BSRU news
https://www.facebook.com/bsrunews/

กองทุนกู้ยืม กยศ
https://www.facebook.com/กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-BSRU-566381830186138/

องค์การนักศึกษา มบส.
https://www.facebook.com/bsru.sab/

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://www.facebook.com/AarBsru/

สำนักคอมพิวเตอร์
https://www.facebook.com/cc.bsru/

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
https://www.facebook.com/INTER.BSRU/

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
https://www.facebook.com/culture.bsru

กองคลัง
https://www.facebook.com/financebsru/