) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น King’s Philosophy Towards Local Development3(3-0-6)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่นKing’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development
GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน Civil Way and Law in Daily Life3(3-0-6)
สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)
พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุขDynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัลEnglish Communication in Digital Age3(3-0-6)
คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  Thai for Contemporary Communication3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมFundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies
GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศMedia and Information Literacy3(3-0-6)
หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อPrinciples of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันKorean Language in Daily Life3(3-0-6)
ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์ Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวันKhmer Language in Daily Life3(3-0-6)
ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวันChinese Language in Daily Life3(3-0-6)
ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันJapanese Language in Daily Life3(3-0-6)
ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวันMalay Language in Daily Life3(3-0-6)
ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวันLao Language in Daily Life3(3-0-6)
ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวันVietnamese Language in Daily Life3(3-0-6)
ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวันSpanish Language in Daily Life3(3-0-6)
ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively
GE 03101ชีวิตดีมีความสุขHealthy and Happy Life2(1-2-3)
บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตSources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning
GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิตArt and Beauty of Life3(3-0-6)
ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตHuman nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิตArt of Living3(3-0-6)
การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตLife management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions to everyday problems and lifelong learning
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ Creative Business3(3-0-6)
การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship
GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงFinancial Planning for Stability3(3-0-6)
การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงManaging personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข Working Happily3(3-0-6)
เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงานGoals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้าThinking for Life Advancement3(3-0-6)
ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลDigital Literacy  Skills3(2-2-5)
เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงานDigital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work
GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่Digital Technology for Beginner Businessman3(2-2-5)
รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เราSave Earth Save Us3(3-0-6)
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลกMan and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earthGE 03301จังหวะของชีวิตRhythm of Life1(0-2-1)
ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพExercise for Health1(0-2-1)
ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  
GE 03303การเต้นสมัยใหม่Modern Dance1(0-2-1)
หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์

SC 01101คณิตศาสตร์เบื้องต้นBasic Mathematics3(2-2-5)
ร้อยละและอัตราส่วน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ความน่าจะเป็น สมการและระบบสมการ  เวกเตอร์และเมทริกซ์Percentage and ratio; relation and function; exponential and logarithm; probability; equation and system of equations; vector and matrix
SC 01103ฟิสิกส์เบื้องต้นBasic Physic3(2-2-5)
การวัดและหน่วยวัด สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ กลศาสตร์ โมเมนตัม แรง งานและพลังงาน ไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ สสารและสมบัติของสสาร ของไหล สารกึ่งตัวนํา คลื่น เสียง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันMeasurement and units; scalar; vector; motions; mechanics; momentum; force; work and energy; electric; thermodynamics; matter and properties of matter; fluid; semiconductor; wave; sound; electrical measurements; application of physics in daily life
SC 01010ชีววิทยา 1Biology 13(3-0-6)
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตProperties of organisms; organization of organisms; scientific method; chemical in organisms; cell and metabolism; structure and function of plant and animal; immune system; genetics and DNA technology; evolution of organisms; biodiversity; ecology and behavior of organisms
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 1Biology Laboratory 11(0-3-1)
กล้องจุลทรรศน์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาชีววิทยา 1Microscopy and operating in accordance with the contents of Biology 1
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์English for Scientists3(3-0-6)
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบันทึก สรุปความ ตีความ และขยายความ จากการอ่านบทความและคู่มือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร English skills in reading, writing, listening and speaking for communication in science and technology; recording, summarizing, interpreting and expanding science and technology articles and manuals in print and electronic media; oral and written presentations 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

(1) วิชาเอกบังคับ

SC 13101เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์Chemistry for Medical Science3(2-2-5)
อะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี เคมีนิวเคลียส์และเทคโนโลยี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊สและสมบัติของแก๊ส สมดุลของไอออน กรด-เบส อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ นาโนเทคโนโลยีAtoms and elemental properties in periodic table; chemical bonding; nuclear chemistry and technology; stoichemistry; gas and gas properties; ion equilibrium; acid-base; chemical thermodynamic; chemical kinetics; electrochemistry; organic chemistry; nanotechnology
SC 13102เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์Chemical Analysis for Medical Science3(2-2-5)
หลักการเคมีวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเตรียมสาร การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เทคนิคเคมีวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Principles of analytical chemistry in medical science; solution preparation; qualitative analysis; quantitative analysis; instrument in chemical analysis; application of chemical analysis techniques in medical science
SC 13103ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์Biochemistry for Medical Science3(2-2-5)
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล มัยโอโกลบินและฮีโมโกลบิน หน้าที่ของวิตามินและเกลือแร่ คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การย่อยและการดูดซึม ชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน การถ่ายทอดทางพันธุกรรมStructures and functions of biomolecules; myoglobin and hemoglobin; function of vitamins and minerals; properties and activities of enzymes; digestion and absorption; bioenergetics; metabolism of carbohydrate, protein and lipid; genetic inheritance
SC 13104จุลชีววิทยาMicrobiology3(2-2-5)
สัณฐานวิทยาทั่วไปของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยง เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ จุลินทรีย์สาเหตุโรคและการเกิดโรคในมนุษย์ การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน การแพร่กระจาย การป้องกัน การทำลายและการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค การดื้อยา การวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคGeneral morphology of microorganism; culture; metabolism; genetic; pathogenic organism and pathogenesis of human; immune response; transmission; prevention; destruction and inhibition of pathogenic microorganism; resistance; diagnosis of causative microorganisms
SC 13201ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์English for Medical Science3(3-0-6)
ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐานไวยากรณ์ การอ่านและเขียนบทความวิชาการ                บทสนทนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน Vocabulary for medical science; basic grammar; reading and writing for academic articles; conversation for medical science; English for job applications
SC 13202ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการจัดการห้องปฏิบัติการScientific Instrument and Laboratory Management1(0-3-1)
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การเก็บรักษาตัวอย่าง การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระบบการจัดการสารเคมีและของเสีย การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย Practices for basic scientific instruments; sampling preservation; scientific laboratory administration and management; chemical and waste management system; safety management in laboratory; risk management; safety laws and regulations
SC 13203ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์Laboratory in Medical Molecular Biology1(0-3-1)
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อด้วยวิธีมาตรฐาน การประยุกต์ใช้วิธีการทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลและชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยแบบใหม่ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เทคนิคทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลกับการป้องกันการติดต่อและการระบาดโรคติดเชื้อDiagnosis of infectious diseases with standard method; implementation of molecular biology and bioinformatics for development of novel diagnosis in the emerging infectious diseases; molecular biology technique against prevention of transmission and outbreak of infectious disease
SC 13204การเพาะเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์ก่อโรคCulture and Utilization of Microbial Pathogen 3(2-2-5)
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ก่อโรคและอาหารเลี้ยงเชื้อ ความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย การทำลายเชื้อก่อโรค การขนส่งเชื้อ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคMicrobial pathogen culture and culture medium; biosafety; biorisk management; safety equipment; decontamination; transportation; law and regulation associated with pathogen
SC 13205วัสดุศาสตร์ทางการแพทย์Medical Materials Science3(2-2-5)
โครงสร้าง ชนิดและสมบัติของวัสดุ กลศาสตร์ของวัสดุ การเสื่อมของวัสดุ การประยุกต์ใช้วัสดุทางการแพทย์ Structures, types and properties of materials; mechanics of materials; degradation of materials; application of medical materials

SC 13206ไวรัสวิทยาทางการแพทย์Medical Virology3(2-2-5)
คุณสมบัติของเชื้อไวรัสก่อโรคในมนุษย์ กลไกการก่อให้เกิดโรคและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน การเก็บตัวอย่างและการขนส่ง วิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การแยกและการเพาะเลี้ยงไวรัสสำหรับงานวิจัย ยาต้านไวรัสและอินเตอร์เฟอรอน การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสCharacteristics of pathogenic viruses in human; viral pathogenesis and immune response; laboratory diagnosis; isolation and propagation for research; antiviral drug and interferons; prevention and control of transmission of viral infection
SC 13207กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์Human Anatomy and Physiology3(3-0-6)
มหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ การเจริญของเอมบริโอ ระบบร่างกายของมนุษย์ กลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาในภาวะปกติและภาวะการเกิดโรค Gross anatomy and microscopic anatomy of human; embryogenesis; systems of human body; mechanisms of physiological system in normal and disease conditions
SC 13208พยาธิวิทยาPathology 3(2-2-5)
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จากการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การปรับสภาพและการซ่อมแซมของเซลล์ พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน พยาธิสภาพของโรคติดเชื้อ เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาเพื่อการจำแนกความแตกต่างทางพยาธิสภาพCharacteristic change of cell injury and cell death; cellular adaptation and repairing; immunopathology; pathology of infectious diseases; histopathological techniques for distinguishing the pathological distinction
SC 13209เนื้อเยื่อวิทยาHistology3(2-2-5)
โครงสร้างและลักษณะของเนื้อเยื่อ พัฒนาการและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบร่างกายต่าง ๆ ของมนุษย์ เทคนิคการศึกษาจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อและการถ่ายภาพStructure and characteristic of tissue; development and function of tissues in human body system; technique in the study of microscopic anatomy and tissue imaging
SC 13301กัญชา กัญชง และพืชกระท่อมทางการแพทย์Medical Cannabis, Hemp, and Kratom3(2-2-5)
การเพาะปลูกกัญชา กัญชงและพืชกระท่อม การจัดการผลิต การเก็บเกี่ยว สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การจัดการวัตถุดิบหลังการเก็บเกี่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชงและพืชกระท่อมCultivation of cannabis, hemp and kratom; production management; harvesting; bioactive compounds, raw material management after harvesting; laws related to asking permission for cannabis, hemp and kratom cultivation
SC 13302เภสัชวิทยาและพิษวิทยาPharmacology and Toxicology3(3-0-6)
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาจำแนกตามกลุ่มยา ปฏิกิริยาต่อกันของยา ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ของยากลุ่มต่างๆ กฎหมายยา พิษวิทยาเบื้องต้นBasic principle of pharmacology; pharmacokinetics and pharmacodynamics; pharmacological activity of drug classified to drug group; drug interaction; precaution and contraindication of drug; drug laws; basic toxicology
SC 13303มาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์International Standard for Quality Management System in Medical Sciences3(3-0-6)
ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 การรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 มาตรฐานความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190 แนวปฏิบัติการศึกษาทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ดี GLP มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000Quality management system ISO 9001; quality management system for medical devices ISO 13485; medical laboratories-requirements for quality and competence ISO 15189; medical laboratories-requirements for safety ISO 15190; good laboratory practice GLP; environment management standards ISO 14000

SC 13304หลักการตลาดและการบัญชีPrinciples of Marketing and Accounting3(3-0-6)
หลักการตลาด ประเภทสินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนและพยากรณ์ความต้องการ ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการจัดทำบัญชี จริยธรรมทางการตลาดและการบัญชีPrinciples of marketing; types of product and services; prices; distribution channels; sale promotion; consumer behavior; planning and demand forecasting; basic knowledge for accounting; accounting processes; ethics in marketing and accounting
SC 13305การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Entrepreneurship in Medical Science3(3-0-6)
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจทางการแพทย์ การจัดการ การเงิน การผลิต การบริการ การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจการแพทย์ในโลกยุคดิจิทัล แผนบริหารความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ขององค์กรธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Concepts of entrepreneur; environmental factor analysis in medical business; management; finance; production; service; public relations; medical business in digital world; risk management plan; role of related business organizations and law  
SC 13306สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ Statistics for Medical Science3(3-0-6)
ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ความน่าจะเป็น การแจกแจง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติScope and benefit of statistic for biological science; descriptive statistic; inferential statistic; probability; distribution; estimation; hypothesis testing; basic concept of analysis of variance; regression and correlation analysis; chi-square test; usage of statistical analysis computer software SC 13307ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองResearch Methodology, Ethics in Human and Animal Research1(1-0-2)
ความหมายและเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย   ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองResearch definition and goal; type and research process; research problem determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; research proposal writing; ethics in human and animal research

(2) วิชาเอกเลือก

กลุ่มปฏิบัติการทางการแพทย์

SC 13308ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางการแพทย์ Medical Parasitology and Medical Entomology3(2-2-5)
สัณฐานวิทยา การก่อโรคและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อปรสิต การจัดหมวดหมู่ เทคนิคต่างๆ สำหรับการวินิจฉัยปรสิต เทคนิคในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสัตว์ขาปล้องที่มีความสำคัญทางการแพทย์Morphology; pathogenesis and symptoms; diagnosis; disease treatment; epidemiology; prevention and control of parasitic infection; classification; various techniques for parasitic diagnosis; laboratory techniques associated with arthropods of medical importance parasitic diagnosis 
SC 13309ภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนImmunity and Technology in Vaccine Production3(2-2-5)
องค์ประกอบของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรค สภาวะความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เทคนิคทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา การกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานด้วยวัคซีน ประเภทและเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนComponents of immune system in human body; immune responses against foreign antigen and pathogenic microorganisms; immunological disorder; immunological techniques; immunization by vaccine; types and technology of vaccine production

SC 13310การตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งExamination of Cancer Biomarkers3(2-2-5)
ชีววิทยาของเนื้องอกธรรมดาและเนื้องอกมะเร็ง การเกิดมะเร็งและปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็ง การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง กระบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่ของเนื้องอก กลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง ภูมิคุ้มกันวิทยาต่อก้อนเนื้องอก ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ รูปแบบการรักษาและการพัฒนาการรักษาแนวใหม่Biology of benign and malignant tumors; carcinogenesis and carcinogenic agents; metastasis stage; angiogenesis; cancer-related genes; tumor immunology; tumor biomarkers; current therapy and development of novel therapy
SC 13311นิติวิทยาศาสตร์  Forensic Science3(3-0-6)
ประวัตินิติวิทยาศาสตร์ การประมวลเหตุการณ์ในอดีตและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงนิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานและการพิสูจน์ กระบวนการประมวลเหตุการณ์ การเก็บรวบรวมและการรักษาพยานหลักฐาน การคำนึงถึงหลักวิชาชีพและจริยธรรม Forensic science history; reconstruction of past events and the scientific methods; scientific and legal concepts concerning evidence and proof; reconstruction process; collection and preservation of evidence; professional and ethical consideration
SC 13312การเก็บรักษาเซลล์และสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่องานทางการแพทย์Preservation of Cell and Microbial Culture for Medical Usage3(2-2-5)
หลักการและวิธีการเก็บรักษาเซลล์และจุลินทรีย์ การจัดระบบและการรวบรวมข้อมูลของเซลล์และจุลินทรีย์ที่เก็บรักษา  เครือข่ายของศูนย์ที่เก็บรวบรวมเซลล์และสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์Principles and method of cell and microbial culture preservation; culture collection management and information collection of cell and medical microorganisms; cell and medical microbial collection center 
SC 13313จุลทรรศนศาสตร์และภาพชีวภาพMicroscopy and Bioimaging3(2-2-5)
เทคนิคเบื้องต้นทางกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ สำหรับศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อ รวมทั้งการถ่ายภาพและเทคนิคการวิเคราะห์ภาพในเชิงคุณภาพและปริมาณ และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยBasic technique in compound microscope for cell and tissue study; photography and technique for qualitative and quantitative analysis; application for research
SC 13314การตรวจสอบและการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรIdentification and Extraction of Bioactive Compound from Medicinal Plant3(2-2-5)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธาน การพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล การเก็บตัวอย่างและการรักษาพืชสมุนไพร เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพร การผลิตสารทุติยภูมิของพืชสมุนไพร การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร ชนิดของตัวทำละลาย การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ การศึกษาโครงสร้างของสารสำคัญ การระบุชนิดสารสำคัญ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพBotanical characteristics; taxonomy; molecular technique for identification of plant; sample collection and preservation of medicinal plant; medicinal plant tissue culture technique; production of secondary metabolites in medicinal plant; medicinal plant preparation; solvent; extraction; isolation; structural clarification; identification; evaluation of biological activity 
SC 13315เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือแพทย์Information Technology for Medical Equipment Management3(2-2-5)
กระบวนการจัดการเครื่องมือแพทย์ การจัดการข้อมูล การส่งออกและนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ Medical equipment management; data management; data exports and import for information system, computer software for medical equipment management 
SC 13316ความชราภาพทางชีววิทยาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยBiological Aging and Regeneration 3(3-0-6)
ระยะความชรา ทฤษฎีความชรา กระบวนการชราภาพของเซลล์ การชะลอกระบวนการชรา สารต้านความชราจากธรรมชาติ เพปไทด์ต้านการชราAging phase; aging theory; cell aging process; retarding the aging process; natural anti-aging product; anti-aging peptide

กลุ่มวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

SC 13317อุตสาหกรรมเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์Equipment Industry and Medical Product 3(3-0-6)
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องStrength and weakness analysis of medical product; medical device technology industry; intellectual property knowledge; field study
SC 13318การผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์Production of Materials and Medical Product3(2-2-5)
การเลือกใช้วัสดุ เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุ ประเภทและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในเชิงการค้าMaterial selection; material processing techniques; classification and application in medical product; commercial production of medical product
SC 13319การออกแบบวัสดุทางการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์Computational Medical Materials Design3(2-2-5)
หลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานเขียนแบบแยกชิ้น การเขียนภาพ 3 มิติ และภาพตัดส่วนต่างๆ Principles for drawing standard; computer-aided drawing; application program for assembly drawing, three-dimensional drawing and other section picture
SC 13320วัสดุชีวภาพทางการแพทย์Medical Biomaterials3(2-2-5)
ประเภท การสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพ การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติเชิงกล สมบัติกายภาพ สมบัติทางความร้อน การย่อยสลาย และความเข้ากันได้ทางชีวภาพ สารเคมีในเครื่องสำอาง สารเคมีและวัสดุสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม มาตรฐานเกี่ยวกับชีววัสดุความงามTypes, synthesis, and processing of biopolymers; analysis and testing of mechanical properties, physical properties, thermal properties, degradation and biocompatibility, chemicals in cosmetics; chemicals and materials for cosmetic surgery; standard of aesthetic biomaterials
SC 13321วัสดุอนินทรีย์ทางการแพทย์Medical Inorganic Materials3(3-0-6)
กระบวนการผลิตโลหะและเซรามิกส์ กระบวนการปรับปรุงพื้นผิว ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ การสึกกร่อนของวัสดุ การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์Metal and ceramic processing; surface treatment; biocompatibility; erosion corrosion of materials; medical applications
SC 13322พฤกษเคมีและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพPhytochemical and Functional Product3(3-0-6)
สารประกอบทางเคมีในพืช การใช้ประโยชน์ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมใยอาหาร ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ กระบวนการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพChemical compound in plant; utilization; dietary supplement; fiber product; microbial product; development of functional food process 
SC 13323เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือTechniques of Instrumental Analysis3(2-2-5)
หลักการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี  อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดและรามานสเปกโทรสโกปี  ฟลูออเรสเซนซ์และเคมีลูมิเนสเซนต์ของโมเลกุล  นิวเคลียร์แมกเนติก    เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี  แมสสเปกโทรเมตรี  อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี เทคนิคทางโครมาโท กราฟี  เอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน  เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Principles of spectroscopic analysis; ultraviolet and visible spectroscopy; infrared and raman spectroscopy; fluorescence and chemiluminescence of molecules; nuclear magnetic resonance spectroscopy; mass spectrometry; atomic absorption spectroscopy; chromatography techniques; x-ray diffraction; x-ray fluorescence; electron microscopy
SC 13324นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์Medical Nanotechnology3(3-0-6)
โครงสร้าง การสังเคราะห์และกระบวนการขึ้นรูปวัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพStructures, synthesis and processing of nanomaterials; nanotechnology in health products 
SC 13325เทคโนโลยีระบบนำส่งยาDrug Delivery Systems Technology3(3-0-6)
กลไกการออกฤทธิ์ของยา ประเภทของระบบนำส่งยาในร่างกายมนุษย์ การปลดปล่อยยาจากระบบนำส่ง การนำส่งยาไปยังเป้าหมาย เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการนำส่งยาMechanism of drug action; classes of drug delivery systems to human body; release of drug from delivery systems; drug delivery to target; technology and devices in drug delivery
SC 13326การออกแบบโมเลกุลยาDrug Molecular Design3(3-0-6)
การค้นพบและการพัฒนายา เทคนิคในการออกแบบยา การจำลองการจับกัน การคัดเลือกเสมือนจริง การทำนายสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การจำลองพลศาสตร์เชิงโมเลกุล เทคนิคทางชีวฟิสิกส์ในการออกแบบยาDrug discovery and development; techniques in drug design; molecular docking; virtual screening; prediction of pharmacokinetics properties; molecular dynamic simulations; biophysical techniques in drug design
SC 13327สิ่งแวดล้อมและสุขภาพEnvironment and Health3(3-0-6)
ความรู้ทางเคมีสิ่งแวดล้อม มลภาวะทางอากาศ ทางน้ำ และทางดิน สาเหตุ การป้องกันและการบำบัดมลภาวะ ผลกระทบต่อสุขภาพKnowledge of environmental chemistry; air, water and soil pollutions; causes, prevention and treatment of pollution; health effects
SC 13328การจัดการขยะติดเชื้อInfectious Waste Management 3(3-0-6)
หลักการทั่วไปของขยะติดเชื้อ การจัดการขยะติดเชื้อ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล General principles of infectious waste; infectious waste management; environmental and health effects; personal protection

2.3) กลุ่มวิชาชีพ

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

SC 13401สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Seminar in Medical Science1(0-2-1)
อภิปราย วิเคราะห์ และนำเสนอบทความวิจัยที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จากวารสารระดับนานาชาติDiscussion, analysis and presentation of research publications relevant to medical science from international journal
SC 13402โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Research Project in Medical Science3(0-6-3)
การทดลอง การวิเคราะห์ผล การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัยExperiment; result analysis; research progress report; writing of research report; research presentation
SC 13403การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Internship in Medical Science3(300)
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การนำเสนอผลงาน การเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์Practices in agency or institute in medical science; presentation; reporting of internship in medical science