แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 12101หลักนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
MS 13101หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
MS 13111บรอดคาสติง และสื่อสตรีมมิงเบื้องต้น3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS11103ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5)
MS12102ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์   3(3-0-6)
MS 13112ศิลปะการพูดและการนำเสนอ3(3-0-6)
MS 13113การสร้างสรรค์และผลิตสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS11201การสื่อสารการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS13201ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์3(3-0-6)
MS 13214การจัดการข้อมูลเพื่องานสร้างสรรค์3(3-0-6)
MS 13215การเขียนบทในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
MS 13216การสร้างภาพกราฟิกเพื่องานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS14201การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
MS 13217ภาษาอังกฤษสำหรับงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
MS 13218การสร้างสรรค์และผลิตงานบรอดคาสติง3(2-2-5)
MS 13219การออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS14301กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
MS13320การสร้างสรรค์การเขียนเพื่องานมัลติแพลตฟอร์ม3(3-0-6)
MS 13321กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ในงาน3(3-0-6)
บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
เลือกเรียน 3 วิชา
MS 13….3
MS 13….3
MS 13….3
รวม 18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 13322การเป็นผู้ประกอบการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(3-0-6)
เลือกเรียน 4 วิชา
MS 13…3
MS 13…3
MS 13…3
MS 13…3
วิชาเสรี3
วิชาเสรี3
รวม21 หน่วยกิต

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 13423สัมมนางานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง3(2-2-5)
MS 13424โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์3(2-2-5)
MS 10401การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
รวม7 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS10401การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์3(0-450-0)
รวม3 หน่วยกิต

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 10403การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
MS 10404สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์6(0-640-0)
รวม7 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS10401การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์3(0-450-0)
รวม3 หน่วยกิต