1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
          1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 หน่วยกืต
                    (1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
                    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
                    (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                    (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
          1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9 หน่วยกิต
                    (1) กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
                    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                    (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
          2.1) วิชาแกน 24 หน่วยกิต
          2.2) วิชาเฉพาะด้าน 69 หน่วยกิต
                    2.2.1) วิชาบังคับ 39 หน่วยกิต
                    2.2.2) วิชาเลือก 30 หน่วยกิต
          2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต