คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้นักศึกษาดำเนินการสมัครสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล
ที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/ (ก่อนการสมัครสอบให้ศึกษาวิธีการสมัครสอบที่ https://dldc.bsru.ac.th/?page_id=456)
โดยต้องดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2563
ในการสมัครสอบให้นักศึกษาใช้อีเมล์ BSRU-Mail ในการสมัครสอบเท่านั้น โดยใช้
Username : รหัสนักศึกษา@bsru.ac.th เช่น
[email protected]
Password : 2020dlbsru

เข้าใช้งานอีเมล์ได้ที่ www.google.com
เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องยืนยันการสมัครที่อีเมล์ที่ได้ทำการสมัครให้เรียบร้อย
——
การสมัครสอบในระบบ DL – BaseLine สามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยยึดหมายเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก
——
หากพบข้อสอบถามประการใดสามารถสอบถามได้โดยตรงที่
https://line.me/ti/g2/2vE5K6tbT2-esO2FqAf6DQ…

Similar Posts