หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      

คณะ/ภาควิชา                     : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชา                           : วิทยาศาสตร์การแพทย์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร           

    รหัสหลักสูตร                : 25511741102878

    ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

    ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science, Program in Medical Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Science (Medical Science)

    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.Sc. (Medical Science)

3. วิชาเอก                          : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต            :จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

5.2 ภาษาที่ใช้

          ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตร

           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

2)   ผู้ช่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

3)   นักพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์

4)   ผู้ประกอบการเครื่องมือทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

5)   พนักงานขายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
SC 01103ฟิสิกส์เบื้องต้น3(2-2-5)
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
SC 13101เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(2-2-5)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
SC 13102เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(2-2-5)
SC 13103ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(2-2-5)
SC 13104จุลชีววิทยา3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
SC 01101คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(2-2-5)
SC 13201ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(3-0-6)
SC 13202ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการจัดการห้องปฏิบัติการ1(0-3-1)
SC 13203ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์1(0-3-1)
SC 13204การเพาะเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์ก่อโรค3(2-2-5)
SC 13205วัสดุศาสตร์ทางการแพทย์3(2-2-5)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033XXวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
SC 13206ไวรัสวิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
SC 13207กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์3(3-0-6)
SC 13208พยาธิวิทยา3(2-2-5)
SC 13209เนื้อเยื่อวิทยา3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13301กัญชา กัญชง และพืชกระท่อมทางการแพทย์3(2-2-5)
SC 13302เภสัชวิทยาและพิษวิทยา3(3-0-6)
SC 13304หลักการตลาดและการบัญชี3(3-0-6)
SC 13306สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(3-0-6)
SC 133XXกลุ่มวิชาเอกเลือก9
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13303มาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์3(3-0-6)
SC 13305การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์3(3-0-6)
SC 13307ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง1(1-0-2)
SC 133XXกลุ่มวิชาเอกเลือก9
XXXXXXXหมวดวิชาเลือกเสรี3
รวม19 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13401สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์1(0-2-1)
SC 13402โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์3(0-6-3)
XXXXXXXหมวดวิชาเลือกเสรี3
รวม7 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13403การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์3(300)
รวม3 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13404เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์1(0-2-1)
XXXXXXXหมวดวิชาเลือกเสรี3
รวม4 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13405สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์6(640)
รวม6 หน่วยกิต