    Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ      การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์

                 Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

                  บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                  Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

                  ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

                  Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

                  การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม           ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability         to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

                   การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

                   Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

                   การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่       ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น     การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน       ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

                 Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข      3(3-0-6)
Working Happily

                   เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม         การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค        การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

                   Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

                   ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

                   เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

                   Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

                   รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

                   Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

                   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม               ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

                   Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life

                   ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช          การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

                   History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health

                   ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 

                  Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities 

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance

                   หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง    มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ

                   Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

2) หมวดวิชาเฉพาะ

SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Mathematics 

           ร้อยละและอัตราส่วน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ความน่าจะเป็น สมการและระบบสมการ  เวกเตอร์และเมทริกซ์

                     Percentage and ratio; relation and function; exponential and logarithm; probability; equation and system of equations; vector and matrix

SC 01004ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
Physics 1 

ความหมายทางฟิสิกส์ สเกลาร์และเวคเตอร์ การวัดและหน่วยวัด เคลื่อนที่แบบต่างๆ แรง งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล  คลื่น สมบัติเชิงแสงและการมองเห็น เสียง สมบัติเชิงกลของสาร ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต  แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Physics meaning; scalar; vector; measurement and units; motions; force; work and energy; momentum; equilibrium; optical and visual properties; sound; mechanical properties of the matter; kinetic theory of gas; fluid; thermodynamics; static electricity; electric magnetic; atom physics; nuclear physics; modern physics

SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-1)
Physics Laboratory 1 

การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์ 1 อย่างน้อย 10 การทดลอง

Laboratory in physics 2 coherent theory, at least 10 trials

SC 01007เคมี 1  3(3-0-6)
Chemistry 1 

อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลายและของแข็ง อุณหพลศาสตร์ เคมีจลน์ พลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์

Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids, solutions and solids; chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry; petroleum and polymer

SC 01008ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมี 1

                   Safety in laboratory; chemistry laboratory apparatus and their uses; experiments associated with chemistry 1

SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
Biology 1 

สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

Properties of organisms; organization of organisms; scientific method; chemical in organisms; cell and metabolism; structure and function of plant and animal; immune system; genetics and DNA technology; evolution of organisms; biodiversity; ecology and behavior of organisms

SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
Biology Laboratory 1 

 กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาชีววิทยา 1

 Microscopy and operating in accordance with the contents of Biology 1

SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
English for Scientists 

ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบันทึก สรุปความ ตีความ และขยายความ จากการอ่านบทความและคู่มือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

English skills in reading, writing, listening and speaking for communication in science and technology; recording, summarizing, interpreting and expanding science and technology articles and manuals in print and electronic media; oral and written presentations

SC12201เคมีอินทรีย์3(3-0-6)
Organic Chemistry 

     การจำแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อสเตอริโอเคมี หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกแอลคิลเฮไลด์อีเทอร์ฟินอลเอมีนและสารกลุ่มที่มีหมู่คาร์บอนิลได้แก่แอลดีไฮด์และคีโตนคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

   Classification of organic compounds; Nomenclature; Stereochemistry; Functional groups of organic compounds; Physical and basic chemical reactions of organic compounds, hydrocarbon, aromatics, alkyl halides, alcohol, ether, phenol, amine compounds, and carbonyl family such as aldehyde and ketone, carboxylic acid and its derivatives

SC12202ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                                              1(0-3-1)                 
Organic Chemistry Laboratory 

     ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมีอินทรีย์

                    Experiments associated with organic chemistry

SC12301ชีวเคมี3(3-0-6)
Biochemistry 

                     ความสำคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวเคมีของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก เอนไซม์และโคเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ แมแทบอลิซึมของ  สารชีว-โมเลกุล การควบคุมการแสดงออกของยีน

                    Important of buffer in organisms; biochemical structures and functions of carbohydrate, protein, lipid and, nucleic acid; enzyme and coenzyme enzyme kinetic; metabolism of biomolecules; control of gene expression

SC 23101อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน                 3(3-0-6)
 Basic Occupational Health and Safety 
ความเป็นมา ขอบเขต และหลักการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  บุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน การควบคุมและป้องกันทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง History scope and principle of occupational health and safety; occupational health and safety teamwork and organization; environmental hazards in the workplaces; industrial safety; accidents and occupational diseases; occupational health and safety prevention and control; standard and related law
SC 23202อนามัยสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6)
 Environmental Health 
                    ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐาน หลักการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม วิธีการและการดำเนินการจัดการด้านน้ำ ขยะมูลฝอย อากาศ สารเคมีเป็นพิษ การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ การสุขาภิบาลอาหาร  การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมเหตุรำคาญ และการเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Definition, scope, importance of environmental health; basic knowledges, the principles, revalent regulations; issues on environmental pollution aspect, methods and implementation of management of water pollution, solid waste, air pollution toxic chemicals; housing and food sanitation; control of insect and animals as carriers of diease; nuisance control and preparing for environmental health emergencies
SC 23203วิทยาการระบาด3(3-0-6)
 Epidemiology 
                   ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ และภูมิหลังของระบาดวิทยา แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ลักษณะของบุคคล เวลา สถานที่ หลักการป้องกันและควบคุมโรค การตรวจคัดกรองโรค การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนทางระบาดวิทยา การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติที่ใช้ในทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การเผยแพร่และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา  Definition, scope, advantage and background of epidemiology, concept of disease causation; characteristic of person, time, place; principle of prevention and diseases control; disease screening, epidemiological surveillance, epidemiological investigation, epidemiological measurements, epidemiological study model, epidemiological statistic, epidemiology of infectious disease, publication and application of epidemiological information
SC 23204สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์3(3-0-6)
 Health Education and Behavior Science 
                   ความหมาย แนวคิดทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สถานะทางสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพ ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจากพฤติกรรม การวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สื่อการสอนสุขศึกษา การประเมินผล การมีส่วนร่วมและกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย                     Definition and concepts of health education and behavioral science; health status and health determinant; health promotion theory; behavioral health analysis; planning for behavioral changes; health education teaching media; evaluation, participation and safety behavior promotion
SC 23205โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการควบคุมป้องกันโรค3(3-0-6)
 Communicable, Non-Communicable Disease and Disease Control and Prevention 
                   ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ห่วงโซ่ของการติดเชื้อและธรรมชาติของการเกิดโรค หลักการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อจากน้ำและอาหาร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อผ่านทางอากาศ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคติดต่อที่นำโดยแมลง และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคไม่ติดต่อ สถานการณ์ สาเหตุ อาการ กลไกการเกิดโรค การแพร่กระจาย การควบคุมป้องกัน การรักษา กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  Definition, scope, objective, chain of infection and nature of disease; principle of prevention and control; food-water-borne disease; sexually transmitted disease, airborne disease, zoonosis disease, vector-borne disease and nosocomial infection, non-communicable disease; situation, causation, sign and symptom of diseases; mechanism of disease; transmission, control and prevention, treatment, legal and related agencies
SC 23211กฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน3(3-0-6)
 Fundamental of Occupational Health, Safety and Work Environment Laws 
 ความสำคัญ ขอบเขต การพัฒนา และวิวัฒนาการของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พระราชบัญญัติโรงงาน  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน Importance, scope, development and evolution of occupational   safety regulations; health and work environment laws; occupational safety health and work environment act, ministerial regulation and announcements related to occupational health and safety, factory act, labour protection act, social security act, compensation act
SC 23212สุขศาสตร์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
 Industrial Hygiene 
ความสำคัญ และหลักการของสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ลักษณะของอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมี และเออร์กอนอมิคส์ การประเมินการสัมผัส การตรวจประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และการควบคุมป้องกัน The importance and principles of industrial hygiene, the revalent standard of industrial hygiene, the types of work environmental hazards; physical agents, biological agents, chemical agents and ergonomic; the exposure assessment, industrial hygiene assessment and controls
SC 23213หลักวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
 Principle of Engineering for Occupational Health Safety 
ที่มาและความสำคัญของงานวิศวกรรมและงานอาชีวอนามัย  การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในความปลอดภัย กลศาสตร์ความปลอดภัย กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ออกแบบงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย Background and importance of engineering and occupational health; basic calculations of engineering for safety; mechanics safety, fluid dynamics, electrical safety; mathematical design for occupational health safety
SC 23214สรีรวิทยาในการทำงาน                   3(2-2-5)
 Work Physiology 
หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบประสาท ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ กระบวนการเผาผลาญ การตอบสนองทางสรีรวิทยาเนื่องจากสภาพแวดล้อม การประเมินความสามารถสูงสุดในการทำงานของร่างกาย ภาระงานทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การประเมินความล้า และการแก้ปัญหาผลทางสรีรวิทยาด้วยหลักการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Function and mechanism of nervous system; musculoskeletal system; cardiovascular system; respiratory system; metabolism; physiological response to environmental condition; assessment of an individual’s maximal work capacity, physical workload, fitness test, fatigue measuring and physiological problems by application of occupational health and safety
SC 23306กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 Public Health and Environmental  Laws 
ความรู้พื้นฐานกฎหมาย ความสำคัญ การพัฒนา และการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ Fundamentals of Laws; importance, development, application and enforcement of public health and environmental laws; public health act, factory act and enhancement and conservation of national environmental quality act
SC 23307การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                   3(3-0-6)
 Occupational Health and Safety Management 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  นโยบายความปลอดภัย  การจัดองค์กรความปลอดภัย  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การกำหนดแผนงาน  เป้าหมายและการดำเนินงาน  ป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน  การติดตามผลการดำเนินงานของการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย General knowlage of occupational health and safety management; safety policy; safety organization; the roles and responsibility for occupational health and safety; planing; objectives and operations; work accident and illness preventions; monitoring of occupational health and safety operation
SC 23308ชีวสถิติ2(1-2-3)
 Biostatistics 
ความหมายและความสำคัญของชีวสถิติ  หลักการสืบค้นข้อมูล การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลและการจัดระเบียบข้อมูล แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน การสร้างฐานข้อมูลเพื่อการบันทึกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนำเสนอข้อมูล Definition and importance of biostatistics; information retrieval principle; quality of research instrument; collecting and organizing data; central tendency; normality test; descriptive statistics; inferential statistics; create a database for recorded on program; data analysis; interpretation and data presentation
SC 23315การยศาสตร์3(3-0-6)
 Ergonomics 
ความรู้ทั่วไปและความหมายของการยศาสตร์ กายวิภาค ท่าทางและการเคลื่อนไหว สัดส่วนร่างกาย สรีรวิทยาในการทำงาน ความเครียดและความล้า ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบกระดูกโครงร่าง ชีวกลศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ หลักการออกแบบงานหลักการยศาสตร์ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้มือจับถือ งานยก สถานีงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน General knowlage and definition of ergonomics, anatomy, posture and movement; anthropometry; work physiology, stress and fatigue, ergonomics risk factors and musculoskeletal disorders; biomechanical; ergonomics risk assessment; principles of ergonomics work design including hand tool, lifting guidelines, work station and the workplace environment
SC 23316พิษวิทยาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
 Occupational Health and Safety Toxicology 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิษวิทยา หลักพิษวิทยา การดูดซึม การกระจาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการขจัดออก อธิบายคุณสมบัติและความเป็นพิษของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความรู้และการใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีในการบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมี กฎหมายและมาตรฐานการสัมผัสสารทางอาชีวอนามัย ดัชนีชี้วัดการสัมผัสทางชีวภาพ General knowlage of toxicology; principles of toxicology; absorption, distribution, biotransformation and excretion; describe the properties and toxicity of chemical agents affect to human health and environment; knowlage and apply the information of safety data sheets for safety management; system of classification and labeling of chemicals ;regulations and exposure standards biological exposure indices
SC 23317กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย3(3-0-6)  
 Industrial Process and Hazard 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และมลพิษ ของสถานประกอบกิจการประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการ ที่มีการใช้แรงงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากการทำงาน การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต  การศึกษาปัญหา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต เสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไข การศึกษาดูงานกรรมวิธีการผลิตของสถานประกอบกิจการประเภทต่างๆ   Basic knowledge of industrial process; raw material, product and pollution in each various types of industries; especially, the industry where risk of dangerous work for worker; process safety management (PSM); study problems and potential hazards from industrial processes; recommendation for prevention; the factory visit for observe process in various types of industries
SC 23318วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม3(2-2-5)
 Industrial Safety Engineering 
หลักการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือและเครื่องมือกลอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร อันตรายจากหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ภาชนะบรรจุก๊าซและการป้องกัน การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุอย่างปลอดภัย ระบบการอนุญาตให้ทำงานในสถานที่เฉพาะกิจ การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การสำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Principles of industrial safety management, usage of hand tools and machine tools in safely; machine safety guards, dangers of boilers; pressure vessels, and gas storage tanks and protection; Materials handling and storage safety; work permit system of confined space, working at height, maintenance for safety at work; safety audits/inspections
SC 23319ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2(1-2-3)
 Construction Safety 
                    ความหมาย ความสำคัญ ประเภท อันตราย สาเหตุ และการป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างแต่ละประเภท การตรวจสอบความปลอดภัยในการก่อสร้าง การวางแผนและการจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างเครื่องจักรกล ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง Definition, importance, types of danger, causes and prevention of accidents in the construction sector; inspection the safety of construction; planing and safety management in machinery construction; practices on safety inspection in construction and on occupational diseases in construction; laws related to construction
SC 23320การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม3(2-2-5)
 Industrial Hygiene Sampling and Analysis 
การวางแผนและปฏิบัติการเก็บตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เทคนิควิธีการเก็บตัวอย่าง  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกายภาพ  เคมี  ชีวภาพ และการนำผลการวิเคราะห์มาใช้ประเมินสภาวะอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน Planning and practice in industrial hygiene sampling; sampling techniques and analysis of workplace environmental hazard case of physical, chemical and biological agents; and use the analysis result to assess the health effect of workers
SC 23321โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม3(3-0-6)
 Occupational Diseases and Control 
ความหมายโรคจากการประกอบอาชีพ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการทำงาน การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ การประเมินการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและพยาธิ การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การทดสอบสมรรถภาพปอด การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น และการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ การควบคุมการเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน Definition occupational diseases; factors causing occupational diseases; health risk assessment; biomarker testing; biochemistry and pathology changes; physical fitness tests on risk factors, lung function test, vision occupation test and audiometry test; occupational diseases surveillance; controlling of occupational diseases and work injuries
SC 23322การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม2(1-2-3)
 Industrial Ventilation 
ความหมายและความสำคัญของการระบายอากาศ   ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอากาศ  ประเภทของการระบายอากาศ หลักการของระบบระบายอากาศแบบเจือจางและวิธีคำนวณออกแบบระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมสารเคมีและความร้อน  หลักการและองค์ประกอบของระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่และวิธีคำนวณออกแบบระบบ  คุณภาพอากาศภายในอาคาร  กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ เครื่องมือการตรวจวัดและการตรวจวัดระบบระบายอากาศ Definition and importance of ventilation; basic theory of air properties, types of ventilation; principles of dilution ventilation and calculation methods for designed ventilation system used to chemicals control and thermal stability; principles calculation design and components of local exhaust ventilation system; Indoor air quality; legislation and standardization of ventilation for industry; method and Equipment of inspection and ventilation system testing
SC 23323การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย3(2-2-5)
 Fire Prevention and control 
ความเป็นมาและความสำคัญของงานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยและต่างประเทศ ชนิดของอุบัติภัย สาเหตุและการสูญเสียจากอุบัติภัยในสถานประกอบการ ความหมาย ประเภทและสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ หลักการในการป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย เทคนิคการป้องกันอัคคีภัย การบริหารจัดการในการป้องกันอัคคีภัยและการระงับเหตุ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การวางแผนและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับการเกิดอุบัติภัยและอัคคีภัย การฝึกปฏิบัติดับเพลิง Background and significance of occupational safety in Thailand and global, types of disasters, loss of disasters; caused in the workplace; meaning, type and causes of fire in the workplace, principles of fire and disasters prevention; techniques of fire prevention; Management of fire prevention and incident suppression; legislation for the prevention of fire; planning and preparing an emergency plan to support accidents and fires firefighting practice
SC 23324จิตวิทยาอุตสาหกรรม3(3-0-6)
 Industrial Psychology 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม พื้นฐานพฤติกรรมบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นายจ้าง และลูกจ้าง การจูงใจ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนความพึงพอใจในการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเครียดและความขัดแย้งในการทำงาน Basic knowlegde of industrial psychology; human basic behavior, human resources administration and development for improving the relationship amongst safety inspectors, employers and employees; work motivation and morale in the workplace; employee satisfaction, stress and conflict in the workplace; prevention and collection
SC23331มลพิษสิ่งแวดล้อม                                    3(3-0-6)
 Environmental Pollution 
ความหมายและความสำคัญของปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และเสียง มลพิษจากกากของเสียอันตราย และสารเคมีอันตราย รวมถึงการจัดการเพื่อการวางแผนป้องกัน ควบคุม และแก้ไขมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต การนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษ Definition and importance of environmental problems; such as water, air and noise pollution; pollution from hazardous waste and dangerous chemicals; including management for planning, preventing, controlling and resolving environmental pollution to suit the current and future situations, applying knowledge for the benefit of prevention and solving pollution problems
SC23332อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล3(3-0-6)
 Personal Protective Equipment 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จำแนกประเภท การนำไปใช้ การเลือกใช้ ข้อจำกัด การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล General knowledge of personal protective equipment; classification, usage, limitation, maintenance; and related regulations of personal protective equipment
SC23333ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า3(2-2-5)
 Electrical Safety 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ประเภทของไฟฟ้าประโยชน์ของไฟฟ้า อันตรายจากไฟฟ้า ชนิดของอุบัติภัยจากไฟฟ้า สาเหตุและการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า ฟิวส์ ฉนวนกั้นไฟฟ้า เครื่องตัดวงจร สายดินสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย การตรวจสอบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติภัยจากไฟฟ้า หน่วยงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ปฏิบัติการตรวจสอบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย Basic knowledge of electricity, electric power, types of electricity, the uses of electricity, dangers of electricity, types of electrical accidents; electrical accident causes and prevention; electrical fuse and insulation, circuit breaker; electrical grounding; electrical symbols; standard for electrical safety; safe use of electricity and electrical appliances; electrical inspection; first aid for electrical accidents and injuries treatment; organizations related to the uses of electricity and electrical safety inspections lab
SC23334ความปลอดภัยในการจราจรและขนส่ง3(3-0-6)
Traffic and Transport Safety 
ปัญหาและสาเหตุของอุบัติภัยในการจราจรและขนส่ง การตระหนักและการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรและขนส่ง เทคโนโลยีในการขนส่งอย่างปลอดภัย การขนส่งวัตถุอันตราย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและการขนส่ง การวางแผนจัดการจราจรและขนส่งในสถานประกอบการ Problems and causes of accidents in traffic and transportation; awareness and prevention of accidents in traffic and transportation, transport safety technology; hazardous materials transportation; traffic and transport laws; traffic and transport management in the workplace
SC 23335การปฐมพยาบาล3(2-2-5)
 First Aid    
ความหมาย ความสำคัญของการปฐมพยาบาล การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ  การตรวจประเมินสัญญาณชีพ การปฐมพยาบาลผู้มีบาดแผล การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยชัก ช็อก หมดสติ ไฟฟ้าดูด จมน้ำ ตกจากที่สูง และหยุดหายใจ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ข้อเคล็ดและกระดูกหัก การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่และอุบัติภัย  การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การประสานงานและส่งต่อการรักษา การฟื้นฟูสภาพทางกาย คุณธรรมและจริยธรรมการช่วยชีวิต Definition, importance of first aid; wounded assessment; vital signs; first aid for the wounded; first aid to poisoned persons; first aid for persons with seizures, unconsciousness, electric shock, drowning, fall from height and stopping breathing; first aid treatment for foreign objects in the eyes, ears, nose, throat, fire, scalds, sprained joints and broken bones; wounded transportation; mass casualty and disaster; first aid practice; coordination and appropriate referral for treatment; physical rehabilitation; morality and ethics for life support
SC 23409วิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1(0-3-1)
 Research in Occupational Health and Safety 
ปัญหาการวิจัย การตั้งสมมติฐาน วัตถุประสงค์  นิยามตัวแปร การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย Research problem; hypothesis, objective, variable defining; literature review; population and sampling; research design; research instrument design and quality of the research instruments; data collection; data analysis; writing a research report and presentation
SC 23410การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                     3(450)
 Internship in Occupational Health and Safety 
การฝึกปฏิบัติโดยประยุกต์งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชนหรือ สถานประกอบการ  การเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ภายในชุมชน การประสานงานกับชุมชนหรือสถานประกอบการ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง การนำเสนอผลงาน การทำโครงการ การประเมินโครงการ Practice by applied the occupational health and safety to relate the community activity or factory; learning and expanding the experience from community or factory; coordinate works with the community or factory to solve the problem by themselves; presentation the results, make a project and project assessment
SC 23425สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1(0-3-1)
 Occupational Health and Safety Seminar 
กระบวนการสัมมนา การค้นคว้าปัญหาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอภิปราย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การบูรณาการนำไปสู่การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และการเขียนรายงาน   Seminar process; searching problems in occupational health and safety; discussion, lisent to comments and opinion of others, integration of decision making to solve the problem and writing seminar report
SC 23426การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย          1(160)
 Internship in Industrial Hygiene and Safety      
ฝึกปฏิบัติการใช้หลักการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสืบค้น และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การฝึกปฏิบัติ การนำหลักทฤษฎีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย   ไปประยุกต์ปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม  ได้แก่ การใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง แสง ความร้อน และสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน Practice with a principle of work environmental survey; invest and assess to workplace environmental issues; Practice by using a theory of industrial hygiene and safety to apply in the industry, such as using the industrial hygiene instruments to measures the sound level, light, heat and chemicals concentration from workplace environment
SC 23427การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม3(2-2-5)
 Industrial Risk Assessment and Management 
ความหมายของอุบัติเหตุและอันตราย  การค้นหาอันตราย  ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีในการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยง การลดและควบคุมความเสี่ยง  การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง  ฝึกปฏิบัติการสำรวจ การค้นหาอันตราย และประเมินความเสี่ยง Definition of accidents and hazard; hazard inspection, background and importance of risk management; legislation, principles and techniques for hazards identification and risk assessment; risk reduction and control; reporting and planning of risk assessment and risk management; practice a survey, hazard identification and risk assessment
SC 23428การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย2(1-2-3)
 Storage of Chemicals and Hazardous Materials 
การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ระบบการจัดกลุ่มสารเคมี การติดฉลาก เครื่องหมายความปลอดภัย การแสดงรายละเอียดบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัย วิธีการจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการความปลอดภัย มาตรการเก็บรักษาสารเคมี และวัตถุอันตรายในอาคารและนอกอาคาร มาตรการในการควบคุมป้องกันการหกรั่วไหล และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การทำนายการฟุ้งกระจายของสารเคมีที่รั่วไหลในอากาศและระดับอันตรายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการขจัดการปนเปื้อน Classification of chemicals and hazardous materials; systematic of chemical group; chemical labeling, safety marks; the details on the material safety data sheet, chemical storage, handling and transportation of chemicals and hazardous materials; security management and storage of chemicals and hazardous materials in the building and outside the building; measures control for prevent spills and emergency response; prediction of the spill chemical distribution in the air and dangerous levels by using a computer software and elimination of chemical contamination
SC 23429มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 National and International Standard for Quality, Environment and Safety Management 
แนวคิดและองค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ข้อกำหนดของระบบ  วัตถุประสงค์และแผนงาน  การดำเนินการจัดทำระบบ  ประเมินผลระบบการจัดการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และฝึกปฏิบัติ Concepts and elements of occupational health and safety management systems and environmental management systems, in both of nationally and internationally; requirements of the systems; objectives and planning; the system operations; the system audit; management reviews report and practices
SC 23430การสื่อสารองค์กรและการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0-6)
 Corporate Communication and Occupational Health and Safety Training    
ความหมายของการสื่อสารองค์กรและการอบรม การเขียนรายงานการประชุม หลักการอบรม เทคนิคการพูด การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โครงการและแผนการจัดอบรม การวัดและประเมินผล การฝึกปฏิบัติการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดทำรูปเล่มรายงานและส่งรายงาน Definition of organization communication and training; writing the meeting report, principle of training, speaking techniques, communication and public relations; projects and training plans; measurement and evaluation; occupational health and safety training practice; training report and submission