นางสาวณัฏฐวี มละสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ที่ได้รางวัลที่ 1 ประกวดเรียงความวันไหว้ครู

#ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู”
1. รางวัลชนะเลิศ
นายณัฐวี มละศรี คณะวิทยาการจัดการ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวจันทิมา ม่วงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายนิคม แซ่โค้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รางวัลชมเชย
นางสาวกวินทิพย์ ฤทธิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Similar Posts