3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
SC 01103ฟิสิกส์เบื้องต้น3(2-2-5)
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
SC 13101เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(2-2-5)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
SC 13102เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(2-2-5)
SC 13103ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(2-2-5)
SC 13104จุลชีววิทยา3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
SC 01101คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(2-2-5)
SC 13201ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(3-0-6)
SC 13202ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการจัดการห้องปฏิบัติการ1(0-3-1)
SC 13203ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์1(0-3-1)
SC 13204การเพาะเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์ก่อโรค3(2-2-5)
SC 13205วัสดุศาสตร์ทางการแพทย์3(2-2-5)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033XXวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
SC 13206ไวรัสวิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
SC 13207กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์3(3-0-6)
SC 13208พยาธิวิทยา3(2-2-5)
SC 13209เนื้อเยื่อวิทยา3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13301กัญชา กัญชง และพืชกระท่อมทางการแพทย์3(2-2-5)
SC 13302เภสัชวิทยาและพิษวิทยา3(3-0-6)
SC 13304หลักการตลาดและการบัญชี3(3-0-6)
SC 13306สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์3(3-0-6)
SC 133XXกลุ่มวิชาเอกเลือก9
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13303มาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์3(3-0-6)
SC 13305การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์3(3-0-6)
SC 13307ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง1(1-0-2)
SC 133XXกลุ่มวิชาเอกเลือก9
XXXXXXXหมวดวิชาเลือกเสรี3
รวม19 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13401สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1(0-2-1)
SC 13402โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์3(0-6-3)
XXXXXXXหมวดวิชาเลือกเสรี3
รวม7 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13403การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(300)
รวม3 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13404เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์1(0-2-1)
XXXXXXXหมวดวิชาเลือกเสรี3
รวม4 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 13405สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์6(640)
รวม6 หน่วยกิต