หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      ไม่น้อยกว่า            30                      หน่วยกิต

                1.1) บังคับ                                                                                             20                   หน่วยกิต

                1.2) เลือก                               ไม่น้อยกว่า              9                     หน่วยกิต

                1.3) บังคับเลือก                              ไม่น้อยกว่า            1                       หน่วยกิต

        2) หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า            91                    หน่วยกิต

                2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                         24                   หน่วยกิต

                2.2) วิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า            67                   หน่วยกิต

                           2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ                                                              30                   หน่วยกิต

                           2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก                                  ไม่น้อยกว่า            30                   หน่วยกิต

                        (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)                     

                        (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ)

                           2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา           7                     หน่วยกิต

          3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                                                      6                        หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

          1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า                                                  30                        หน่วยกิต

                    1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                     20                        หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                  3                        หน่วยกิต

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
 King’s Philosophy Towards Local Development 

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                      6                        หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์         2                        หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ          3                        หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Business 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม           6                        หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement 
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy Skills 

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือกไม่น้อยกว่า                               9                        หน่วยกิต

          ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                         3                        หน่วยกิต

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                    3                        หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life 
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Spanish Language in Daily Life 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์         3                        หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ           3                        หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability   
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข                 3(3-0-6)
 Working Happily 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม           3                        หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกไม่น้อยกว่า                      1                        หน่วยกิต

          ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์       1                        หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                               ไม่น้อยกว่า        91                        หน่วยกิต

                     2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                        24                 หน่วยกิต

MS 41101การท่องเที่ยวในพลวัตโลก3(3-0-6)
 Tourism in Dynamic World 
MS 41102จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ3(3-0-6)
 Service Psychology and Personality Development 
MS 41103การจัดการธุรกิจที่พักแรมสมัยใหม่3(3-0-6)
 Modern Accommodation Business Management 
MS 41104อุตสาหกรรมไมซ์และอิเวนต์3(3-0-6)
 MICE and Event Industry 
MS 41205การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-0-6)
 Human Resource Management for Tourism Industry   
MS 41206พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
 Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication 
MS 41207เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-0-6)
 Information Technology for Tourism Industry 
MS 41308กฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับการท่องเที่ยว3(3-0-6)
 Laws, Ethics, and Social Responsibility for Tourism 

                     2.2) วิชาเฉพาะ                                               ไม่น้อยกว่า          67           หน่วยกิต

                     2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ                                                30                   หน่วยกิต

MS 41110ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว3(3-0-6)
 Tourism Geography 
MS 41211งานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว3(2-2-5)
 Tour Guiding and Tour Leading   
MS 41212ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Innovation-Driven Enterprises in Tourism Industry 
MS 41313การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว3(3-0-6)
 Logistics Management for Tourism 
MS 41314การวางแผนและการดำเนินงานนำเที่ยว3(2-2-5)
 Tour Planning and Operations 
MS 41315การตลาดดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยว3(3-0-6)
 Digital Marketing for Tourism 
MS 41316การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Tourism Management 
MS 41317การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน3(2-2-5)
 Sustainable Tourism Development 
MS 41318ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางนวัตกรรมการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Basic Research Methodology in Tourism Innovation 
MS 41419สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Seminar on Current Issues in Tourism 

                     2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก                                        ไม่น้อยกว่า       30    หน่วยกิต

                          1)กลุ่มวิชาทางการท่องเที่ยว                               ไม่น้อยกว่า       15    หน่วยกิต

MS 41120ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว3(3-0-6)
 Thai History and Culture for Tourism 
MS 41321การออกแบบกราฟิกสำหรับการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Graphic Design for Tourism 
MS 41322การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3(2-2-5)
 Cultural Tourism Management 
MS 41323การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Digital Storytelling for Tourism 
MS 41324การท่องเที่ยวเชิงอาหาร3(2-2-5)
 Gastronomic Tourism 
MS 41325การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
 Digital Media Creation for Tourism 
MS 41326เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Social Network for Tourism 
MS 41327การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3(2-2-5)
 Wellness Tourism 
MS 41331การจัดการธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก3(2-2-5)
 Small Accommodation Business Management 
MS 41332การจัดการธุรกิจการจัดเลี้ยง3(2-2-5)
 Catering Business Management 
MS 41333การประกอบธุรกิจบาร์และเครื่องดื่ม3(2-2-5)
 Bar and Beverage Business 
MS 41334การขายและการตลาดธุรกิจโรงแรม3(2-2-5)
 Sales and Marketing of Hotel Business 
MS 41335การจัดการภัตตาคารสมัยใหม่3(2-2-5)
 Modern Restaurants Management 
MS 41341การจัดการประชุมองค์กรและการประชุมวิชาชีพ3(2-2-5)
 Meeting and Convention Management 
MS 41342การจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ3(2-2-5)
 Exhibition Management 
MS 41343การจัดการบริหารศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงนิทรรศการ3(2-2-5)
 Venue Management 
MS 41344การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล3(2-2-5)
 Incentive Travel Management 
MS 41345การจัดการทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์3(2-2-5)
 Marketing Management for MICE Industry 
MS 41346การจัดการอิเวนต์3(2-2-5)
 Event Management 

   2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ                   ไม่น้อยกว่า       15   หน่วยกิต

      ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 ชุดวิชา                           ไม่น้อยกว่า         15      หน่วยกิต

       (1) ชุดวิชาภาษาอังกฤษ                                     ไม่น้อยกว่า           15      หน่วยกิต

MS 41251ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ การท่องเที่ยวและการบริการ3(2-2-5)
 English Reading and Writing Skills for Tourism and Hospitality Industry 
MS 41252ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ3(2-2-5)
 English for Business 
MS 41353ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ3(2-2-5)
 English Listening and Speaking Skills for Tourism and Hospitality Industry 
MS 41354ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3(2-2-5)
 English for Tourism Industry Operations 
MS 41455ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์และโรงแรม3(2-2-5)
 English for Homestay and Hotel Entrepreneurs 
MS 41456ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์3(2-2-5)
 English for MICE Industry Personnel 
MS 41457ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ ตามมาตรฐานสากล3(2-2-5)
 English for International Standardized Proficiency Tests 

           (2) ชุดวิชาภาษาจีนกลาง

MS 41261ภาษาจีนพื้นฐาน3(2-2-5)
 Fundamental Chinese 
MS 41262การอ่านและการเขียนภาษาจีน 3(2-2-5)
 Chinese Reading and Writing 
MS 41363การฟังและการพูดภาษาจีน3(2-2-5)
 Chinese Listening and Speaking 
MS 41364ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Introduction to Chinese for Tourism 
MS 41465ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่องานบริการ3(2-2-5)
 Introduction to Chinese for Hospitality 

     (3) ชุดวิชาภาษาญี่ปุ่น

MS 41271ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน3(2-2-5)
 Fundamental Japanese 
MS 41272การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น3(2-2-5)
 Japanese Reading and Writing 
MS 41373การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น3(2-2-5)
 Japanese Listening and Speaking 
MS 41374ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
 Introduction to Japanese for Tourism 
MS 41475ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่องานบริการ3(2-2-5)
 Introduction to Japanese for Hospitality 

          2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                             7        หน่วยกิต

                     ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 แผนการเรียน

        แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

MS 41481การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว1(1-2-6)
 Preparation for Internship in Tourism 
MS 41482การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว6(640)
 Internship in Tourism 
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS 41483การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว1(0-2-1)
 Preparation for Cooperative Education in Tourism 
MS 41484สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว6(640)
 Cooperative Education in Tourism 

      4) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า          6        หน่วยกิต

      ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้