ข้อมูลพื้นฐาน

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25511741103071

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor ofCommunication Arts Program in Broadcasting 

and Streaming Media

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Broadcasting andStreaming Media)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Broadcastingand Streaming Media)

3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิต :ไม่น้อยกว่า 127หน่วยกิต