1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ 39 หน่วยกิต

2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต

GE 01101  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต

GE 02101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต

GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า   3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต

GE 01201  วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 

Dynamics of Thai and Global Society

3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต

GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต 3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202 การทำงานอย่างมีความสุข 3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ 3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา 3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา)  จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301 จังหวะของชีวิต 1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303 การเต้นสมัยใหม่ 1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

2.1)  วิชาแกน 24 หน่วยกิต

MS12101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
MS13101 หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
Principles of Photography for Communication Arts
MS12102 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
English for Communication Arts
MS11103 ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์   3(2-2-5)
Art for Communication Arts
MS13201 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Thai Language for Creativity
MS11201 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Marketing Communication
MS14201 การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
Research for Communication Arts
MS14301 กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
Laws and Ethics for Communication Arts

2.2)  วิชาเฉพาะด้าน 60หน่วยกิต

2.2.1)วิชาบังคับ 39หน่วยกิต

MS13111 บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introductionto Broadcasting and StreamingMedia
MS13112 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 3(3-0-6)
Art of Speech and Presentation
MS13113 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อสตรีมมิง 3(2-2-5)
Creativity and Streaming Media Production
MS13214 การจัดการข้อมูลเพื่องานสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Information Management for Creative Works
MS13215 การเขียนบทในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 3(3-0-6)
Script Writing for Broadcasting and StreamingMedia
MS13216 การสร้างภาพกราฟิกเพื่องานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 3(2-2-5)
Motion Graphics forBroadcasting and StreamingMedia
MS13217 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 3(2-2-5)
English for Broadcasting and Streaming Media 
MS 13218 การสร้างสรรค์และผลิตงานบรอดคาสติง 3(2-2-5)
Broadcasting Creation and Production
MS13219 การออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ 3(2-2-5)
Music and Sound EffectDesign
MS13320 การเขียนสร้างสรรค์เพื่องานมัลติแพลตฟอร์ม 3(3-0-6)
Writing Design for Multiplatform Works
MS 13321 กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ในงานบรอดคาสติง 3(3-0-6)
และสื่อสตรีมมิง
Branding and Communication Strategy inBroadcasting and Streaming Media
MS13322 การเป็นผู้ประกอบการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 3(3-0-6)
Entrepreneurship in Broadcasting and Streaming Media
MS13423 สัมมนาในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 3(2-2-5)
Seminar in Broadcasting and Streaming Media
2.2.2) วิชาเลือก21หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาบรอดคาสติง
MS13311 ศิลปะการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Art of CreativeStorytelling
MS 13312 การประกาศในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 3(2-2-5)
Announcement in Broadcasting and Streaming Media
MS 13313 การออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากและการจัดแสง 3(2-2-5)
Prop Design and Light Setting
MS 13314 การผลิตละครโทรทัศน์ 3(2-2-5)
TelevisionDrama Production
MS 13315 การผลิตสารคดีโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Television Documentary Production
MS 13316 การผลิตข่าว 3(2-2-5)
News Production
MS 13317 การผลิตรายการในระบบเสมือนจริง 3(2-2-5)
Virtual Reality Production
MS 13318 การพูดภาษาอังกฤษในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 3(2-2-5)
English Speakingin Broadcasting and Streaming Media
MS 13319 หลักการวิจารณ์รายการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 3(3-0-6)
Principles of Criticism in Broadcasting and Streaming Media
MS 13320 การแสดง 3(2-2-5)
Acting
MS 13321 การกำกับการแสดง 3(2-2-5)
Directing
MS 13322 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
Script Writing for Television Drama
MS 13323 การออกแบบการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
Make up and Costume Design
MS 13324 ข่าวพลเมือง 3(2-2-5)
Citizen Journalism
กลุ่มวิชาสื่อสตรีมมิง
MS 13325 การผลิตพอดแคสต์ 3(2-2-5)
Podcast Production 
MS 13326 การผลิตสารคดีพอดแคสต์ 3(2-2-5)
Documentary Podcast Production
MS 13327 การออกแบบการผลิตข้ามสื่อ 3(2-2-5)
Cross – Media Production Design
MS 13328 การรายงานข่าวในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 3(2-2-5)
News Reporting in Broadcasting and Streaming Media
MS 13329 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Cross Cultural Communication
MS 13330 สังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Society and Culture
MS 13331 การออกแบบเนื้อหาและสร้างสรรค์รายการบนสื่อสตรีมมิง 3(2-2-5)
Content Design and Creation on Streaming Media
MS 13332 ดิจิทัลเกมสตรีมมิง 3(2-2-5)
Digital Game Streaming
MS 13333 ประเด็นร่วมสมัยด้านกฎหมายและการกำกับสื่อ 3(3-0-6)
Contemporary Issues ofMedia Laws and Regulations
2.3)วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน1 แผนการเรียน
แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MS 13424 โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์ 3(2-2-5)
Creative Design Project and Criticism
MS10401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1)
Preparation for Internship in Communication Arts
MS10402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3(0-450-0)
Internship in Communication Arts
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS 10403 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education inCommunication Arts
MS 10404 สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 6(0-640-0)
Co-operative Education in Communication Arts

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้