ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ภาควิชา : วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา : บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25511741103071

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor ofCommunication Arts Program in Broadcasting 

and Streaming Media

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Broadcasting andStreaming Media)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Broadcastingand Streaming Media)

3. วิชาเอก : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต :ไม่น้อยกว่า 127หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

🗹หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

🗹หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

□หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

□หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

□หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

□หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

□หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

□หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

□หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

5.2 ภาษาที่ใช้ 

🗹ภาษาไทย

□ภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา

□ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา

5.3 การรับเข้าศึกษา

🗹รับเฉพาะนักศึกษาไทย

□รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

□รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1 สถานภาพของหลักสูตร

□หลักสูตรใหม่

🗹หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุงจาก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9 /2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 

6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10 / 2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

🗹หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552ในปีการศึกษา 2567 หลังเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรไปแล้ว2 ปีการศึกษา

□หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับระบุมคอ.1 ของสาขาวิชาในปีการศึกษา ระบุปีการศึกษาที่คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการรับทราบ

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1  ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ

8.2  ผู้สื่อข่าววิทยุ – โทรทัศน์ผู้สื่อข่าวออนไลน์

8.3  ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการผ่านสื่อสตรีมมิง

8.4ช่างภาพโทรทัศน์เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอเจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศออนไลน์

8.5  นักเขียนบทคอลัมนิสต์ ผู้เขียนบทความออนไลน์

8.6อินฟลูเอนเซอร์ 

8.7 ผู้ผลิตเนื้อหาดิจิทัล 

8.8 ผู้เชี่ยวชาญการผลิตคอนเทนต์ 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การแพร่ภาพ กระจายเสียง และออนไลน์ หรือ งานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเคลื่อนตัวไปของสังคมในยุคปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสนอข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทิศทางของสมาคมวิชาชีพนั้นๆ และทำ หน้าที่ผ่อนคลายความตึงเครียดของความขัดแย้งในรูปแบบของเวทีความคิดเห็นและช่องทางบันเทิงและยังทำ หน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นไปของสังคม เป็นตัวแทนคอยตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเหมาะสมด้วยเหตุผลและความชอบธรรมหรือไม่

ปัจจุบันงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงคือ ช่องทางที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์สารสนเทศจึงเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ช่วยเปิดโลกความรู้ของประชาชนในปริมณฑลอันกว้างไกลไร้พรมแดนให้มีสติปัญญาและเห็นคุณค่าของการพัฒนาปรับปรุงตนเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า งานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไม่ตกอยู่ภายใต้ปัญหาด้านเวลาและสถานที่ในทศวรรษที่กำลังก้าวหน้านี้ จะเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีเงื่อนไขของเอกลักษณ์ชุมชนและสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง เพื่อให้มนุษย์อยู่ได้อย่างภาคภูมิและเป็นสุข งานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงต้องปรับบทบาทตนเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ และรายการออนไลน์ซึ่งต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานทั้งความรู้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปะการสื่อสาร การจัดการการวางแผนและการประสานงานเชื่อมโยงที่ดี รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่รายการให้เกิดประสิทธิผลอันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของสังคมโดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการดำเนินกิจการผลิตของสื่อบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ และยังเป็นสถาบันสื่อมวลชนที่สังคมคาดหวังการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมดังนั้น การผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปเป็นบุคคลในวิชาชีพสื่อนั้น  จำเป็นต้องเน้นให้บัณฑิตได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบอันพึงมีต่อสังคม และเป็นบุคลากรที่กอปรด้วยคุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสตรีมมิงเป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์อันดีงาม

การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในอนาคตนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลจากนักวิชาชีพในปัจจุบัน นักวิชาการ และบัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่แวดวงวิชาชีพสื่อสารมวลชนมาแล้วระยะหนึ่ง อีกทั้งจากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

แม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสารสนเทศ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความก้าวหน้าดังกล่าวได้ก่อผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมหลายๆ ด้านตามมา เช่น การครอบงำข้อมูลข่าวสาร การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การขยายช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร หรือการป้อนข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จเพื่อสร้างความเกลียดชัง หรือใช้เป็นเครื่องมือในการเอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่ม  การศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์จัดเป็นศาสตร์ประยุกต์ทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งยังต้องดำรงบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของสังคมให้อยู่ในบรรทัดฐานที่เหมาะสมด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกที่ดีในฐานะพลเมืองของประเทศ ตลอดจนการทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ด้วยการมุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างช่องทางการสื่อสารที่จะสอดรับกับสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของผู้คนในสังคมแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์จึงมุ่งกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะนักสื่อสารรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสามารถใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้กรอบจรรยาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในมิติต่างๆ จึงได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร โดยเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความรอบรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาและการเลือกใช้สื่อแบบบูรณาการสอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนการสอนของหลักสูตรได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาในหลักสูตรจะมีโอกาสได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ขณะเดียวกันหลักสูตรยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านการประกอบการธุรกิจสื่อและการสื่อสารการตลาด อันจะเอื้อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อขนาดย่อม ตลอดจนการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะสนับสนุนกลไกทางธุรกิจแขนงต่างๆ นอกจากนี้หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงยังส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งจากสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตก่อนก้าวออกไปสู่โลกวิชาชีพ นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับ หลักสูตรฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพสื่อ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพและยึดถือประโยชน์สาธารณะ

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบนเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ กล่าวคือ บัณฑิตของหลักสูตรนิเทศศาสตร์นอกจากจะมีความรอบรู้ในศาสตร์ของการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการผลิตสื่อได้หลากหลายแขนงแล้ว การเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและสอนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้บัณฑิตของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงมีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ในอนาคต

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น

รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังต่อไปนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือสาขาวิชาอื่น

2) หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือสาขาวิชาอื่น

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น

รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกและเลือกเสรีได้

13.3 การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้รับการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ แผนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การให้ระดับคะแนน และการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา