สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

ติดตามข่าวสารของสาขาวิชา Facebook : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา
—————————————————————————————–
1)แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ | 2)แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า | 3)แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์
—————————————————————————————–
เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบการผลิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม
โดยสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ติดตามข่าวสารของสาขาวิชา Facebook : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

***อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา***

—————————————————————————————–

1) นักวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม | 2) นักควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม

3) นักวางแผนและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรม | 4) นักการจัดการคลังสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม
—————————————————————————————–

ติดตามข่าวสารของสาขาวิชา Facebook : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

หลักสูตรปริญญาตรี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์)
Bachelor of Industrial Technology
(Production and Logistics Engineering Management)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Engineering and Technology

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
Production and Logistics Engineering Management


แผนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCA63) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) —— รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
12 เมษายน 2020

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCA63) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) —— รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

ประกาศ ขอเชิญนักศึกษา!!! คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรอกข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562
12 เมษายน 2020

ประกาศ ขอเชิญนักศึกษา!!! คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรอกข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี) ภาคปกติ รอบที่ 2 (ประเภททั่วไป/โควต้าพื้นที่/ความสามารถพิเศษ)
6 มีนาคม 2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี) ภาคปกติ รอบที่ 2 (ประเภททั่วไป/โควต้าพื้นที่/ความสามารถพิเศษ)

ขอเชิญผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากรเข้าร่วมตอบแบบประเมินและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
30 กันยายน 2018

ขอเชิญผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากรเข้าร่วมตอบแบบประเมินและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย