วิทยาศาสตร์การเเพทย์ (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
คณะ/ภาควิชา                     : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา                           : วิทยาศาสตร์การแพทย์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร          
รหัสหลักสูตร                : 25511741102878
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science, Program in Medical Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Science (Medical Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.Sc. (Medical Science)
3. วิชาเอก                          : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิต        
    :จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1)   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
2)   ผู้ช่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
3)   นักพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์
4)   ผู้ประกอบการเครื่องมือทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5)   พนักงานขายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สาขาวิชา วิทยาศาสาตร์การเเพทย์
อาคาร 9 ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061
ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 089 173 8239 , 089 485 6824
อีเมล : micro@bsru.ac.th