โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ 39 หน่วยกิต

2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต