ขอเชิญนักศึกษา!!! คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรอกข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 เมษายน 2563

1. แบบประเมินนี้ใช้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีต่อการจัดการเรียน การสอน ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562
2.เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียนไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ตอบแบบประเมิน

คลิ๊ก Link เพื่อประเมิน  >>>> https://forms.gle/URXsYNR8dKz4ivgH8

Similar Posts