3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน 13 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

2.2.1) เอกบังคับ 54 หน่วยกิต

2.2.2) เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ 13 หน่วยกิต

SC 01101คณิตศาสตร์เบื้องต้นBasic Mathematics3(2-2-5)
SC 01103ฟิสิกส์เบื้องต้นBasic Physics3(2-2-5)
SC 01010ชีววิทยา 1Biology 13(3-0-6)
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 1Biology Laboratory 11(0-3-1)
SC 01013
ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์English for Scientists3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 72 หน่วยกิต

(1) วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต

SC 13101เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์Chemical for Medical Science3(2-2-5)
SC 13102เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์Chemical Analysis for Medical Science3(2-2-5)
SC 13103ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์Biochemistry for Medical Science3(2-2-5)
SC 13104จุลชีววิทยาMicrobiology3(2-2-5)
SC 13201ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์English for Medical Science3(3-0-6)
SC 13202ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการจัดการห้องปฏิบัติการScientific Instrument and Laboratory Management1(0-3-1)
SC 13203ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์Laboratory in Medical Molecular Biology1(0-3-1)
SC 13204การเพาะเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์ก่อโรคCulture and Utilization of Microbial Pathogen 3(2-2-5)
SC 13205วัสดุศาสตร์ทางการแพทย์Medical Materials Science3(2-2-5)
SC 13206ไวรัสวิทยาทางการแพทย์Medical Virology3(2-2-5)
SC 13207กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์Human Anatomy and Physiology3(3-0-6)
SC 13208พยาธิวิทยาPathology 3(2-2-5)
SC 13209เนื้อเยื่อวิทยาHistology3(2-2-5)
SC 13301กัญชา กัญชง และพืชกระท่อมทางการแพทย์Medical Cannabis, Hemp, and Kratom3(2-2-5)
SC 13302เภสัชวิทยาและพิษวิทยาPharmacology and Toxicology3(3-0-6)
SC 13303มาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์International Standard for Quality Management System in Medical Sciences3(3-0-6)
SC 13304หลักการตลาดและการบัญชีPrinciples of Marketing and Accounting3(3-0-6)
SC 13305การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Entrepreneurship in Medical Science3(3-0-6)
SC 13306สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ Statistics for Medical Science3(3-0-6)
SC 13307ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองResearch Methodology, Ethics in Human and Animal Research1(1-0-2)

(2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มปฏิบัติการทางการแพทย์

SC 13308ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางการแพทย์ Medical Parasitology and Medical Entomology 3(2-2-5)
SC 13309ภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนImmunity and Technology in Vaccine Production3(2-2-5)
SC 13310การตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งExamination of Cancer Biomarkers3(2-2-5)
SC 13311นิติวิทยาศาสตร์Forensic Science
3(3-0-6)
SC 13312การเก็บรักษาเซลล์และสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่องานทางการแพทย์Preservation of Cell and Microbial Culture for Medical Usage3(2-2-5)
SC 13313จุลทรรศนศาสตร์และภาพชีวภาพMicroscopy and Bioimaging3(2-2-5)
SC 13314การตรวจสอบและการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรIdentification and Extraction of Bioactive Compound from Medicinal Plant3(2-2-5)
SC 13315เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือแพทย์Information Technology for Medical Equipment Management3(3-0-6)
SC 13316ความชราภาพทางชีววิทยาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยBiological Aging and Regeneration 3(3-0-6)

กลุ่มวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

SC 13317อุตสาหกรรมเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์Equipment Industry and Medical Product 3(3-0-6)
SC 13318การผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์Production of Materials and Medical Product3(2-2-5)
SC 13319การออกแบบวัสดุทางการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์Computational Medical Materials Design3(2-2-5)
SC 13320วัสดุชีวภาพทางการแพทย์Medical Biomaterials3(2-2-5)
SC 13321วัสดุอนินทรีย์ทางการแพทย์Medical Inorganic Materials3(3-0-6)
SC 13322พฤกษเคมีและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพPhytochemical and Functional Product3(3-0-6)
SC 13323เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือTechniques of Instrumental Analysis3(2-2-5)
SC 13324นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์Medical Nanotechnology3(3-0-6)
SC 13325เทคโนโลยีระบบนำส่งยาDrug Delivery Systems Technology3(3-0-6)
SC 13326การออกแบบโมเลกุลยาDrug Molecular Design3(3-0-6)
SC 13327สิ่งแวดล้อมและสุขภาพEnvironment and Health3(3-0-6)
SC 13328การจัดการขยะติดเชื้อInfectious Waste Management 3(3-0-6)

2.3) กลุ่มวิชาชีพ 7 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 แผนการเรียน

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

SC 13401สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Seminar in Medical Science1(0-2-1)
SC 13402โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Research Project in Medical Science3(0-6-3)
SC 13403การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Internship in Medical Science3(300)

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

SC 13404เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Co-operative Education Preparation in Medical Science1(0-2-1)
SC 13405สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Co-operative Education in Medical Science6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้