สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคาร 9 ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์มือถือ 089 173 8239 , 089 485 6824


ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 1716 , 1998
email : micro@bsru.ac.th