1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics ofLaolanguage; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ      การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Humannature;appreciationforbeauty,art,music,cultureandnature;emotionalmanagement;friendlinessandadaptationforchangingenvironments; personality evelopment;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Lifemanagement;socialpsychology;ethics,morality;acceptingindividualdifferences;positivethinking;emotionalmanagement;friendlinessandadaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutionsto everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

Brain system and thinking; thinking skills; thinking process;analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

Manandenvironment;energyforlife;environmentalpollution;globalchangeandnaturaldisasters human;science and living;preventingandsolving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ชการเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

MS 12101หลักนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
Principles of Communication Arts

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสาร ประวัติและวิวัฒนาการของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร บริบทของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ต่อบุคคลและสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนิเทศศาสตร์

General knowledge in communication, definitions; elements; communication process; communication roles and responsibilities;communication history and development; communication theories; the context of communication in the digital age towards individuals and society based on ethics and code of conduct of the communication science profession

MS 13101หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
Principles of Photography for Communication Arts

พื้นฐานของการถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์ทั้งด้านแนวคิดและทักษะ การถ่ายภาพเล่าเรื่องการใช้กล้องและอุปกรณ์ การกำกับแสงสีในการถ่ายภาพ การสร้างมุมมอง การเลือกใช้มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบเกณฑ์การเลือกใช้ภาพ การสื่อความหมาย มารยาทและจรรยาบรรณในการถ่ายภาพคำอธิบาย

Basic principles in photography in terms of concept and skill; storytelling through photography; how to use camera and equipment;selecting and directing light and color in photography; selecting perspective and angle; composition; criteria in photo selection and criticism; photography etiquette

MS 12102ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
English for Communication Arts

พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์ในงานภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อใหม่

Improve skills in listening, speaking, reading, writing, studying grammar, vocabulary, idiom; practicing using English in the communication arts of filmworks, television radio, advertising, public relations and new media

MS 11103ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5)
Art for Communication Arts

ความหมายและความสำคัญของศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐาน การวิเคราะห์ ตีความศิลปะในงานนิเทศศาสตร์ การออกแบบงานศิลปะร่วมกับสื่อประเภทต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศาสตร์

Definition and significances of art; basic composition; art analysis and interpretation in communication arts; the integrations of art design and various types of media to create pieces of work in communication arts

MS 13201ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์3(3-0-6)
Thai Language for Creativity

การใช้ภาษาไทยอย่างมีกลวิธีผ่านทักษะการคิด วิเคราะห์ ตีความ จับประเด็น ลักษณะของภาษาที่ใช้สื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในระดับปัจเจกไปจนถึงระดับสื่อมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและการนำเสนอความคิดและเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ผ่านทักษะการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างมีจรรยาบรรณ

Thai language usagethat has strategies through analytical thinking and interpretation skills; the nature of the use of verbal communication at the individual level to the mass media level; the relationship between language and the presentation of ideas and content in different way through communication skills correctly, appropriately, creatively and with ethical references

MS 11201การสื่อสารการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
Digital Marketing Communication

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะของการตลาด การตลาดดิจิทัลและการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กระบวนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Definition, significances and characteristics of marketing, digital marketing and digital marketing communication; digital marketing communication process; digital marketing communication tools; creating content for digital marketing communication

MS 14201การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
Research for Communication arts

แนวทางแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ทางสังคมด้านนิเทศศาสตร์  ความสำคัญของงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ แนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหาในการวิจัย  การวางแผนงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย  จรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัย  การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

Guideline for seeking knowledge fact from social phenomena in communication science; importance of communication research; basic concepts in research; research type; formulation of research problem; research planning; research method; data analysis; technique for presenting research results; ethics and code of conduct of research; practice in writing the research project in communication science

MS 14301กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
Laws and Ethics for Communication Arts

ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารตามหลักรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับงานนิเทศศาสตร์

Philosophy of law; rights and freedoms of communication according to the constitution; communication law; ethics; code of conduct; social responsibility for communication arts

MS 13111บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงเบื้องต้น3(3-0-6)
Introduction to Broadcasting and StreamingMedia

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสื่อยุคบรอดคาสต์ติงสู่ยุคดิจิทัล โครงสร้าง และคุณลักษณะของสื่อด้านบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง รูปแบบและองค์ประกอบของการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

Introduction to the evolution of media from broadcasting era to digital era; the structure and features of broadcasting and streaming media; the format and composition of content delivered through broadcasting and streaming media

MS 13112ศิลปะการพูดและการนำเสนอ3(3-0-6)
Art of Speech and Presentation

ความหมาย องค์ประกอบและหลักในการพูด การฟังที่ถูกต้อง มารยาทของผู้พูดและผู้ฟัง การสร้างบุคลิกภาพในการพูด การใช้ภาษา เทคนิคการพูดในชีวิตประจำวัน หลักการนำเสนอผลงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชน โดยเน้นการพูดและการนำเสนอในสถานการณ์จริง

Definition; composition and principles of speech; right listening; etiquette of speakers and listeners; building speech personality; use of language; speaking techniques in daily life; principles of presentation for journalism career focusing on the practices of speaking and presenting skills in real situations

MS 13113การสร้างสรรค์และผลิตสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
Creativity and Streaming Media Production

ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา การวางแผนนำเสนอรายการ เทคนิคและศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อสตรีมมิง การเลือกใช้ภาพและเสียงที่เหมาะสม โดยเน้นการคิดและการพัฒนาสร้างสรรค์รายการที่แปลกใหม่

Principles, concepts, elements, types and formats of programs and                               a procedure of program proposals focusing on practicing according to production processes               as well as using production equipment

MS 13214การจัดการข้อมูลเพื่องานสร้างสรรค์3(3-0-6)
Information Management for Creative Works

หลักการการจัดการข้อมูล เครื่องมือสืบค้นประเภทต่างๆวิธีการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อนำมาใช้อ้างอิงในงานสื่อสารมวลชน ข้อจำกัดและการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การเขียนอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องและมีจรรยาบรรณ

Principles ofinformationmanagement; different types of searching tools; approaches to access and search information from the internet network to be used as references in communication arts; limitations and reliability assessment of information retrieved from the internet; writing accurately with references and ethics

MS 13215การเขียนบทในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
Script Writing inBroadcasting and StreamingMedia

การสื่อสารเรื่องราวที่เกิดจากจินตนาการเพื่อถ่ายทอดแนวคิด รูปแบบอย่างเป็นระบบเน้นการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล การใช้ศัพท์เทคนิคและภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับรายการวิทยุโทรทัศน์และกลุ่มผู้รับสาร

Communicating imaginary stories to systematically transmit concepts and patterns focusing on appropriately searching, writing using right terminologies and language for radio and television programs and target audiences

MS 13216การสร้างภาพกราฟิกเพื่องานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
Motion Graphics forBroadcasting and StreamingMedia

การออกแบบงานกราฟิกเพื่องานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อการสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่

Graphic design for the creation of broadcasting and streaming media; creation of motion picture with special effects to communicate with the target group to be able to present through modern media

MS 13217ภาษาอังกฤษสำหรับงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
English for Broadcasting and Streaming Media

ทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เทคนิคการสัมภาษณ์ การนำเสนอผลงานเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

English listening, speaking, reading and writing skills; interviewing technique; presentation of work in broadcasting and streaming media

MS 13218การสร้างสรรค์และผลิตงานบรอดคาสติง3(2-2-5)
Broadcasting Creation and Production
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:MS 13216 การเขียนบทในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
Required course :Script Writing in Broadcasting and Streaming Media

หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ประเภทและรูปแบบรายการต่างๆ และวิธีการเสนอขอเวลา

ในการออกอากาศ เน้นฝึกปฏิบัติตามกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้อุปกรณ์การผลิต

Principles, concepts, elements, types and forms of programs; approaches to propose for broadcasting time focusing on practicing according to production processes and uses of production equipment

MS 13219การออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ3(2-2-5)
Music and Sound EffectDesign

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับเสียง ประเภทของเสียง ความสำคัญของเสียงประเภทต่างๆในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง กระบวนการทำงานด้านเสียง การตีความผ่านบทเพลงการออกแบบเสียงและการนำเสียงไปประยุกต์ใช้ในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิ่ง 

Concept and principles of sound; types of sound; the importance of different types of sound in broadcasting and streaming media; the process of sound work; interpretation through music; sound design and use of sound in and broadcasting streaming media

MS 13320การเขียนสร้างสรรค์เพื่องานมัลติแพลตฟอร์ม3(3-0-6)
Writing Design for Multiplatform Tasks

หลักการ แนวคิด และกระบวนการออกแบบการเขียนให้เหมาะสมกับการนำเสนอในแต่ละแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นตัวอักษรภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ และเขียนบทความประเภทต่างๆ

Principles, concepts and processes in writing design to suit presentations on each platform; connecting texts, images and animations creatively; critical thinking and writing different types of articles

MS 13321กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
Branding and Communication Strategy inBroadcasting and Streaming Media

การสร้างและการออกแบบการสื่อสาร การสร้างแบรนด์ การสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง การเชื่อมโยงแนวคิดการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรอดคาสติง และสื่อสตรีมมิง

Communication design;branding; creating image perception in broadcasting and streaming media; approaches to link marketing communication concepts; analysis of target audiences; strategic planning; administrations concerning broadcasting and streaming media related industries

MS 13322การเป็นผู้ประกอบการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
Entrepreneurship in Broadcasting and Streaming Media

คุณลักษณะ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประกอบการสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสตรีมมิ่ง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการวางนโยบายการบริหารงาน การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางแผนรูปแบบรายการ การจัดการธุรกิจ การจัดผังรายการ การหาแหล่งเงินทุน และกลยุทธ์ทางการตลาด

Characteristics and roles of entrepreneurship in broadcasting and streaming media; analyzing the environment influencing management policy formulation; audience analysis; program format planning; business management; program scheduling; finding sources of funds and marketing strategy

MS 13423สัมมนาในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
Seminar in Broadcasting and Streaming Media

ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคในการจัดสัมมนา แนวโน้มและสถานการณ์ปัจจุบันในงานบรอดคาสติง และสื่อสตรีมมิง การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อ  การนำเสนอประเด็นทางการสื่อสารในบริบทสังคมปัจจุบัน

Definition of seminar; objectives, elements, processes, formats and techniques of seminar arrangement; trends and current situations in broadcasting and streaming media; experience and knowledge sharing from academicians and professionals in communication arts; presentation of communication issues in current society

MS 13424โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์3(2-2-5)
Creative Design Project and Criticism

นำแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการหรือสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเนื้อหาและนำเสนอแนวทางใหม่ รวมถึงผลงานในเชิงวิพากษ์ผ่านคำแนะนำโดยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิ

Applying studied concept and theory in operating projects or producing creative works in order to develop and propose new methods as well as works through critiques and advices from faculties and experts

MS 13311ศิลปะการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์3(3-0-6)
Art of Creative Storytelling

แนวคิด ความหมายของการเล่าเรื่อง การคิดประเด็นและไอเดียเพื่อเล่าเรื่อง โครงเรื่อง และรูปแบบต่างๆในการเล่าเรื่องโดยคำนึงถึงธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์ม การเล่าเรื่องข้ามสื่อการนำเสนอการเล่าเรื่องเพื่อผลิตสื่ออย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Concept and definitionof storytelling; creating issues and ideas for storytelling; plots and forms of storytelling concerning the nature of each platform; storytelling across media; ethics and code of conduct of storytelling

MS 13312การประกาศในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
Announcement in Broadcasting and Streaming Media

การออกเสียง และการใช้เสียงอย่างถูกต้องตามอักขรวิธีในฐานะผู้ประกาศรายการ ผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว พิธีกร ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการดำเนินรายการของอินฟลูเอนเซอร์ ยูทูปเบอร์ รีวิวเวอร์ บล็อกเกอร์ในสื่อสตรีมมิ่ง การฝึกทักษะด้านการประกาศรายการ การประกาศข่าว การเป็นพิธีกร และการดำเนินรายการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

Using the right tone and correct pronunciation as an anchor, a news reporter,

 a broadcast announcer and a radio and television host; live streaming approaches for influencers, youtubers, reviewers and bloggers on streaming media; skill practices for news reporting, broadcast announcing, hosting and moderating in broadcasting and streaming media

MS 13313การออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากและการจัดแสง3(2-2-5)
Prop Design and Light Setting

การออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉาก และการจัดแสงสำหรับงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง ฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างฉาก อุปกรณ์ประกอบฉากและการจัดแสงฝึกทักษะการออกแบบฉากที่มีการใช้สื่อผสมหรือบูรณาการความรู้ทางนิเทศศาสตร์มาสร้างสรรค์งานด้านฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก และการจัดแสงอย่างทันสมัย

Prop design and light setting for broadcasting and streaming media; basic practice in creating props and light setting; practice in scenic design using mixed media or integrating communication arts knowledge to create modern sets, props and setting light

MS 13314การผลิตละครโทรทัศน์3(2-2-5)
TelevisionDrama Production

แนวคิด ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบในการเล่าเรื่อง การนำเสนอโครงร่างละครเพื่อรับการพิจารณาก่อนการผลิต การวางแผนการผลิต  การบริหารบุคลากร  การบริหารจัดการกองถ่ายละคร กระบวนการถ่ายทำและการตัดต่อเพื่อนำเสนอละคร

Concepts, categories, patterns and elements in storytelling; presenting athe plot for consideration before production; production planning; personnel management; production team management; shooting and editing processes for presenting drama

MS 13315การผลิตสารคดีโทรทัศน์3(2-2-5)
Television Documentary Production

รูปแบบ องค์ประกอบ วิธีการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์รูปแบบรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเน้นการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน์

Patterns; components of television documentary; methodsof storytelling; creating a program suitable for target audiences focused on the implementation of the television documentary process

MS 13316การผลิตข่าวโทรทัศน์3(2-2-5)
Television News Production

กระบวนการแสวงหา การกำหนดประเด็น การเขียนบท และการผลิตข่าวโทรทัศน์ รูปแบบต่างๆ

News seeking process, setting news issues script writing; production of various types of television news production

MS 13317การผลิตรายการในระบบเสมือนจริง3(2-2-5)
Virtual Reality Production

ฝึกทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง หลักการพื้นฐานโปรแกรมการผลิตรายการเสมือนจริง การสร้างภาพกราฟิกเสมือนจริง 2 มิติและ 3 มิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดแสงและการจัดองค์ประกอบภาพในงานเสมือนจริง

Practice producing television programs in a virtual system; basic production of the virtual reality program; visualization of 2D and 3D virtual reality; creation of motion picture; light setting and composition in virtual reality works

MS 13318การพูดภาษาอังกฤษในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
English Speaking in Broadcasting and Streaming Media

ฝึกทักษะการพูดและการใช้สำนวนภาษาไทยและสำนวนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับรูปแบบของรายการที่นำเสนอผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสตรีมมิง 

Practices of speaking and using right Thai and English expressions aligning with the format of programs broadcast through radio, television and streaming media

MS 13319หลักการวิจารณ์รายการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
Principles of Criticism in Broadcasting and Streaming Media

หลักการวิจารณ์ และวิเคราะห์รายการและการแสดงทางวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสตรีมมิ่งคุณสมบัติของนักวิจารณ์ การวิจารณ์เพื่อประเมินและพัฒนาคุณภาพรายการเพื่อนำเสนอผ่านสื่อมวลชน

Principlesof criticism and analysis of programs and performances broadcast through radio television and streaming media; qualifications of critics; practices ofcriticizing to assess the quality of programs to be broadcast through the media

MS 13320การแสดง3(2-2-5)
Acting

หลักและวิธีการเป็นนักแสดงที่ดี การฝึกสมาธิเพื่อการแสดง การสร้างสรรค์อารมณ์ ความรู้ การสื่อสารการแสดงผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกาย การใช้พลังเสียงเพื่อการแสดงและการสวมบทบาทเป็นตัวละครของนักแสดงตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

Principles and approaches to be a good actor/actress; meditation for acting; creation of emotion; knowledge of actors/actresses; body movement; voice projection for performing as a character assigned

MS 13321การกำกับการแสดง3(2-2-5)
Directing

หลักในการกำกับการแสดงขั้นพื้นฐาน แนวคิดในการกำกับการแสดง วิธีการ เทคนิค การเล่าเรื่องและการสื่อสารกับนักแสดง การวิเคราะห์และตีความบทละคร องค์ประกอบศิลป์ในงานละคร หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้กำกับการแสดงในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการให้บรรลุผลในการกำกับการแสดง

Principles of directing; concept of directing; approaches; techniques; storytelling and communicating with actors/actresses; studying and analyzing the script; art compositions in drama; duties and responsibilities of director to create and manage in order to achieve directing goal

MS 13322การเขียนบทละครโทรทัศน์3(3-0-6)
Script Writing for Television Drama

ความหมาย แนวคิด ประเภท รูปแบบ วิธีการเล่าเรื่อง การแสวงหาข้อมูลและการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย การนำเสนอเรื่องเล่าในรูปแบบของบทละคร โดยมีการวางโครงสร้างการเขียนบท เน้นการฝึกปฏิบัติการเขียนบทละครเพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ละคร

Definition; concept; categories; pattern; storytelling methods; seeking information and using language to convey meaning; presentation of narratives through a teleplay including plot setting; a practice focusing on television drama script writing to be used in drama creation

MS 13323การออกแบบการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย3(2-2-5)
Make up and Costume Design

พื้นฐานการออกแบบการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนในการออกแบบ ฝึกการออกแบบการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย สร้างสรรค์คุณลักษณะเฉพาะด้านการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายให้กับงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง อาทิ ตัวละคร ผู้ประกาศข่าว นักสตรีมเมอร์

Basic of makeup and costume design; learning steps of design; practicing make up and costume design; creating unique features in makeup and costume for broadcasting, streaming media and multimedia such as characters, news anchors, streamers

MS 13324ข่าวพลเมือง3(2-2-5)
Citizen Journalism

แนวคิด หลักการการสื่อข่าวและการรายงานข่าวเชิงสร้างสรรค์ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม อย่างหลากหลาย โดยสะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จากแนวคิด มุมมอง การนำเสนอข่าวของประชาชนในฐานะผู้รายงานข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และในฐานะนักข่าวพลเมือง

Concepts; principles of creatively communicating and reporting news that effect a wide variety of communities reflecting the real situation from concepts, perspectives and news reporting of people as local reporters and citizen journalists

MS 13325การผลิตพอดแคสต์3(2-2-5)
Podcast Production

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการพอดแคสต์ การจัดรายการสด กระบวนการการผลิตรายการออกอากาศผ่านอินเทอร์เน็ต

Studying and practicing podcast program production and live broadcasting; production process of broadcasting programs on the internet

MS 13326การผลิตสารคดีพอดแคสต์3(2-2-5)
Documentary Podcast Production

เทคนิค วิธีการ การเล่าเรื่อง และกระบวนการผลิตสารคดีผ่านสื่อสตรีมมิ่ง การเขียนบทสารคดี การสร้างสรรค์รูปแบบสารคดีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ชม และเวลาออกอากาศ

Storytelling techniques and processes of producing documentary through streaming media; script writing for documentary; creation of new documentary aligning with objectives, target audiences and broadcasting time

MS 13327การออกแบบการผลิตข้ามสื่อ3(2-2-5)
Cross – Media Production Design

เทคนิค และวิธีการเล่าเรื่องจากจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก และความเชื่อ เพื่อสร้างสรรค์รายการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสตรีมมิ่ง ที่มีการบูรณาการข้ามสื่อกับงานในลักษณะต่างๆ  โดยฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

Techniques and methods of storytelling based on imaginations, emotions feeling and beliefs to create programs for radio, television and streaming media integrated across media through various types of work in real-life situations

MS 13328การรายงานข่าวในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
News Reporting inBroadcasting and Streaming Media

แนวคิดของข่าว การพิจารณาคุณค่าข่าว คุณภาพข่าว เทคนิคการหาข่าวการเขียนข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวสำหรับการรายงานข่าว การรายงานภาคสนาม และนำเสนอข่าวทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อสตรีมมิง วงจรข่าวระหว่างผู้สื่อข่าวกับบรรณาธิการ ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำข่าวที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสื่อออนไลน์ข้อจำกัดของสื่อออนไลน์ และการกำกับดูแลจริยธรรมของสื่อออนไลน์

Concept of news; news valuation; quality of news; news searching techniques; news writing; various types of news reporting; practices ofwriting news for announcing; news reporting; presenting news on radio, television and online social media; news cycle between reporters and news editors; changes in news production process influenced by; online media limitations and ethical online media governance

MS 13329การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
Cross Cultural Communication

ความเป็นมา บทบาท และอิทธิพลของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพลวัตทางสังคม บทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

Background, roles and influences of cross-cultural communication affecting social dynamics; roles of mass media as an intermediary for sharing knowledge on various phenomena related to cross-cultural communication in local, national and international level

MS 13330สังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล3(3-0-6)
Digital Society and Culture

พัฒนาการ ผลกระทบ และอิทธิพลของสื่อดิจิทัลต่อวัฒนธรรมและสถาบันทางสังคม ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีการสื่อสาร บทบาทของสื่อในสังคมดิจิทัล

Development, impact and influence of digital media on cultural and social institutions; social phenomena resulted from changes of communication technology; roles of media in digital society

MS 13331การออกแบบเนื้อหาและสร้างสรรค์รายการบนสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
Content Design and Creation on Streaming Media

เทคนิคและกระบวนการออกแบบ สร้างสรรค์คอนเทนต์ รูปแบบรายการ และกลยุทธ์ในการ

เล่าเรื่องบนสื่อสังคมออนไลน์ ฝึกทักษะการสร้างสรรค์คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์คุณลักษณะเฉพาะของ

ตนเองเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์

Techniques and creative content design process; program patterns and 

strategies of storytelling on online social media; practices oflifestyle content creation skills; 

creating unique self to meet business needs on online social media

MS 13332ดิจิทัลเกมส์สตรีมมิ่ง3(2-2-5)
Digital Game Streaming

พื้นฐาน ประเภท เทคนิคและกระบวนการสตรีมมิ่งของเกมออนไลน์ การสร้างสรรค์คุณลักษณะเฉพาะของตนเองเพื่อการเป็นเกมส์สตรีมเมอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่เพื่องานบรอดคาสติง และสื่อสตรีมมิ่ง 

Fundamental, categories, techniques and process of streaming online games; creating unique self as a game streamer; practices ofusing digital devices and modern media for broadcasting and streaming media

MS 13333ประเด็นร่วมสมัยด้านกฎหมายและการกำกับสื่อ3(3-0-6)
Contemporary Issues ofMedia Laws and Regulations

สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของมนุษย์กฎหมายไทยที่ใช้ควบคุมสื่อและการแสดงความคิดเห็นประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยฐานความผิดจากการใช้สื่อออนไลน์การกำกับดูแลจริยธรรมของสื่อออนไลน์ การวิพากษ์ประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่บังคับใช้กับสื่อมวลชนในปัจจุบัน  

Rights and freedoms of human to express opinions; Thai laws governing the media and expression; criminal code on online media offences; ethical governances of online media; critique of social issues regarding current mass media laws 

MS 10401การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
Preparation for Internship in Communication Arts

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านนิเทศศาสตร์

Preparation for Internshipin cognition of characteristics and occupational occasion in workspace; self-development in knowledge, skill, attitude, motivation; basic knowledge necessary for operating in communication arts workplace  

MS 10402การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์3(0-450-0)
Internship in Communication Arts
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 10401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน การนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง การจัดให้มีการปฐมนิเทศรายละเอียดการฝึกงานและจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การเขียนบัณฑิตนิพนธ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Required course: MS 10401 Preparation for Internship in Communication Arts

Internship in government agencies, public enterprises or private sector by applying both theoretical and practical knowledge in the real situation; providing orientation in detailed internship and post-training to discuss and conclude problems on communication arts together with problem solving; writing thesis from the professional experiences

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

MS 10403การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education in Communication Arts

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ เทคนิคการเขียนโครงงาน    หรือผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน

The concepts of co-operative education; process of cooperative education; regulations of co-operative education; basic knowledge of writing the application forms and letters; preparing for job Interview; personality and selecting entrepreneur; enhancing professional skills and ethics; techniques for writing project reports or making media, writing academic reports and presentations

MS 10404สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์6(0-640-0)
Co-operative Education in Communication Arts
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 10403 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์

การออกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ การทำโครงงานหรือผลงาน การทำรายงานสรุป และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

Required course: MS 10403 Preparation for Co-operative Education in Communication Arts

Co-operative education workout related in communication arts field; making project or work, field experience summery report writing and presentation